Client Academy

Client Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Udbudsret - for almene boligorganisationer - Aarhus

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Tid
Sted Aarhus
Rådgivningsområde
Udbud

Udbudsret for øvede – En dybere gennemgang af relevante problemstillinger - Aarhus

Udbudsretten er på flere områder kompleks. I mange tilfælde kan der opstå retlige problemstillinger i en udbudsproces, og disse er ikke altid lige nemme at få øje på. Ofte kræver det dybdegående viden og erfaring for at opdage disse og dernæst løse dem. Man kan dog hjælpe sig selv markant, hvis man får indblik i de specifikke faldgruber, der oftest optræder i et udbud.

Tid
Sted CPH Conference
Rådgivningsområde
Entreprise

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri - København

Der er flere muligheder, når man skal vælge den entrepriseretlige form for sit udbud af alment byggeri. Det kan derfor også være svært at se, hvilken form, der passer bedst, til de konkrete byggesager. På dette kursus gennemgår vi de forskellige entrepriseretlige former, som er relevante at overveje, når du udbyder alment byggeri. Derudover fremhæver vi fordele og ulemper ved de forskellige former. Målet er at give dig en grundlæggende generel teoretisk forståelse af de forskellige entrepriseretlige former, der vælges til byggeri.

Tid
Sted CPH Conference
Rådgivningsområde
Entreprise

Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer - København

På kurset vil vi gennemgå de almindelige kontrakttyper for teknisk rådgivning og projektering, som almene bygherrer indgår med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere. Gennemgangen omfatter grundlæggende ABR 18 , generelle ydelsesbeskrivelser (YBL) og specifikke ydelsesbeskrivelser (FYB), og der vil blive sat fokus på at identificere særlige opmærksomhedspunkter ved de mest brugte kontraheringsformer.

Tid
Sted CPH Conference

Almenboligloven fra A-Z - København

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår. På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven. Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Tid
Sted København
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Grov uagtsomhed i skatteretten - følgevirkninger - København

På kurset gives en indføring i begrebet ”grov uagtsomhed” i skatteretten og de skattemæssige konsekvenser, det kan have for en skatteyder, der siges at have handlet groft uagtsomt. Der gives en overordnet præsentation af de almindelige fristregler i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

Tid
Sted København
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Rådgivers rolle ved selvangivelsen - eget ansvar og identifikation med skatteyderen - København

Kurset vil angå skatteyders pligter ved indberetningspligtige indtægter.

Tid
Sted CPH Conference
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almenlejeloven fra A-Z - København 27. september

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Udbudsret - for almene boligorganisationer - Aarhus

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Vores jurister afholder derfor nu et kursus, der gennemgår reglerne og procedurerne ved forskellige typer udbud. Målet for kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af udbudsretten samt få besvaret de mange spørgsmål, der opstår i en udbudsproces. Udover dette vil deltagerne også få praktisk indføring i de forskellige faser og opgaver, der er grundlæggende for arbejdet med en udbudsforretning.

Kursets indhold:

Status på udbudsretten

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset.

 Indkøb under tærskelværdien

 • Kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud skal enten udbydes efter tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver og efter udbudslovens afsnit IV eller afsnit V for varer- eller tjenesteydelseskontrakter. For varer- eller tjenesteydelseskontrakter skal der foretages en vurdering af, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse. Udbudslovens afsnit IV og afsnit V gennemgås, herunder vurderingen af om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse.

 Udbudsmaterialet

 • Udbudsmaterialets bestanddele gennemgås, og vi viser eksempler på udbudsbekendtgørelser, ESPD samt udbudsbetingelser.

 Udbudsprocedure

 • Reglerne for udbudsprocedurerne begrænset udbud, offentligt udbud samt udbud med forhandling gennemgås. Herudover gennemgås fordele og ulemper ved de forskellige udbudsprocedurer.

 Indkøbsmetoder

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer gennemgås, herunder gennemgås det, hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver såvel i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og í den generelle drift.

 Mulighederne for at ændre udbudsmaterialet

 • Ordregiver har mulighed for at foretage en række ændringer til udbudsmaterialet under en udbudsforretning. Mulighederne for at gennemføre ændringer, samt mulighederne for kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver gennemgås.

 Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Mulighederne for at gennemføre ændringer gennemgås.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 15. sept. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 05. sept. 2022

Udbudsret for øvede – En dybere gennemgang af relevante problemstillinger - Aarhus

Udbudsretten er på flere områder kompleks. I mange tilfælde kan der opstå retlige problemstillinger i en udbudsproces, og disse er ikke altid lige nemme at få øje på. Ofte kræver det dybdegående viden og erfaring for at opdage disse og dernæst løse dem. Man kan dog hjælpe sig selv markant, hvis man får indblik i de specifikke faldgruber, der oftest optræder i et udbud.

Med dette kursus sætter vi skub på din viden indenfor udbudsretten. Vi gør dig i stand til at identificerer og løse udvalgte, særligt relevante udfordringer vedrørende udbudsforretning.

Målgruppe: Almene boligorganisationer og rådgivende teknikere med et grundlæggende kendskab til udbud af byggeri.

Kursets indhold:

Ændring af udbudsloven

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset

Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter

 • Det er muligt at gennemføre markedsdialog forud for offentliggørelse af udbud. Der er dog en række forhold, som skal iagttages, således at der ikke opstår inhabilitet samt interessekonflikter. Reglerne samt nyeste praksis gennemgås.

Udbud med forhandling

 • Reglerne for udbudsproceduren ”udbud med forhandling” bliver gennemgået. Udbudsproceduren, rækkevidden af muligheden for forhandling samt de formelle regler bliver også gennemgået. Herudover gennemgås nyeste praksis samt fordele og ulemper ved udbud med forhandling.

Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer bliver gennemgået, herunder hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og den generelle drift.

Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Seneste praksis samt mulighederne for at gennemføre ændringer bliver gennemgået.

Inddragelse af grønne og sociale hensyn

 • Det er muligt at inddrage grønne hensyn i udbuddets forskellige faser, og vi gennemgår mulighederne samt fordele og ulemper.

Klage og håndhævelsessystemet

 • Klagenævnet for Udbud behandler og afgør ca. 100 klagesager hvert år. Klagenævnet for Udbuds sanktionsmuligheder bliver gennemgået samt de nyeste sanktioner i forbindelse med bl.a. manglende anvendelse af ”opdel eller forklar” - reglen. Forløbet i en typisk klagesag bliver også gennemgået.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

fredag 16. sept. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Udbud

Tilmeldingsfrist

mandag 05. sept. 2022

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri - København

Der er flere muligheder, når man skal vælge den entrepriseretlige form for sit udbud af alment byggeri. Det kan derfor også være svært at se, hvilken form, der passer bedst, til de konkrete byggesager.

På dette kursus gennemgår vi de forskellige entrepriseretlige former, som er relevante at overveje, når du udbyder alment byggeri. Derudover fremhæver vi fordele og ulemper ved de forskellige former. Målet er at give dig en grundlæggende generel teoretisk forståelse af de forskellige entrepriseretlige former, der vælges til byggeri.

Målgruppe: Kursusdeltagerne forventes at kende til den praktiske tilgang til valg mellem flere entreprisemodeller.

Kursets indhold:

De entrepriseretlige aftaleformer:

Vi gennemgår de forskellige aftaleformer, som:

 • Fagenterprise
 • Hovedentreprise
 • Totalentreprise
 • Partnering
 • Mellemformer (storentreprise, entreprenørprojektering mv.)

Under gennemgangen ses på fordele og ulemper for bygherre ved valg af aftaleform. Foruden vurdering af fordele og ulemper i forhold til selve kerneydelsen (byggeriet) ser vi tillige på fordele, ulemper og muligheder i forhold til bæredygtighed /cirkulær økonomi, socialt ansvar mv.  

 • De forskellige rådgiveres rolle og tilknytningsforhold ved de forskellige entrepriseformer

Vi kigger nærmere på rådgiveres rolle og tilknytning til byggeriet ved de forskellige entrepriseformer i forhold til:

 • Projektering
 • Fagtilsyn
 • Bygherretilsyn
 • Budget / økonomi

Under gennemgangen ses på rådgivers roller, sædvanlige ydelsesomfang, mulige ansvar, herunder tids- og økonomiansvar, samt honorering.

 • Valg af aftaleform

Vi gennemgår beslutningen om, hvilken aftaleform der bør vælges. Her kommer vi med input til beslutningsprocessen, når bygherre skal beslutte i hvilken form, et byggeri skal udbydes.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 20. sept. 2022
09:30 - 15:00

CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Entreprise

Tilmeldingsfrist

mandag 12. sept. 2022

Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer - København

På kurset vil vi gennemgå de almindelige kontrakttyper for teknisk rådgivning og projektering, som almene bygherrer indgår med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere.

Gennemgangen omfatter grundlæggende ABR 18 , generelle ydelsesbeskrivelser (YBL) og specifikke ydelsesbeskrivelser (FYB), og der vil blive sat fokus på at identificere særlige opmærksomhedspunkter ved de mest brugte kontraheringsformer.

Der ses videre på rådgivers roller, når et forløb ikke bliver som forventet. Herunder den byggetekniske rådgivers (bygherrerådgiver) rolle ved spørgsmål af juridisk karakter.

Målet for kurset er at give dig en forståelse for fordelene og ulemperne ved de mest kendte aftaleformer, sætte fokus på opmærksomhedspunkter og komme med forslag til forhandlingsløsninger, således at deltagerne sættes i stand til at forhandle individuelle kontrakter, som passer bedst muligt til den givne udbuds- og kontraktform.  

Målgruppe: Tekniske rådgivere som praktiserende arkitekter og rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere som beskæftiger sig med støttet alment byggeri og de almene bygherrer.  

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De forskellige aftaleformer
 • De forskellige rådgiverroller
 • Rådgivers rolle ved de forskellige entrepriseformer
 • Opmærksomhedspunkter i ABR 18 og Ydelsesbeskrivelserne
 • Rådgivers rolle i særligere situationer, som for eksempel:
 • budgetoverskridelser
 • tidsfristoverskridelser
 • afklaring af uenigheder om omfang eller kvaliteten af entreprenørens ydelser
 • syn og skøn
 • tvister

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 21. sept. 2022
09:30 - 15:00

CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Entreprise

Tilmeldingsfrist

mandag 12. sept. 2022

Almenboligloven fra A-Z - København

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven.

Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.

Kursets indhold:

 • Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger.
 • Retlig organisering af almen boligvirksomhed
 • Typer (mærkning) af almene boliger
 • Den almene boligorganisations kapitalforhold
 • Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 • Nybyggeri af ejendomme
 • Lejefastsættelse, udlejning og anvisning af almene boliger
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Finansiering af den almene boligorganisation
 • Økonomisk bistand og udbetaling Danmark
 • Regnskabsaflæggelse
 • Ustøttede almene boliger
 • Sociale institutioner
 • Tilsyn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 26. sept. 2022
09:30 - 15:00

CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

mandag 19. sept. 2022

Grov uagtsomhed i skatteretten - følgevirkninger - København

Kurset har fokus på reglerne om grov uagtsomhed navnlig ved ekstraordinære genoptagelser, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, på skatteforvaltningens initiativ, samt skatteyderens egen mulighed for ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Kurset tager udgangspunkt i lovgrundlaget og giver en samlet fremstilling af praksis på området. Helt fra den oprindelige ordlyd i skattestyrelsesloven og anvendelsesområdet, der var begrænset til det de facto strafferetlige begreb, til den sædvanlige anvendelse hos Skattestyrelsen og klageinstanser i dag samt ved domstolene.

Der vil også på kurset blive gennemgået de eventuelle straffemæssige afledte virkninger, som det kan have, hvis Skattestyrelsen angiver, at der er handlet groft uagtsomt.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Grov uagtsomhed i skatteretten” og ”Rådgivers rolle ved selvangivelsen” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 8. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 26. sept. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivers rolle ved selvangivelsen - eget ansvar og identifikation med skatteyderen - København

Det er skatteyders eget ansvar, at alle indtægter indberettes, ligesom det også er skatteyders ansvar, at selvangivelsen er korrekt, og at der handles, hvis ikke det er tilfældet.

I praksis antager skatteydere sommetider revisorer eller andre rådgivere til at stå for den faktiske indberetning.

På kurset vil der blive foretaget en gennemgang af praksis om identifikation mellem rådgiver og skatteyder samt rådgivers rolle og særlige forpligtelser og med fokus på praksis, hvor en rådgiver muligvis har handlet uden for sin bemyndigelse. Der vil blive sondret mellem de situationer, hvor der er foretaget en aktiv handling i form af en forkert indberetning, og de tilfælde, hvor man helt har undladt at indberette

Der vil også blive draget paralleller til skattekontrollovens strafferetlige regler om henholdsvis handlinger i § 82, og undladelser i § 83, herunder med eksempler på forskel i sanktioner.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager, men hvor der kan opstå spørgsmål i forbindelse med den praktiske håndtering af eventuelle ansvarsmæssige forhold. 

(Ved deltagelse i begge kurser ”Grov uagtsomhed i skatteretten” og ”Rådgivers rolle ved selvangivelsen” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 8. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 26. sept. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Almenlejeloven fra A-Z - København 27. september

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Målgruppe:  Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.

Kursets indhold:

 • Almenlejelovens anvendelsesområde
 • Lejeaftalen, lejefastsættelse og lejeregulering
 • Lejerens indflytning og mangler ved boligen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Udlejerens adgang til det lejede
 • Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
 • Betaling leje mv.
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejerens brug af det lejede
 • Opsigelse og genhusning
 • Lejerens fraflytning
 • Kort om beboerklagenævn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 27. sept. 2022
09:30 - 15:00

CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

mandag 19. sept. 2022

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri - Aarhus

Der er flere muligheder, når man skal vælge den entrepriseretlige form for sit udbud af alment byggeri. Det kan derfor også være svært at se, hvilken form, der passer bedst, til de konkrete byggesager.

På dette kursus gennemgår vi de forskellige entrepriseretlige former, som er relevante at overveje, når du udbyder alment byggeri. Derudover fremhæver vi fordele og ulemper ved de forskellige former. Målet er at give dig en grundlæggende generel teoretisk forståelse af de forskellige entrepriseretlige former, der vælges til byggeri.

Målgruppe: Kursusdeltagerne forventes at kende til den praktiske tilgang til valg mellem flere entreprisemodeller.

Kursets indhold:

De entrepriseretlige aftaleformer:

Vi gennemgår de forskellige aftaleformer, som:

 • Fagenterprise
 • Hovedentreprise
 • Totalentreprise
 • Partnering
 • Mellemformer (storentreprise, entreprenørprojektering mv.)

Under gennemgangen ses på fordele og ulemper for bygherre ved valg af aftaleform. Foruden vurdering af fordele og ulemper i forhold til selve kerneydelsen (byggeriet) ser vi tillige på fordele, ulemper og muligheder i forhold til bæredygtighed /cirkulær økonomi, socialt ansvar mv.  

 • De forskellige rådgiveres rolle og tilknytningsforhold ved de forskellige entrepriseformer

Vi kigger nærmere på rådgiveres rolle og tilknytning til byggeriet ved de forskellige entrepriseformer i forhold til:

 • Projektering
 • Fagtilsyn
 • Bygherretilsyn
 • Budget / økonomi

Under gennemgangen ses på rådgivers roller, sædvanlige ydelsesomfang, mulige ansvar, herunder tids- og økonomiansvar, samt honorering.

 • Valg af aftaleform

Vi gennemgår beslutningen om, hvilken aftaleform der bør vælges. Her kommer vi med input til beslutningsprocessen, når bygherre skal beslutte i hvilken form, et byggeri skal udbydes.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 28. sept. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Entreprise

Tilmeldingsfrist

mandag 19. sept. 2022

Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer - Aarhus

På kurset vil vi gennemgå de almindelige kontrakttyper for teknisk rådgivning og projektering, som almene bygherrer indgår med arkitekter, rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere. Gennemgangen omfatter grundlæggende ABR 18 , generelle ydelsesbeskrivelser (YBL) og specifikke ydelsesbeskrivelser (FYB), og der vil blive sat fokus på at identificere særlige opmærksomhedspunkter ved de mest brugte kontraheringsformer. Der ses videre på rådgivers roller, når et forløb ikke bliver som forventet. Herunder den byggetekniske rådgivers (bygherrerådgiver) rolle ved spørgsmål af juridisk karakter.

Målet for kurset er at give dig en forståelse for fordelene og ulemperne ved de mest kendte aftaleformer, sætte fokus på opmærksomhedspunkter og komme med forslag til forhandlingsløsninger, således at deltagerne sættes i stand til at forhandle individuelle kontrakter, som passer bedst muligt til den givne udbuds- og kontraktform.  

Målgruppe: Tekniske rådgivere som praktiserende arkitekter og rådgivende ingeniører og bygherrerådgivere som beskæftiger sig med støttet alment byggeri og de almene bygherrer.  

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De forskellige aftaleformer
 • De forskellige rådgiverroller
 • Rådgivers rolle ved de forskellige entrepriseformer
 • Opmærksomhedspunkter i ABR 18 og Ydelsesbeskrivelserne
 • Rådgivers rolle i særligere situationer, som for eksempel:
 • budgetoverskridelser
 • tidsfristoverskridelser
 • afklaring af uenigheder om omfang eller kvaliteten af entreprenørens ydelser
 • syn og skøn
 • tvister

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 29. sept. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Entreprise

Tilmeldingsfrist

mandag 19. sept. 2022

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - Aarhus

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 04. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

onsdag 28. sept. 2022

En skattesags forløb - Herning

En skattesag startes op med materialeindkaldelse, herefter udarbejder skatteforvaltningen en sagsfremstilling og forslag til afgørelse, hvis de indsendte dokumenter m.v. giver anledning til en indkomstændring. Skatteyderen har herefter mulighed for at kommentere på det fremsendte inden for en frist på typisk mindst 15 dage. Skatteforvaltningen træffer herefter en afgørelse. Afgørelsen kan påklages administrativt til Skatteankestyrelsen, hvor sagen visiteres enten til Skatteankenævnet eller til Landsskatteretten. Landsskatteretten og/eller Skatteankenævnets afgørelse kan efterfølgende indbringes for domstolene. En skattesag starter i byretten, og byrettens dom kan ankes til landsretten. Er sagen principiel, kan sagen henvises til landsretten som 1. instans. I sådanne situationer kan sagen også ankes til Højesteret som 2. instans. På kurset gives der en indsigt i reglerne for en skattesags behandling, herunder hvordan man taktisk griber det an, og hvordan man undgår uhensigtsmæssigheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”En skattesags forløb” og ”syn og skøn” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 04. okt. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Syn og skøn - Herning

Hvad er syn og skøn, og hvornår er det relevant? Syn og skøn kan gennemføres såvel ved de administrative klageinstanser som ved domstolene. Syn og skøn anvendes til dokumentation af faktiske forhold. Når syn og skønnet skal gennemføres, skal der dels udarbejdes et syns- og skønstema, og dels skal der findes en sagkyndig, der kan svare på de pågældende spørgsmål. Begge dele kræver omtanke og omhu og skal tilpasses den skattesag, der verserer. En syns- og skønsforretning er omkostningstung. Gennemførelse af syn og skøns som led i en skattesag kræver taktiske overvejelser. På kurset gennemgås disse overvejelser.

(Ved deltagelse i begge kurser ”En skattesags forløb” og ”syn og skøn” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 04. okt. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer - København

På dette kursus giver vi dig en gennemgang af reglerne for kommunernes tilsyn med almene boligorganisationer. Det omhandler blandt andet reglerne for tilsynets organisering, området for tilsyn, tilsynets sagsbehandling, en gennemgang af tilsyns -og håndhævelsesreglerne i almenboligloven og kommunetilsynet.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i reglerne for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer, og dermed give medarbejderne mulighed for at forstå området for tilsynets arbejde, sagsbehandlingsreglerne og tilsynets reaktionsmuligheder, og derved sætte deltagerne i stand til at identificere de almindelige problemstillinger på området og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer

Kursets indhold:

Vi vil blandt andet gennemgå:

 • De almindelige kommunalretlige regler for organisering af tilsynet
 • Almenboliglovens regler om tilsyn
 • Tilsynets sagsbehandling
 • Hjemmelskravet
 • Tilsynets reaktionsmuligheder og retshåndhævelse
 • Klager
 • Det kommunale tilsyn
 • Lidt om sektortilsyn.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 05. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

mandag 26. sept. 2022

En skattesags forløb - København

En skattesag startes op med materialeindkaldelse, herefter udarbejder skatteforvaltningen en sagsfremstilling og forslag til afgørelse, hvis de indsendte dokumenter m.v. giver anledning til en indkomstændring. Skatteyderen har herefter mulighed for at kommentere på det fremsendte inden for en frist på typisk mindst 15 dage. Skatteforvaltningen træffer herefter en afgørelse. Afgørelsen kan påklages administrativt til Skatteankestyrelsen, hvor sagen visiteres enten til Skatteankenævnet eller til Landsskatteretten. Landsskatteretten og/eller Skatteankenævnets afgørelse kan efterfølgende indbringes for domstolene. En skattesag starter i byretten, og byrettens dom kan ankes til landsretten. Er sagen principiel, kan sagen henvises til landsretten som 1. instans. I sådanne situationer kan sagen også ankes til Højesteret som 2. instans. På kurset gives der en indsigt i reglerne for en skattesags behandling, herunder hvordan man taktisk griber det an, og hvordan man undgår uhensigtsmæssigheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”En skattesags forløb” og ”syn og skøn” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 05. okt. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Syn og skøn - København

Hvad er syn og skøn, og hvornår er det relevant? Syn og skøn kan gennemføres såvel ved de administrative klageinstanser som ved domstolene. Syn og skøn anvendes til dokumentation af faktiske forhold. Når syn og skønnet skal gennemføres, skal der dels udarbejdes et syns- og skønstema, og dels skal der findes en sagkyndig, der kan svare på de pågældende spørgsmål. Begge dele kræver omtanke og omhu og skal tilpasses den skattesag, der verserer. En syns- og skønsforretning er omkostningstung. Gennemførelse af syn og skøns som led i en skattesag kræver taktiske overvejelser. På kurset gennemgås disse overvejelser.

(Ved deltagelse i begge kurser ”En skattesags forløb” og ”syn og skøn” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. september 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 05. okt. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Almenboligloven fra A-Z - Aarhus

Det er altafgørende at have styr på Almenboligloven, når man administrerer en almen boligvirksomhed. Lovgivningen indeholder regler og retningslinjer for almene boliger, og derfor er det også her, at mange faldgruber opstår.

På dette kursus vil vi gennemgå almenboliglovens regler og de centrale bekendtgørelser til loven.

Målet for kurset er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til almenboliglovens regler med henblik på at sætte deltagerne i stand til at identificere almindeligt forekommende problemstillinger og komme med kvalificerede forslag til løsninger.

Målgruppe: Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med ledelse og administration af almene boliger.

Kursets indhold:

 • Hvad er almen boligvirksomhed, herunder formål og målsætninger.
 • Retlig organisering af almen boligvirksomhed
 • Typer (mærkning) af almene boliger
 • Den almene boligorganisations kapitalforhold
 • Køb, salg og pantsætning af ejendomme
 • Nybyggeri af ejendomme
 • Lejefastsættelse, udlejning og anvisning af almene boliger
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Finansiering af den almene boligorganisation
 • Økonomisk bistand og udbetaling Danmark
 • Regnskabsaflæggelse
 • Ustøttede almene boliger
 • Sociale institutioner
 • Tilsyn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 11. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

tirsdag 04. okt. 2022

Almenlejeloven fra A-Z - Aarhus 12. oktober

På dette kursus i Almenlejeloven sætter vi dig i stand til at identificere de mest almindeligt forekommende problemstillinger på området og dernæst komme med kvalificerede løsninger. Vi giver dig en grundig indføring i almenlejelovens regler og tilhørende retspraksis på området.

Målgruppe:  Medarbejdere i almene boligorganisationer og almene administrationsorganisationer, som beskæftiger sig med beboernes lejemål og andre lejeforhold.

Kursets indhold:

 • Almenlejelovens anvendelsesområde
 • Lejeaftalen, lejefastsættelse og lejeregulering
 • Lejerens indflytning og mangler ved boligen
 • Vedligeholdelse og istandsættelse
 • Udlejerens adgang til det lejede
 • Lejerens ret til at foretage installationer i og forbedringer af det lejede
 • Betaling leje mv.
 • Brugsrettens overgang til andre
 • Lejerens brug af det lejede
 • Opsigelse og genhusning
 • Lejerens fraflytning
 • Kort om beboerklagenævn

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 12. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Tilmeldingsfrist

onsdag 05. okt. 2022

Udbudsret - for almene boligorganisationer - København

Det kan være svært for mange almene boligorganisationer at gennemskue lovgivningen ved udbud af byggeri. Der opstår naturligt mange spørgsmål, der i mange tilfælde kan besvares simpelt med den rette undervisning. Derudover er adskillige faldgruber, man som boligorganisation bør undgå ved udbud.

Vores jurister afholder derfor nu et kursus, der gennemgår reglerne og procedurerne ved forskellige typer udbud. Målet for kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af udbudsretten samt få besvaret de mange spørgsmål, der opstår i en udbudsproces. Udover dette vil deltagerne også få praktisk indføring i de forskellige faser og opgaver, der er grundlæggende for arbejdet med en udbudsforretning.

Kursets indhold:

Status på udbudsretten

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset.

 Indkøb under tærskelværdien

 • Kontrakter under tærskelværdien for EU-udbud skal enten udbydes efter tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver og efter udbudslovens afsnit IV eller afsnit V for varer- eller tjenesteydelseskontrakter. For varer- eller tjenesteydelseskontrakter skal der foretages en vurdering af, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse. Udbudslovens afsnit IV og afsnit V gennemgås, herunder vurderingen af om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse.

 Udbudsmaterialet

 • Udbudsmaterialets bestanddele gennemgås, og vi viser eksempler på udbudsbekendtgørelser, ESPD samt udbudsbetingelser.

 Udbudsprocedure

 • Reglerne for udbudsprocedurerne begrænset udbud, offentligt udbud samt udbud med forhandling gennemgås. Herudover gennemgås fordele og ulemper ved de forskellige udbudsprocedurer.

 Indkøbsmetoder

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer gennemgås, herunder gennemgås det, hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver såvel i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og í den generelle drift.

 Mulighederne for at ændre udbudsmaterialet

 • Ordregiver har mulighed for at foretage en række ændringer til udbudsmaterialet under en udbudsforretning. Mulighederne for at gennemføre ændringer, samt mulighederne for kommunikation mellem ordregiver og tilbudsgiver gennemgås.

 Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Mulighederne for at gennemføre ændringer gennemgås.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 12. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Tilmeldingsfrist

mandag 03. okt. 2022

Udbudsret for øvede – En dybere gennemgang af relevante problemstillinger - København

Udbudsretten er på flere områder kompleks. I mange tilfælde kan der opstå retlige problemstillinger i en udbudsproces, og disse er ikke altid lige nemme at få øje på. Ofte kræver det dybdegående viden og erfaring for at opdage disse og dernæst løse dem. Man kan dog hjælpe sig selv markant, hvis man får indblik i de specifikke faldgruber, der oftest optræder i et udbud.

Med dette kursus sætter vi skub på din viden indenfor udbudsretten. Vi gør dig i stand til at identificerer og løse udvalgte, særligt relevante udfordringer vedrørende udbudsforretning.

Målgruppe: Almene boligorganisationer og rådgivende teknikere med et grundlæggende kendskab til udbud af byggeri.

Kursets indhold:

Ændring af udbudsloven

 • Der er pr. 9. juni 2022 vedtaget en række ændringer til udbudsloven. Ændringerne træder i kraft henholdsvis den 1. juli 2022 og den 1. januar 2023 og omfatter bl.a. et såkaldt ”lærlingekrav”. Helt konkret forpligtes ordregivere til for visse bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter at indføre et krav i kontrakten om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren skal anvende personer under oplæring, når kontrakten skal gennemføres. Lærlingekravet samt de øvrige ændringer gennemgås på kurset

Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter

 • Det er muligt at gennemføre markedsdialog forud for offentliggørelse af udbud. Der er dog en række forhold, som skal iagttages, således at der ikke opstår inhabilitet samt interessekonflikter. Reglerne samt nyeste praksis gennemgås.

Udbud med forhandling

 • Reglerne for udbudsproceduren ”udbud med forhandling” bliver gennemgået. Udbudsproceduren, rækkevidden af muligheden for forhandling samt de formelle regler bliver også gennemgået. Herudover gennemgås nyeste praksis samt fordele og ulemper ved udbud med forhandling.

Rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer

 • Udbudsloven indeholder såkaldte indkøbsmetoder i form af rammeaftaler samt dynamiske systemer. Forskellen på rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer bliver gennemgået, herunder hvornår de enkelte indkøbsmetoder bør anvendes, samt hvad der kræves af ordregiver i udbudsfasen, i forbindelse med de enkelte træk på systemet og den generelle drift.

Mulighederne for at ændre en udbudt og indgået kontrakt

 • Ordregiver har mulighed for at gennemføre en række ændringer til en udbudt kontrakt. Udbudslovens kapitel 15 indeholder en regulering af mulighederne for at gennemføre ændringer. Seneste praksis samt mulighederne for at gennemføre ændringer bliver gennemgået.

Inddragelse af grønne og sociale hensyn

 • Det er muligt at inddrage grønne hensyn i udbuddets forskellige faser, og vi gennemgår mulighederne samt fordele og ulemper.

Klage og håndhævelsessystemet

 • Klagenævnet for Udbud behandler og afgør ca. 100 klagesager hvert år. Klagenævnet for Udbuds sanktionsmuligheder bliver gennemgået samt de nyeste sanktioner i forbindelse med bl.a. manglende anvendelse af ”opdel eller forklar” - reglen. Forløbet i en typisk klagesag bliver også gennemgået.

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere kurser af disse kurser i Aarhus og København:

Aarhus

 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Grundlæggende udbudsret for alment boligbyggeri
 • Speciel udbudsret for alment boligbyggeri
 • Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
 • Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer

København

 • Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
 • Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
 • Almenboligloven fra A-Z
 • Almenlejeloven fra A-Z
 • Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer
 • Grundlæggende udbudsret for alment boligbyggeri
 • Speciel udbudsret for alment boligbyggeri

Der er mulighed for at få 20% rabat, hvis man tilmelder sig to eller flere af disse kurser i Aarhus eller KBH:

Valg af entrepriseretlig form og gennemførelse af byggesag til det almene byggeri
Aftaler om projektering og teknisk rådgivning til almene bygherrer
Almenboligloven fra A-Z
Almenlejeloven fra A-Z
Det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer

Kursusbevis sendes efter ønske.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 13. okt. 2022
09:30 - 15:00

DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 2.-3. sal
1267 København

1.875,- inkl. moms- opkræves på faktura efter kurset.

Kontakt info

Marie Ask Receptionist mas@dahllaw.dk +45 88 91 92 08

Forretningsområder

Udbud

Tilmeldingsfrist

mandag 03. okt. 2022

Grov uagtsomhed i skatteretten - følgevirkninger - Herning

Kurset har fokus på reglerne om grov uagtsomhed navnlig ved ekstraordinære genoptagelser, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, på skatteforvaltningens initiativ, samt skatteyderens egen mulighed for ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Kurset tager udgangspunkt i lovgrundlaget og giver en samlet fremstilling af praksis på området. Helt fra den oprindelige ordlyd i skattestyrelsesloven og anvendelsesområdet, der var begrænset til det de facto strafferetlige begreb, til den sædvanlige anvendelse hos Skattestyrelsen og klageinstanser i dag samt ved domstolene.

Der vil også på kurset blive gennemgået de eventuelle straffemæssige afledte virkninger, som det kan have, hvis Skattestyrelsen angiver, at der er handlet groft uagtsomt.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Grov uagtsomhed i skatteretten” og ”Rådgivers rolle ved selvangivelsen” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 6. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 27. okt. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivers rolle ved selvangivelsen - eget ansvar og identifikation med skatteyderen - Herning

Det er skatteyders eget ansvar, at alle indtægter indberettes, ligesom det også er skatteyders ansvar, at selvangivelsen er korrekt, og at der handles, hvis ikke det er tilfældet.

I praksis antager skatteydere sommetider revisorer eller andre rådgivere til at stå for den faktiske indberetning.

På kurset vil der blive foretaget en gennemgang af praksis om identifikation mellem rådgiver og skatteyder samt rådgivers rolle og særlige forpligtelser og med fokus på praksis, hvor en rådgiver muligvis har handlet uden for sin bemyndigelse. Der vil blive sondret mellem de situationer, hvor der er foretaget en aktiv handling i form af en forkert indberetning, og de tilfælde, hvor man helt har undladt at indberette

Der vil også blive draget paralleller til skattekontrollovens strafferetlige regler om henholdsvis handlinger i § 82, og undladelser i § 83, herunder med eksempler på forskel i sanktioner.

Kurset henvender sig til revisorer, advokater og andre rådgivere, som har en vis erfaring med skattesager, men hvor der kan opstå spørgsmål i forbindelse med den praktiske håndtering af eventuelle ansvarsmæssige forhold. 

(Ved deltagelse i begge kurser ”Grov uagtsomhed i skatteretten” og ”Rådgivers rolle ved selvangivelsen” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 6. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 27. okt. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hovedaktionærdispositioner – LL §§ 16, stk. 4, 5, 6 og 9 samt 16 E - København

Beskatningen er kendetegnet ved, at det er selve rådigheden og ikke blot brugen, som medfører skattepligt. Med udgangspunkt i den eksisterende praksis gennemgås derfor, hvornår der foreligger rådighed, de særlige bevisbyrderegler for hovedaktionærer, og hvordan man som hovedaktionærer effektivt kan afskære sig rådighed. Herudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser og værdiansættelsen.

Endvidere gennemgås reglerne om skatteretlige ulovlige aktionærlån i LL § 16 E, herunder hvornår der er tale om et ulovligt aktionærlån, en sikkerhedsstillelse eller en situation, hvor midler på anden vis er stillet til rådighed for hovedaktionærer i strid med LL § 16 E.

Derudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser af det ulovlige aktionærlån samt reparationsmulighederne i de situationer, hvor der foreligger en ulovligt aktionærlån.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med hovedaktionærdispositioner.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hobbyvirksomhed - København

Med udgangspunkt i den omfattende praksis på området gennemgås rammerne for en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er kun muligt at opretholde en virksomhedsskatteordning, hvis der udøves en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. En egentlig hobbyvirksomhed kan derfor ikke anvendes til opretholdelse af en virksomhedsskatteordning. Med udgangspunkt i sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed foretages derfor en gennemgang af betingelserne i retspraksis, herunder de almindelige kendetegn for en erhvervsmæssig virksomhed.

Endeligt gennemgås rentabilitetskriteriet udtømmende, særligt i forhold til principperne for opgørelsen af resultatet for den primære drift, hvilke krav der stilles til forrentningen af den investerede kapital og eventuel fremmedkapital, og endelig i hvilket omfang der skal indregnes en driftsherreløn og kravene til størrelsen af denne.

Herudover gennemgås den særlige ligningspraksis for landbrug og lignende.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere som beskæftiger sig med personligt drevne virksomheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hovedaktionærdispositioner – LL §§ 16, stk. 4, 5, 6 og 9 samt 16 E - Herning

Beskatningen er kendetegnet ved, at det er selve rådigheden og ikke blot brugen, som medfører skattepligt. Med udgangspunkt i den eksisterende praksis gennemgås derfor, hvornår der foreligger rådighed, de særlige bevisbyrderegler for hovedaktionærer, og hvordan man som hovedaktionærer effektivt kan afskære sig rådighed. Herudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser og værdiansættelsen.

Endvidere gennemgås reglerne om skatteretlige ulovlige aktionærlån i LL § 16 E, herunder hvornår der er tale om et ulovligt aktionærlån, en sikkerhedsstillelse eller en situation, hvor midler på anden vis er stillet til rådighed for hovedaktionærer i strid med LL § 16 E.

Derudover gennemgås de beskatningsmæssige konsekvenser af det ulovlige aktionærlån samt reparationsmulighederne i de situationer, hvor der foreligger en ulovligt aktionærlån.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med hovedaktionærdispositioner.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Hobbyvirksomhed - Herning

Med udgangspunkt i den omfattende praksis på området gennemgås rammerne for en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er kun muligt at opretholde en virksomhedsskatteordning, hvis der udøves en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. En egentlig hobbyvirksomhed kan derfor ikke anvendes til opretholdelse af en virksomhedsskatteordning. Med udgangspunkt i sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed foretages derfor en gennemgang af betingelserne i retspraksis, herunder de almindelige kendetegn for en erhvervsmæssig virksomhed.

Endeligt gennemgås rentabilitetskriteriet udtømmende, særligt i forhold til principperne for opgørelsen af resultatet for den primære drift, hvilke krav der stilles til forrentningen af den investerede kapital og eventuel fremmedkapital, og endelig i hvilket omfang der skal indregnes en driftsherreløn og kravene til størrelsen af denne.

Herudover gennemgås den særlige ligningspraksis for landbrug og lignende.

Kurset henvender sigt til revisorer, advokater og rådgivere som beskæftiger sig med personligt drevne virksomheder.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Hovedaktionærdispositioner” og ”Hobbyvirksomhed” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 11. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 03. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Genoptagelse af en skatteansættelse - København

Hjemmelsmæssigt er dette reguleret i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Der sondres imellem ordinær og ekstraordinær genoptagelse. På kurset vil det blive belyst, hvornår en indkomstansættelse er mulig at genoptage fra såvel skatteyderens som skatteforvaltningens side, samt det gennemgås hvornår man har ret til ordinær genoptagelse fra såvel skatteforvaltningens som skatteyderens side. Kommer man ud over fristerne for ordinær genoptagelse, skal der foretages ekstraordinær genoptagelse. Navnlig fristerne og begrundelserne for sådanne genoptagelser gennemgås på kurset. Gennemgangen vil ske ud fra en praktisk synsvinkel. I det praktiske liv opleves det nemlig, at det er ganske svært at komme igennem med, især med ekstraordinær genoptagelse.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Genoptagelse” og ”Bindende svar og skatteforbehold” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 27. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Bindende svar og skatteforbehold - København

Dette kursus vedrører to delemeneter. For det første gennemgås reglerne om bindende svar. Hvordan indhenter man bindende svar? Hvornår er et bindende svar relevant, og hvorfor skal man indhente et bindende svar? Regelsættet om bindende svar gennemgås i detaljer, herunder hvordan man konkret spørger og ikke spørger. Kan man spørge på flere end én spørger, og hvad man kan bruge dette til? Det andet delelementer vedrører skatteforbehold, omgørelse og selvangivelsesomvalg. De tre værktøjer er hjemlet i skatteforvaltningslovens §§ 28, 29 og 30. Skatteforbehold anvendes i aftaler for at kunne regulere det, hvis skattemyndighederne skulle ændre på det aftalte. Omgørelse vedrører situationer, hvor skatteforvaltningen har ændret på det selvangivne, og at man derfor som konsekvens heraf ønsker at ændre på de dispositioner, man har foretaget. Betingelserne for omgørelser og mulighederne ved det gennemgås. Endelig gennemgås reglerne om selvangivelsesvalg. En række situationer fordrer, at en skatteyder træffer et valg, når der selvangives. Hvis dette valg af en eller anden grund af uhensigtsmæssig, kan valget ændres. På kurset gennemgås rammerne for, hvornår man kan gøre dette, og hvad man kan bruge selvangivelsesomvalg til.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Genoptagelse” og ”Bindende svar og skatteforbehold” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 27. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Genoptagelse af en skatteansættelse - Herning

Hjemmelsmæssigt er dette reguleret i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Der sondres imellem ordinær og ekstraordinær genoptagelse. På kurset vil det blive belyst, hvornår en indkomstansættelse er mulig at genoptage fra såvel skatteyderens som skatteforvaltningens side, samt det gennemgås hvornår man har ret til ordinær genoptagelse fra såvel skatteforvaltningens som skatteyderens side. Kommer man ud over fristerne for ordinær genoptagelse, skal der foretages ekstraordinær genoptagelse. Navnlig fristerne og begrundelserne for sådanne genoptagelser gennemgås på kurset. Gennemgangen vil ske ud fra en praktisk synsvinkel. I det praktiske liv opleves det nemlig, at det er ganske svært at komme igennem med, især med ekstraordinær genoptagelse.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Genoptagelse” og ”Bindende svar og skatteforbehold” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 27. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 17. nov. 2022
09:00 - 12:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Bindende svar og skatteforbehold - Herning

Dette kursus vedrører to delemeneter. For det første gennemgås reglerne om bindende svar. Hvordan indhenter man bindende svar? Hvornår er et bindende svar relevant, og hvorfor skal man indhente et bindende svar? Regelsættet om bindende svar gennemgås i detaljer, herunder hvordan man konkret spørger og ikke spørger. Kan man spørge på flere end én spørger, og hvad man kan bruge dette til? Det andet delelementer vedrører skatteforbehold, omgørelse og selvangivelsesomvalg. De tre værktøjer er hjemlet i skatteforvaltningslovens §§ 28, 29 og 30. Skatteforbehold anvendes i aftaler for at kunne regulere det, hvis skattemyndighederne skulle ændre på det aftalte. Omgørelse vedrører situationer, hvor skatteforvaltningen har ændret på det selvangivne, og at man derfor som konsekvens heraf ønsker at ændre på de dispositioner, man har foretaget. Betingelserne for omgørelser og mulighederne ved det gennemgås. Endelig gennemgås reglerne om selvangivelsesvalg. En række situationer fordrer, at en skatteyder træffer et valg, når der selvangives. Hvis dette valg af en eller anden grund af uhensigtsmæssig, kan valget ændres. På kurset gennemgås rammerne for, hvornår man kan gøre dette, og hvad man kan bruge selvangivelsesomvalg til.

(Ved deltagelse i begge kurser ”Genoptagelse” og ”Bindende svar og skatteforbehold” er prisen samlet 3.000 inkl. moms)

Kursusbevis: Kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne ved afvkling som fysiske kurser. Afvikles kurserne som webinarer, vil vi udstede kursusbeviser til de revisorer og advokater, der er omfattet af lovpligtig efteruddannelse.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 27. oktober 2022.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 17. nov. 2022
13:00 - 16:00

DAHL
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Sagsbehandler usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her