DAHLs Landbrugsseminar 2024

DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2024

Kom med, når DAHL inviterer til seminar og netværksmøde for landbrugets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere.

DAHL Advokatpartnerselskab inviterer igen i år landbrugets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere til seminar og netværksmøde. I år har vi særligt fokus på landbrugets miljøaftryk, ESG-tiltag og -regnskab, CO2-afgift, jordfordeling, omstrukturering, generationsskifte, ejerstrategi, ansættelsesforhold, ændret insolvens- og selskabsretlig lovgivning, nyt om minkerstatninger, omtale af rekonstruktions- og gældssaneringsreformen og skatteretlige værktøjer, såvel ved fortsat drift, optimering, generationsskifte som ved afvikling, og den allestedsnærværende blinde passager: SKAT.

Denne indbydelse til DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde er særligt rettet til landbrugets økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, in house advokater, finansielle samarbejdspartnere – pengeinstitutter og realkreditinstitutter – og  landbrugsmæglere.

Der er tale om et to-dagesseminar, hvor programmet også giver mulighed for at deltage enten kun dag 1 eller kun dag 2. Begge dage starter med indlæg, der er fælles for alle deltagere.

Efter de fælles indlæg deles deltagerne begge dage op i hold efter eget valg, hvor der både dag 1 og dag 2 kan vælges to af fire alternative emner.

De enkelte indlæg vil, i det omfang det er muligt, tage afsæt i praksisbaserede eksempler og problemstillinger, og indlægsholderne giver deres bud på løsningen af udfordringerne – også i situationer, hvor retsstillingen ikke er endeligt afklaret ved domstolene.

Programmet honorerer de krav, der stilles til bl.a. advokaters, revisorers og ejendomsmægleres efteruddannelse.
Ved deltagelse begge seminardage er overnatning i enkeltværelse, middag mv. og aftenkaffe første dag inkluderet i prisen.

Der gives rabat, dels ved tilmelding senest fredag den 24. november 2023 kl. 16.00, dels ved flere tilmeldte fra samme firma (samme CVR-nr).

Program - dag 1

Mandag den 22. januar 2024

08.45 Morgenmad

09.25 Velkomst

09.30 Eksternt indlæg

Michael Svarer, Professor, Institut for økonomi: Oplæg om rapporten om drivhusgasser på landbruget mm.

10.45 Pause

11.15 Eksternt indlæg

Anna-Sofie Bunch Kjærsgaard, Farm sustainability manager, ARLA: Indlæg om ARLAs bæredygtighedsmodel, hvad den indeholder, og hvordan ARLA og ARLAs mælkeproducenter arbejder med den.

12.15 Frokost

13.15 

Hold 1: Tilskudsordninger

Der kan opnås tilskud til mange forskellige
investeringer mv. inden for landbrug. På dette indlæg
får du overblik over:

 • Hvilke ordninger er der tale om?
 • Hvordan håndteres tilsagn og oppebåret tilskud
  ved omstrukturering og generationsskifte?
 • Hvad er vores erfaringer fra 2023?
 • Hvilke særlige områder kræver planlægning og
  præcision?
 • På indlægget får du rammen sat sådan, at det
  sikres, at de forskellige tilsagn kan skifte CVR-nummer,
  uden at de tabes.

Malene Britt Hansen, Rebekka Kjær Jacobsen, Bent
Ramskov, DAHL

Hold A: Ejerstrategi på større bedrifter

 • Hvilke ejerstrategiske spørgsmål er større bedrifter optaget af?
 • Hvordan håndteres forskellige ambitioner til ejerskabet, når flere i familien er involveret?
 • Hvordan fastholdes et aktivt ejerskab?
 • Kan der være plads til både aktive og passive ejere i familien – og hvilken værdi skal de skabe i hver deres rolle?
 • Hvordan adskilles rollen som ejer og medarbejder i praksis?
 • Hvordan udvikler familien en ejerstrategisk ramme som et instrument til at udøve den ledelse, som sikrer, at familiens interesser varetages?
 • Hvordan udvikler familien en 10-års plan for det ledelsesmæssige generationsskifte, og hvordan eksekverer man planen, hvis der er flere usikkerheder undervejs?
 • Hvordan diversificerer familien sin formue, hvis der er midler, som skal investeres i ”new bizz”- aktiviteter ved siden af landbruget? Er dette en god idé?

Anders Madsen Pedersen, DAHL

14.50 Pause

15.20 

Hold 2: Ejendomsvurderinger og ejendomsbeskatning

Vurderingen af faste ejendomme i Danmark er i fuld proces. Lige om lidt igangsættes vurderingen af landbrug. På dette indlæg får du indsigt i:

 • Ejendomsskatteloven er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2024 – hvad er rammen heri?
 • Hvilken betydning får ejendomsskatteloven for landbrug?
 • Hvad vurderes ved landbrug?
 • Hvordan bliver vurderingsnormen for stuehuset?
 • Hvornår bliver landbrugsjord til produktionsjord?
 • Hvilken betydning har de foreløbige vurderinger?
 • Hvordan kan man også fremadrettet få en ejendomsvurdering af den samlede ejendomsværdi af landbrug?

Ida Marie Høy Jepsen, Cecilie Thoft Holm, Bent Ramskov, DAHL

Hold B: Ansættelsesretlige nyheder, særligt med fokus på
landbruget

 • Indlægget vil primært fokusere på ansættelsesforhold, hvor arbejdet udføres i Danmark, herunder retsstillingen og beskatningen i forhold til udenlandske medarbejdere.
 • Afgørende sondring: Er landmanden overenskomstdækket eller ej?
 • Minimumskrav til ansættelsesaftaler.
 • Hvad skal landmanden særligt være opmærksom på?
 • Kvalificering af tjenesteyderen som lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller arbejdsudlejet – både ansættelsesretligt og skatteretligt.
 • Skattemæssige konsekvenser ved at anvende udenlandsk arbejdskraft.
 • Ændring af reglerne om maksimal arbejdstid med virkning fra 1. januar 2024.
 • RUT-registrering og arbejdstilladelse.

Malene Britt Hansen, Siw Ryan, Jens Paulsen, DAHL

16.55 Afslutning på faglig del

17.40 Ikke-fagligt indslag

19.00 Middag

I alt 7 lektioner á 45 minutter

Program - dag 2

Tirsdag den 23. januar 2024

Fra kl. 07.00 Mulighed for morgenmad

08.25 Godmorgen

08.30 Blandede bolsjer – bl.a. nyt fra lovgivningsfronten

Under denne seance, hvori der er indlagt en pause, vil du blive præsenteret for en række korterevarende indlæg fra såvel eksterne som interne indlægsholdere om nye regler og tiltag, dels ikrafttrådte, dels hvad der forventes fremadrettet, særligt i 2024.

Foreløbigt er forventningen, at der vil komme input til nogle af følgende emner:

 • En stemme fra maskinrummet i Minktaksationskommissionerne.
 • Logistiske udfordringer.
 • Opvejer miljøsynergier og stordriftsfordele de logistiske udfordringer ved større og spredte jordtilliggender – en øjenåbner?
 • Mulighed for tvangsmæssig udskiftning af et kapitalselskabs kapitalejere – også for nogle ongoing, ”solvente” selskaber (nyttig, men muligvis utilsigtet mulighed).
 • Risiko for fremadrettet større godtgørelser ved sløseri ved udfærdigelse af ansættelsesaftaler.
 • Krav om fremadrettet bæredygtighedsrapportering.
 • Lovforslag om privates (herunder pengeinstitutters) adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistret.
 • Udvidet adgang til lønindeholdelse for offentlig gæld.
 • Ny praksis om, hvad der er en hævning i VSO ved forskellige former for udlån fra VSO.
 • Er investering i landbrug altid en ikke-passiv virksomhedsinvestering? – ny praksis herom.
 • Succession ved overdragelse til en nær medarbejder – hvad er muligt?

Bl.a. Henrik Olesen, kommissionsmedlem i Erstatnings- og Taksationskommissionen, udpeget af Danske Revisorer, Olav Dam Kanstrup, cand.merc.aud., Master i Skat LL.M., HD (R+F), kundechef, Velas, og indlægsholdere fra DAHLs skatte- og selskabsretsafdeling og insolvensretsafdeling

10.40 Pause

11.00 Eksternt indlæg

Uffe Jimenez Ravn-Christensen, landinspektør og teamleder, og Johannes Skouenborg Rolskov, jurist, Natur- & Landbrugsudvikling, Landbrugsstyrelsen: Jordfordeling.

12.00 Frokost

13.00

Hold 3: Strukturer og praktiske generationsskiftemodeller

DAHL har over den sidste årrække assisteret med en række omstruktureringer og generationsskifter af landbrug. Ofte har selskabsetablering været en del af denne plan. De mange cases giver overblik over mulighederne, der er, og kan give inspiration til, hvordan en given udfordring kan løses og vil bl.a. give svar på:

 • Skal der etableres et eller flere selskaber?
 • Skal der forblive en VSO ved siden af et selskab?
 • Hvordan håndteres det aktive generationsskifte?
 • Hvordan håndteres det passive generationsskifte?
 • Hvordan koncentreres ejerskabet i en ny struktur?

Siw Ryan, Rebekka Kjær Jacobsen, Bent RamskovDAHL

Hold C: Afviklingsbarometeret

På indlægget gennemgås såvel retlige som praktiske fordele og ulemper, herunder omkostningsmæssige, ved valg af afvikling af landbrugsbedrift med fokus på fleksibilitet og omkostninger – forhold, der ofte taler i samme retning.

 • Typeforudsætning for alt andet end konkurs: tryghed.
 • Klarhed over eventuelle skattemæssige konsekvenser inden beslutning om afviklingsmodel tages.
 • Hvorfor overhovedet true med noget, som objektivt set er tåbeligt?
 • Insolvenslovgivningen siden 17. juli 2022 ændrer på, hvem af parterne der kunne være interesseret i konkurs som det foretrukne afviklingsredskab.

Jens Paulsen, DAHL

14.15 Pause

14.45 

Hold 4: Hvordan behandler man de andre børn?

Et generationsskifte kan være aktivt og/eller passivt. Ved aktivt forstås, at den, man generationsskifter til, deltager i driften, mens der ved passivt forstås, at den, man generationsskifter til, ikke deltager i den daglige drift.

Der sættes fokus på:

 • Vælger man at generationsskifte til et aktivt barn, kan der være “de andre børn”, der ikke involveres.
 • Hvordan kan “de andre børn” kompenseres?
 • Hvilke værktøjer er der i levende live?
 • Hvilke værktøjer er der ved død?
 • Hvordan sikrer man, at virksomheden ikke ”presses” af de andre børn?
 • Hvordan sikrer man balancen i familien?

Malene Britt Hansen, Siw Ryan, Bent Ramskov, DAHL

Hold D: Konkursloven har afgørende ændret skatteretten
ved afvikling – næsten et paradoks – en appelsin i
pengeinstitutters turban

 • Forebyggende rekonstruktionsbehandling så dagens lys den 17. juli 2022, men er kun indirekte relevant for landbruget, men alligevel ikke helt uinteressant.
 • Uden formel ændring af skattelovgivningen er retsstillingen både ved konkurs- og rekonstruktionsbehandling ændret afgørende ved salg under konkurs- og rekonstruktionsbehandling.
 • Den ændrede skattelovgivning, der ikke mindst er i marginalpanthavers interesse, gælder ikke ved forebyggende rekonstruktionsbehandling og frivillig akkord-forhandling.
 • Der er ikke kun ret, men pligt til at indtænke skat og skattemæssige konsekvenser i enhver beslutning – også en afvikling.

Jens Paulsen, DAHL

16.00 Tak for denne gang

I alt 7 lektioner á 45 minutter

Nåede du det ikke?

Ved tilmelding efter fristen kan du sende en mail til Lone Falkenberg på lfa@dahllaw.dk

Målgruppe

Landbrugserhvervets rådgivere, særligt økonomi- og virksomhedsrådgivere, revisorer, inhouse advokater, finansielle samarbejdspartnere, penge- og realkreditinstitutter samt landbrugsmæglere.

Formål

Formålet er på baggrund af praksisbaserede eksempler at opdatere deltagerne på status i forhold til ESG-tiltag og -regnskab, CO2-afgift, jordfordeling, omstrukturering, generationsskifte, ejerstrategi, ansættelsesforhold, ændret insolvens- og selskabsretlig lovgivning og håndtering af skat.

Indhold

Indholdet, som fremgår af ovenstående program, er baseret på en praktisk relevant tilgang til de behandlede emner med plads til nødvendig deltagerinvolvering.

Kursuspoint

 • For deltagelse i hele kurset opnås 14 kursuspoint
 • For deltagelse dag 1 opnås 7  kursuspoint
 • For deltagelse dag 2 opnås 7 kursuspoint

Forplejning, kursusbevis, m.v.

Ved deltagelse begge dage er overnatning i enkeltværelse, middag og aftenkaffe dag 1 inkluderet i prisen.

Deltagere, der ønsker udleveret kursusbevis for deltagelse, bedes anføre dette ved tilmelding.

Hvor?

Hotel Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk

Besøg hotellets hjemmeside her.

Hvornår?

Mandag den 22. januar 2024 kl. 9.30 (morgenmad fra kl. 8.45) til og med tirsdag den 23. januar 2024 kl. 16.00.

Pris

Programmet er tilrettelagt således, at deltagelse den ene dag ikke forudsætter deltagelse den anden dag.

 • Første deltager per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.900 kr. ekskl. moms
 • Anden deltager per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.600 kr. ekskl. moms
 • Yderligere deltagere per firma (samme CVR-nr.) per dag: 2.300 kr. ekskl. moms

Ved overtegning forbeholdes at reducere i deltagerantallet i forhold til firmaer, der har tilmeldt mange deltagere, for at sikre, at flest mulige firmaer kan blive repræsenteret.

Forhåndstilmeldte har selvfølgelig fortrinsret (der er allerede registreret en del forhåndstilmeldte).

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde bedes ske ved udfyldelse af den digitale tilmeldingsformular. Frist for tilmelding er torsdag den 7. december 2023.

Rabat ved hurtig tilmelding

Tilmeldinger, der modtages senest fredag den 24. november 2023, præmieres med en rabat på 10 % af deltagerbetalingen.

Afbud

Ved afbud efter torsdag den 21. december 2023 opkræves et afbestillingsgebyr på 1.000 kr. ekskl. moms pr. kursusdag pr. deltager, idet erfaringen fra tidligere år har vist, at selv ved overtegning er det vanskeligt at få genbesat afbudspladserne med kort varsel.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne