DAHL Academy

DAHL Academy

Juridisk viden til din virksomhed

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Ejendomsudviklere – med fokus på moms og Ejendomsvurderingsloven

På kurset gennemgås de momsmæssige og vurderingsmæssige udfordringer, der er ved ejendomsudvikling.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Den gode ejeraftale og direktørkontrakt

På kurset er der fokus på muligheder og udfordringer ved ejeraftaler og direktørkonktrakter, som man som rådgiver bør være opmærksom på.

Tid
Sted Herning
Rådgivningsområde
DAC6 – Indberetningspligt Skat, moms og afgifter

DAC6 – Obligatorisk indberetning af grænseoverskridende ordninger

Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019. DAC6 pålægger mellemmænd og relevante skatteydere at indberette grænseoverskridende ordninger til SKAT.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Gældsordninger i et skatte-insolvensretligt perspektiv

Reglerne for gældsordninger, både i relation til intern og ekstern finansiering, gennemgås, herunder forholdet mellem ejerne og selskabet, og selskabet og ekstern finansiering, samt gældsordningernes økonomiske konsekvenser for selskabet.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Generationsskifte af personligt ejede selskaber og personligt drevne virksomheder

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Udvalgte problemstillinger ved virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af kapitalandele i selskaber, hhv. overdragelse af aktiviteter (virksomhed)

Kurset vil indeholde hovedemner så som håndtering af problemstillinger relateret til salgsforberedelse og købesum, håndtering af problemstillinger relateret til sælgergarantier og skadesløsholdelse, håndtering af problemstillinger relateret til lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, herunder også feriepengeforpligtelser, samt håndtering af problemstillinger relateret til konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler, overdragelsesaftaler, ansættelsesaftaler, herunder præceptiv lovgivning.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Ejendomsvurderingsloven (EVL) – vurderinger af boliger, ejerlejligheder og sommerhuse

Ejendomsvurderingsloven (EVL) er taget i brug fra 2020. Enfamilieshuse, ejerlejligheder og sommerhuse vurderes pr 1. januar 2020. Den konkrete vurderingspris igangsættes efter sommerferien 2020. På kurset opnås der en samlet oversigt over rammerne for de vurderinger, der køres igennem i løbet af 2020/2021.

Tid
Sted Herning
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Omstrukturering

På kurset gennemgås de fire værktøjer: aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Mulighederne for at gennemføre transaktionerne skattefrit med eller uden tilladelse afdækkes. Betingelser og retsvirkninger gennemgås. Endvidere behandles de overordnede selskabsretlige rammer. Ved deltagel-sen i kurset opnår man et overblik over muligheder og umuligheder ved omstrukturering.

Ejendomsudviklere – med fokus på moms og Ejendomsvurderingsloven

På kurset gennemgås de momsmæssige og vurderingsmæssige udfordringer, der er ved ejendomsudvikling.

Moms

Moms kan have afgørende betydning for økonomien i ejendomsprojekter. På kurset gennemgås:

 1. de momsmæssige muligheder og faldgruber ved køb og salg af byggegrunde og grunde med nedrivningsklare bygninger
 2. moms ved renovering og ombygning af eksisterende bygninger samt moms ved køb og salg af nyopførte bygninger
 3. den særlige praksis vedrørende salg af tidligere udlejede bygninger, og hvordan man kan indrette sin ejerstruktur bedst muligt
 4. mulighederne for momsfritagelse ved overdragelse af igangværende ejendomsprojekter

EVL

Gennemgang af den nye Ejendomsvurderingslovs betydning for ejendomsudviklere og developere, herunder værdiansættelsen af grundværdier på ejendomme under udvikling. Hvilke ændringer kan forventes i grundværdien og ejendomsværdien, hvornår må ændringen forventes, og hvad er de økonomiske konsekvenser af ændringerne, herunder de forventede fremtidige ændringer i reglerne for grundskyld og ejendomsværdiskat.

Ejendomsprojekter

Herudover gennemgås, hvordan ejendomsprojekter kan struktureres for bedst muligt at kunne anvende de forvende overgangsregler i relation til de fremtidige ændringer af grundskylden og ejendomsværdiskatten, ligesom muligheden for at ejendomme, som omfattes af en ny lokalplan, men som ikke skal udvikles pt., fritages for stigningen i grundskylden som lokalplanen medfører.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 3. juni 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 18. jun. 2020
08:30 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Den gode ejeraftale og direktørkontrakt

Kurset vil indeholde følgende delemner 

1. Den gode direktørkontrakt

a. Sondring mellem forskellige former for direktører (aftaleretlige muligheder og begrænsninger)

b. Den gode direktørkontrakts indhold

2.  Den gode ejeraftale

a. Sondring mellem forskellige typer ejeraftaler

b. Den gode ejeraftales indhold  

 På kurset er der fokus på muligheder og udfordringer ved de ovennævnte emner, som man som rådgiver bør være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 11. august 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 25. aug. 2020
08:30 - 12:30

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

DAC6 – Obligatorisk indberetning af grænseoverskridende ordninger

Den 25. juni 2018 vedtog EU direktiv 2018/822/EU, populært kaldet DAC6. Danmark inkorporerede direktivet omkring jul ved lov nr. 1573 af 27. december 2019. Loven skal ses i sammenhæng med bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019.

DAC6 pålægger mellemmænd og relevante skatteydere at indberette grænseoverskridende ordninger til SKAT. Indberetningspligten starter 1. juli 2020.

Da indberetningspligten har afsæt i et direktiv, skal grænseoverskridende ordninger, der er omfattet af regelsættet, og som er foretaget helt tilbage til 25. juni 2018, også indberettes med frist frem til 31. august 2020. Dette regelsæt er derfor topaktuelt.

På kurset gennemgås baggrunden for implementeringen i dansk ret. De definitioner, der er fastsat, gennemgås. Herefter gennemgås, hvornår der foreligger en ordning, hvornår den er grænseoverskridende, samt hvad der skal til for at den grænseoverskridende ordning opfylder et af de 15 kendetegn, der er opstillet i regelgrundlaget. Herefter afgrænses mellemmandsbegrebet. Hvem er mellemmand, og hvad dækker den særlige regulering for advokater over, samt hvem er den relevante skatteyder? Herefter gennemgås, hvad der skal indberettes, hvornår der skal ske indberetning, og hvad en manglende indberetning måtte medføre. Regelsættet af sanktioneret med bøder af ikke uvæsentlig størrelse. Kurset giver et samlet overblik over DAC6 på det nuværende stadium.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 18. august 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 31. aug. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Gældsordninger i et skatte-insolvensretligt perspektiv

Reglerne for gældsordninger, både i relation til intern og ekstern finansiering, gennemgås, herunder forholdet mellem ejerne og selskabet, og selskabet og ekstern finansiering, samt gældsordningernes økonomiske konsekvenser for selskabet.

Der tages udgangspunkt i følgende problemstillinger:

 • Ekstern ctr. Intern finansiering
 • Gældskonvertering - fradrag og værnsregler
 • Likviditetsudfordringer - Hensynet til eksterne finansieringskilder 
 • Typer af gældsordninger (tvangsakkorder ctr. frivillige ordninger)
 • Betydning af en samlet ordning – både skattemæssigt og insolvensretligt
 • Akkordaftalens indhold og konsekvenser
 • Betydningen for underskudsfremførslen
 • Mulighed for aftaler med suspensiv virkning
 • Ansvar for ledelse og rådgivere

Kurset henvender sig til revisorer, bankrådgivere og andre rådgivere som beskæftiger sig med gældsordninger, såvel frivillige gældssaneringsordninger som tvangsakkorder.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 18. august 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Generationsskifte af personligt ejede selskaber og personligt drevne virksomheder

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for generationsskifte af personligt ejede aktier og personligt drevne virksomheder. Deltageren bliver i stand til at afgøre, hvornår en overdragelse skal ske med eller uden succession, og om det skal ske i levende live eller ved død. Mulighederne for at kompensere erhververen enten ved en passivpost eller ved en nedsættelse af værdien afgrænses og relateres til de forskellige aktivtyper. Endvidere behandles de øvrige berigtigelsesformer – sælgerfinansiering – hvornår kan man dette, og hvornår kan man ikke, gaver, herunder hvilken gaveafgift der skal bruges og til hvilken sats?

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er onsdag den 23. oktober 2019.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 09. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Udvalgte problemstillinger ved virksomhedsoverdragelse i form af overdragelse af kapitalandele i selskaber, hhv. overdragelse af aktiviteter (virksomhed)

Kurset vil indeholde følgende delemner.

1. Håndtering af problemstillinger relateret til salgsforberedelse og købesum

 • trimning af balance og virksomhed
 • udlodning
 • sælgerfinansiering
 • selvfinansieringsproblemstillinger
 • earn-ot

 2. Håndtering af problemstillinger relateret til earn-out

 • såvel købers som sælgers synsvinkel

 3. Håndtering af problemstillinger relateret til skadesløsholdelse af sælger

 • Generelle garantier kontra specifikke garantier
 • Tegning af forsikring til dækning af sælgers garantiansvar

4. Håndtering af problemstillinger relateret til lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, herunder også feriepengeforpligtelser

 • Indtrædelse i vilkår
 • Særlige typer af medarbejdere
 • Overenskomster
 • Købers hæftelse for sælgers forpligtelser

5. Håndtering af problemstillinger relateret til konkurrencebegrænsende klausuler i ejeraftaler, overdragelsesaftaler og ansættelsesaftaler, herunder præceptiv lovgivning.

På kurset er der fokus på muligheder og udfordringer ved de ovennævnte emner, som man som rådgiver bør være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 25. august 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 10. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Ejendomsvurderingsloven (EVL) – vurderinger af boliger, ejerlejligheder og sommerhuse

Ejendomsvurderingsloven (EVL) er taget i brug fra 2020. Enfamilieshuse, ejerlejligheder og sommerhuse vurderes pr 1. januar 2020. Den konkrete vurderingspris igangsættes efter sommerferien 2020. På dette kursus vil der blive sat fokus på de vurderinger der gennemføres nu i 2020, og hvor der sættes fokus på følgende emner:

 • Hvordan afgrænses enfamilieshuse, ejerlejligheder og sommerhuse overfor andre ejendomstyper?
 • Hvordan virker deklareringsproceduren og hvad skal man have særlig fokus på som ejendomsejer?
 • Hvad er tilbagebetalingsordningen, hvordan virker den, samt hvordan skal man vurdere, om man skal acceptere et tilbud herom?
 • Hvilke vurderingsprincipper anvendes ved fastsættelse af ejendomsværdien og grundværdien?
 • Hvem kan klage over en ny vurdering, hvornår kan man klage, og hvordan afgør man om man skal klage?
 • Hvem kan klage over de gamle fremførte vurderinger, hvornår kan man klage, og hvordan afgør man, om man skal klage?
 • Hvordan bliver beskatningsreglerne for ejendomsskat og ejendomsværdiskat fremover?
 • Hvordan bliver værdiansættelsesreglerne om fast ejendom mellem interesseforbundne parter, når de nye vurderinger kommer?

På kurset opnås der en samlet oversigt over rammerne for de vurderinger, der køres igennem i løbet af 2020/2021.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 10. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 14. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Omstrukturering

På kurset gennemgås de fire værktøjer: aktieombytning, spaltning, fusion og tilførsel af aktiver. Mulighederne for at gennemføre transaktionerne skattefrit med eller uden tilladelse afdækkes. Betingelser og retsvirkninger gennemgås. Endvidere behandles de overordnede selskabsretlige rammer. Ved deltagelsen i kurset opnår man et overblik over muligheder og umuligheder ved omstrukturering.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 1. september 2020

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 16. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Moms ved fast ejendom

På kurset vil der især blive lagt vægt på følgende områder.

 • Moms ved salg og køb af bygninger
 • Moms ved salg og køb af byggegrunde
 • Moms ved ombygninger og renovering af eksisterende bygninger
 • Alternative måder at overdrage ejendomme på
 • Momsfritagelse og fradragsret

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. sepember 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 17. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Aarhus

På kurset behandles dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen.

Endvidere behandles de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter. Visse af disse er skattefritaget – hvornår er de det? – Andre er skattepligtige, og hvordan opgør man her den beskatning, der måtte være? Hvordan beskattes modtageren, når det er en arving eller en ægtefælle, og kan det eventuelt ske med succession?

En anden kategori af dødsboer er uskiftet bo. Hvordan beskattes den længstlevende ægtefælle, og hvordan håndteres skiftet, hvis man ønsker at skifte i længstlevendes levende live?

Endelig behandles de lidt mere specielle regler om genoptagelse af boer m.v.

Ved dødsboer betales der ofte boafgift. De retlige rammer for det, herunder hvilke afgifter man betaler, behandles ligeledes.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 21. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Bonus- og incitamentsordninger (ansættelses-, skatte- og selskabsretligt)

Kurset vil indeholde følgende delemner 

1. Introduktion og overordnede problemstillinger og overvejelser som bør gøres

a. Incitamentsvirkning

 

2. Incitamentsordninger der etablerer medejerskab

a. Retserhvervelse

b. Værdiansættelse

c. Introduktion af de forskellige modeller

d. Aktieoptionslovens vilkår (beskyttelse af medarbejdere)

 

3. Incitamentsordninger uden medejerskab

a. Forskellige kontant bonus modeller (fastholdelsesbonus, sign-on bonus, exit bonus osv.)

b. Fantomaktier

c. Uddannelsesaftaler

d. Ansættelsesretlige faldgruber og anbefalinger

e. Skatteretlige faldgruber og anbefalinger

På kurset er der fokus på muligheder og udfordringer ved de ovennævnte emner, som man som rådgiver bør være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 21. sept. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Herning

På kurset behandles dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen.

Endvidere behandles de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter. Visse af disse er skattefritaget – hvornår er de det? – Andre er skattepligtige, og hvordan opgør man her den beskatning, der måtte være? Hvordan beskattes modtageren, når det er en arving eller en ægtefælle, og kan det eventuelt ske med succession?

En anden kategori af dødsboer er uskiftet bo. Hvordan beskattes den længstlevende ægtefælle, og hvordan håndteres skiftet, hvis man ønsker at skifte i længstlevendes levende live?

Endelig behandles de lidt mere specielle regler om genoptagelse af boer m.v.

Ved dødsboer betales der ofte boafgift. De retlige rammer for det, herunder hvilke afgifter man betaler, behandles ligeledes.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 22. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Dødsboer og dødsboskat for rådgivere - Esbjerg

På kurset behandles dels de skatteretlige regler for beskatning af dødsboer og dels samspillet mellem de skifteretlige regler og dødsbobeskatningen.

Endvidere behandles de situationer, hvor dødsboer er selvstændige skattesubjekter. Visse af disse er skattefritaget – hvornår er de det? – Andre er skattepligtige, og hvordan opgør man her den beskatning, der måtte være? Hvordan beskattes modtageren, når det er en arving eller en ægtefælle, og kan det eventuelt ske med succession?

En anden kategori af dødsboer er uskiftet bo. Hvordan beskattes den længstlevende ægtefælle, og hvordan håndteres skiftet, hvis man ønsker at skifte i længstlevendes levende live?

Endelig behandles de lidt mere specielle regler om genoptagelse af boer m.v.

Ved dødsboer betales der ofte boafgift. De retlige rammer for det, herunder hvilke afgifter man betaler, behandles ligeledes.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 23. sept. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med indstationering af udenlandske arbejdstagere - Aarhus

På kurset vil de skatteretlige muligheder omkring indstationering af udenlandske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt forskellen mellem arbejdstagerens kvalifikation som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsudleje, samt arbejdsgiverens forpligtelser der relaterer sig til de forskellige kvalifikationer. Derudover bliver forskerskatteordningen gennemgået.

På kurset vil de ansættelsesretlige regler ligeledes blive gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man ansætter udenlandske medarbejdere i Danmark, herunder RUT-registeret.

Kurset vil have fokus på vigtige elementer i ”den gode kontrakt”, herunder forhold man som aftalepart skal være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med udstationering af medarbejdere - Aarhus

Få en grundlæggende gennemgang af de ansættelsesretlige og skatteretlige regler og udfordringer ved udstationering af danske medarbejdere i udlandet.

På kurset vil de skatteretlige muligheder og udfordringer omkring udstationering af danske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt hvornår skattepligten til Danmark ophører, de skattemæssige konsekvenser ved ophør af skattepligt og hvorledes medarbejderen kan få lempelse i sin danske skattepligtige indkomst for arbejde udført i udlandet mv.

Derudover bliver de ansættelsesretlige regler gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man udstationerer medarbejdere til udlandet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 05. okt. 2020
13:00 - 15:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Opløsning af selskaber

På kurset gennemgås de civilretlige og skatteretlige rammer for afvikling af selskaber.

For det første gennemgås de selskabsretlige regler om solvent afvikling af selskaber, enten ved betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation eller ved tvangsopløsning. Hvilke rammer er der, og hvordan agerer man inden for dem?

For det andet gennemgås rammen for afvikling af insolvente selskaber. Dette gennemgås kun overordnet i form af, hvem der beslutter afviklingen af et insolvent selskab, hvordan håndteres det, er der risiko for konkurskarantæne m.v.

For det tredje gennemgås afviklingen af selskaber ud fra en regnskabsmæssig synsvinkel. Hvilke krav er der til revisor ved en solvent eller insolvent afvikling af et selskab – er der særlige forhold, man skal være opmærksom på?

For det fjerde gennemgås de direkte og indirekte skattemæssige udfordringer ved afvikling af selskaber. De direkte skattemæssige udfordringer vedrører selve selskabet. Hvordan opgøres indkomsten for den afsluttende periode, hvad er regelgrundlaget herfor m.v.? En følgevirkning af afvikling af selskabet er, at aktionærerne afstår deres kapitalandele. Hvordan gennemføres denne beskatning og hvornår? De insolvente selskaber er omfattet af konkursskattelovens regelsæt. Er der særlige udfordringer ved denne behandling, og har det særlig betydning for aktionærerne? Vedrørende de indirekte skattemæssige konsekvenser vil relationerne mellem selskaber og kapitalejere blive behandlet. Hvordan håndterer man udlæg af aktiver fra et selskab i forbindelse med afviklingen af selskabet? Hvilke værdier skal det ske til? Hvordan håndteres mellemregninger/aktionærlån og andre interne relationer mellem på den ene side kapitalejerne og den anden side selskabet? Hvornår kan man være sikker på, at der ikke er problemer, og hvornår kan der være problemer?

For det femte vil gennemgangen ske bredt, sådan at det dels er kapitalselskaber og dels også transparente enheder som I/S’ere, K/S’ere og P/S’ere – hvordan håndteres disse opløsningsmæssigt?”

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 22. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 06. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med indstationering af udenlandske arbejdstagere - Herning

På kurset vil de skatteretlige muligheder omkring indstationering af udenlandske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt forskellen mellem arbejdstagerens kvalifikation som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdsudleje, samt arbejdsgiverens forpligtelser der relaterer sig til de forskellige kvalifikationer. Derudover bliver forskerskatteordningen gennemgået.

På kurset vil de ansættelsesretlige regler ligeledes blive gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man ansætter udenlandske medarbejdere i Danmark, herunder RUT-registeret.

Kurset vil have fokus på vigtige elementer i ”den gode kontrakt”, herunder forhold man som aftalepart skal være opmærksom på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Skatteretlige og ansættelsesretlige muligheder og problemstillinger i forbindelse med udstationering af medarbejdere - Herning

Få en grundlæggende gennemgang af de ansættelsesretlige og skatteretlige regler og udfordringer ved udstationering af danske medarbejdere i udlandet.

På kurset vil de skatteretlige muligheder og udfordringer omkring udstationering af danske medarbejdere blive gennemgået, herunder særligt hvornår skattepligten til Danmark ophører, de skattemæssige konsekvenser ved ophør af skattepligt og hvorledes medarbejderen kan få lempelse i sin danske skattepligtige indkomst for arbejde udført i udlandet mv.

Derudover bliver de ansættelsesretlige regler gennemgået, herunder hvilke forholdsregler man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når man udstationerer medarbejdere til udlandet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 17. september 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 07. okt. 2020
13:00 - 15:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel selskabsret - Herning

På kurset gennemgås aktuelle selskabsretlige problemstillinger, lovændringer og praksis, herunder de forventede ændringer i kontrolpakken til selskabsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og ophør af IVS’er pr. 15. april 2021.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 6. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 21. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel selskabsret - Aarhus

På kurset gennemgås aktuelle selskabsretlige problemstillinger, lovændringer og praksis, herunder de forventede ændringer i kontrolpakken til selskabsloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og ophør af IVS’er pr. 15. april 2021.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 22. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Moms - fradragsregler

På kurset vil der blive givet et overblik over reglerne for momsfradrag. Deltageren vil blive sat i stand til at kunne vurdere, hvornår fradragsretten indtræder, og hvornår der kan opnås fuld, delvis eller ingen fradragsret for moms på afholdte omkostninger, ligesom de ”særlige fradragsregler” vil blive gennemgået. Praksis om holdingselskabers momsfradragsret vil ligeledes blive gennemgået, således deltagerne vil kunne vurdere, hvornår et holdingselskab kan opnå fradrag for moms på afholdte omkostninger. Herudover vil deltagerne på kurset blive sat ind i, hvorledes der foretages regulering af fradrag, fx ved gennemgang af reglerne for regulering af delvist fradrag til fuldt fradrag, regulering af fradrag for investeringsgoder – herunder overdragelse af reguleringsforpligtelsen – og regulering af fradrag ved prisafslag etc.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er onsdag 7. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 26. okt. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Transparente enheder

På kurset vil de tre personselskabstyper, partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber blive behandlet. Et fælles kendetegn for de tre selskabstyper er, at de er skattemæssigt transparente, dvs. gennemsigtige. De forskellige begreber i form af P/S, K/S og I/S vil blive defineret og afgrænset over for hinanden.

Gennemgangen af de tre selskabsformer vil herefter ske ud fra en selskabsretlig og skatteretlig synsvinkel. Der vil ske en detaljeret behandling af stiftelse af selskaberne, kapitalændringer i selskaberne, den løbende drift, herunder over- og underskudsdeling, sammenlægning af kapitalselskaber samt opløsning af
kapitalselskaber.

Selskabslovens krav til partnerselskaber vil blive behandlet. De særlige skattemæssige regler for personselskaber, herunder, men ikke begrænset til tabsfradragskonto, 10-mandsprojekter, LL § 4, delsalg og delkøb, anpartsvirksomhed m.v. vil også blive behandlet.

Endelig vil der blive en behandling af, hvornår man skal bruge den ene selskabsform frem for den anden.

Ved deltagelse på kurset opnås der et godt overblik over de tre selskabsformer, og den selskabsretlige og skatteretlige behandling af disse.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 7. oktober 2020

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 28. okt. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktionærlån og selvfinansiering

Selskabslovens kapitel 13 indeholder overordnede regler om økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler. Overordnet set opdeles der mellem sælgerfinansiering og økonomisk bistand i øvrigt. På det pågældende kursus er der for det første en gennemgang af de selskabsretlige regler. Hvornår foreligger der selvfinansiering? Hvornår er der tale om lovlig og henholdsvis ulovlig selvfinansiering? Hvornår er et kapitalejerlån eller en sikkerhedsstillelse lovlig og henholdsvis ulovlig, hvilke lovfæstede undtagelser er der?

Endelig behandles de regnskabsmæssige rammer for henholdsvis selvfinansiering og kapitalejerlån – hvordan behandles dette i de løbende aflagte årsrapporter?

Den anden del af kurset går på det skatteretlige – hvordan håndteres selvfinansiering og økonomisk bistand i skatteretlig henseende? Ligningslovens § 16 E og den omkring denne bestemmelse udviklede praksis er central i gennemgangen. Hvornår beskattes man af et kapitalejerlån, og hvornår beskattes man ikke? Hvordan håndterer man selve beskatningen, og er der nogen form for reparationsmuligheder? Hvilken beskatning udløser det? På kurset opnås der et samlet overblik over kapitalejerlån og selvfinansiering med de juridiske rammer, der nu engang er.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 03. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000 ,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Viborg

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Herning

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 09. nov. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Aarhus

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. nov. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - Vejle

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 20. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 10. nov. 2020
13:30 - 16:00

Torvehallerne Vejle
Fiskergade 2-8
7100 Vejle Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Kursgevinstloven - kl. 09.00-12.00

Grundlæggende gennemgang af kursgevinstlovens regler og faldgruber.

På kurset gennemgås kursgevinstlovens regler og systematik.

Ved gennemgangen af kursgevinstloven gennemgås reglerne om beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Herudover gennemgås reglerne for behandling og opgørelse af både selskaber og fysiske personers gevinst og tab på både fordringer og gæld, samt de generelle ordninger om gældseftergivelser mv.

Kurset vil tage udgangspunkt i gældende kursgevinstlov herunder den seneste praksis og lovændringer.

Bemærk ved deltagelse i både KGL og ABL samme dag er prisen 3.000,- inkl. moms.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 27. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 12. nov. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktieavancebeskatningsloven - kl. 13.00-16.00

Grundlæggende gennemgang af aktieavancebeskatningslovens regler og faldgruber.

På kurset gennemgås aktieavancebeskatningslovens regler og systematik.

Ved gennemgangen af aktieavancebeskatningsloven gennemgås reglerne for beskatning af gevinst og tab på aktier for både selskaber og fysiske personer, selve avanceopgørelsen, herunder de nye regler for hovedaktionæraktier og reglerne om ”omvendte juletræer”.

Kurset vil tage udgangspunkt i gældende aktieavancebeskatningslov herunder den seneste praksis og lovændringer.

Bemærk ved deltagelse i både KGL og ABL samme dag er prisen 3.000,- inkl. moms.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 27. oktober 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

torsdag 12. nov. 2020
13:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 1.875,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Moms for offentlige virksomheder

På kurset vil der blive givet et overblik over momsreglerne for offentlige virksomheder, herunder de momsmæssige problemstillinger, som offentlige virksomheder oftest risikerer at støde på. Kurset omfatter bl.a. en gennemgang af nedenstående punkter:

 • Introduktion til moms for offentlige virksomheder, herunder en gennemgang af de vigtigste begreber inden for moms i den offentlige sektor
 • Hvordan skelner man mellem momsfrie myndighedsopgaver og momspligtige aktiviteter i konkurrence med virksomheder?
 • Hvornår anses en levering af varer og ydelser mellem institutioner for at være en levering inden for samme offentlige myndighed?
 • Momsfradrag - herunder samspillet mellem fradragsreglerne og den mellemkommunale/statslige momsudligningsordning
 • Momsfradrag på udvalgte omkostninger til afholdelse af kurser, overnatninger på hoteller, medarbejdertelefoner, hjemmearbejdspladser, biler og varebiler, underholdning og restauration.
 • Moms på fast ejendom, herunder byggegrunde og projektsalg.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 3. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 17. nov. 2020
09:00 - 12:00

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Finansiering af selskaber og virksomheder i et skatteretligt perspektiv

På kurset gennemgås forskellige muligheder for finansiering af henholdsvis selskaber og virksomheder, herunder i et skatteretligt perspektiv.

Overordnet sondres der mellem egenkapitalindskud og lån.

Selskaber kan finansieres dels via indskud fra kapitalejere, herunder lån eller kapitalforhøjelse, dels via lån fra andre koncernselskaber, dels via hovedaktionærens VSO og dels via lån fra eksterne finansieringskilder.

Virksomheder, som drives i VSO, kan finansieres dels ved indskud fra ejeren, dels via ejerens (eller ejerens nærtståendes) selskaber og dels via lån fra eksterne finansieringskilder, f.eks. banker og kreditforeninger.

Der er forskellige skattemæssige konsekvenser for selskabet/virksomheden og ejeren ved de forskellige situationer. På kurset vil de forskellige finansieringsmuligheder blive gennemgået i et skatteretligt lys, herunder med afsæt i de ligheder og forskelle, som der er.

De skattemæssige konsekvenser er bl.a. hvorvidt kreditor er skattepligtig af evt. kursgevinster og har fradrag for kurstab, hvorvidt debitor er skattepligtig af gevinst ved gældseftergivelser mv. og hvorvidt finansieringen har en utilsigtet skattemæssig konsekvens, f.eks. en hævning i virksomhedsskatteordningen eller et skattepligtigt aktionærlån efter LL § 16E. Endvidere vil vilkår for lån i form af valuta, rente og sikkerheder blive behandlet.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 3. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 18. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Hovedaktionærbeskatning

På kurset gennemgås de særlige skattemæssige problemstillinger, som gør sig gældende for hovedaktionærer, herunder:

 • Hovedaktionærbegrebet og den relevante personkreds
 • Kontrollerede transaktioner mellem hovedaktionær og selskab, herunder værdiansættelse og korrektionsmulighed
 • Beskatning af medarbejdergoder i form af fri bil og bolig mv.
 • Aktionærlån – fra selskabet til hovedaktionær og omvendt

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 10. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 24. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Herning - Heldagskursus - november

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

 

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 30. nov. 2020
09:00 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: 3.000,- inkl. moms

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel moms - København

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for moms og afgifter med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som der er fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - København - november

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 10. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 01. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Hammerensgade 6, 3. sal
1267 København K Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Herning - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. dec. 2020
13:30 - 16:00

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Esbjerg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

onsdag 02. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Dokken 10
6700 Esbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Aalborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
13:30 - 16:00

Helnan Phønix Hotel
Vesterbro 77
9000 Aalborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Silkeborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
09:00 - 11:30

Gl. Skovridergaard
Marienlundsvej 36
8600 Silkeborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Struer - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
13:30 - 16:00

Struer Grand Hotel
Østergade 24
7600 Struer Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Viborg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

mandag 07. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18
8800 Viborg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Aarhus - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
09:00 - 11:30

DAHL Advokatfirma
Mariane Thomsens Gade 4B, 9. sal
8000 Aarhus C Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Vissenbjerg - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
09:00 - 11:30

Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30
5492 Vissenbjerg Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Aktuel skat - Vejle - december

Kurset giver dig et indblik i de seneste tendenser inden for skat med fokus på ny lovgivning, udvikling i praksis samt særlige områder, som SKAT har fokus på.

Kursusbevis: kurset er pointgivende for revisorer og advokater. Der vil blive udstedt kursusbevis til deltagerne.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. november 2020.

Tilmelding

Deltagere

Tilføj deltager

Fakta om arrangementet

tirsdag 08. dec. 2020
13:30 - 16:00

Torvehallerne
Kirketorvet 10-16
7100 Vejle Vis på kort

Pris: Deltagelse er gratis

Kontakt info

Ulla S. Kristensen Advokatassistent usk@dahllaw.dk +45 88 91 92 55

Rådgivningsområde

Skat, moms og afgifter

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her