DAHLs Landbrugsseminar 2021

DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde 2021

Kom med når DAHL inviterer til seminar og netværksmøde for landbrugets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere.

Vi tilbyder to spændende dage med særligt fokus på generationsskifte, omstrukturering, potentialevurderinger og akkorderinger, og med eksterne indlæg i forhold til oplevelser ”på egen krop” og den svære kunst at kommunikere, særligt når der er tale om mindre behagelige budskaber.

DAHLs Landbrugsseminar og netværksmøde er særligt rettet til landbrugets økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, in house advokater, finansielle samarbejdspartnere – pengeinstitutter og realkreditinstitutter – og landbrugsmæglere.

Du sammensætter selv dit program og vælger, hvor mange dage du vil deltage. Begge dage starter med et indlæg, der er fælles for alle deltagere. Dernæst opdeles deltagerne i to hold efter eget valg, hvor der dag 1 kan vælges tre af seks alternative emner, og dag 2 kan der vælges to af fire alternative emner. Begge dage afsluttes med et indlæg for samtlige deltagere.

De enkelte indlæg vil, i det omfang det er muligt, tage afsæt i praksisbaserede eksempler og problemstillinger, og indlægsholderne giver deres bud på løsningen af udfordringerne - også i situationer, hvor retsstillingen ikke er endeligt afklaret ved domstolene.

Programmet honorerer de krav, der stilles til bl.a. advokaters, revisorers og ejendomsmægleres efteruddannelse.

Ved deltagelse begge seminardage er overnatning i enkeltværelse, middag mv. og aftenkaffe første kursusdag inkluderet i prisen.

Sæt kryds i kalenderen den 15. - 16. november 2021 og tilmeld dig via nedenstående formular.

Tilmeld dig nu og få rabat!

Der gives rabat, dels ved tilmelding senest onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00, dels ved flere tilmeldte fra samme firma.

Få inspiration i vores magasin Fokus på landbrug - set gennem juridiske briller.

Program - dag 1

Mandag den 15. november 2021

08.45 Morgenmad

09.30 Velkomst ved Jens Paulsen (DAHL)

09.40 Bæredygtighed - Corona-situationen – hvad betyder det?
Brian Skov Nielsen (Sydbank) og Torben Lauridsen (Nykredit)
På indlæggene italesættes bæredygtighed som en del af dels den aktuelle dagsorden, dels den fremtidige dagsorden i landbruget. Samme problemstilling vil også i nogen grad blive behandlet på hold 2 og hold 6.

10.10 Struktur og strategi – alternativ landmand
Axel Månsson (Axel Månsson A/S)
Axel Månsson vil forklare, hvordan det føles på egen krop (og økonomi) at gå alternative veje. Han vil redegøre for strategiske overvejelser ved drift af virksomhed, både i forhold til virksomhedsstruktur og generationsskifte.

11.00 Pause

11.30: Vælg mellem

 • Hold 1: Hvorfor skal man omstrukturere en virksomhed? 
  Mette Houborg Pedersen og Bent Ramskov (DAHL)
  Der foretages et 360o-eftersyn af motiver, der taler enten for eller imod omstrukturering af en personligt ejet bedrift til en bedrift i selskabsform. Formålet er at give deltagerne et overblik over disse hensyn med henblik på at kunne yde kvalificeret sparring med andre rådgivere og landmanden om evt. omstrukturering.
 • Hold 2: Potentialevurderinger – særligt landbrugsfaglige betragtninger
  Ida Ringgaard (Vestjysk), Jacob Hvalkof (SAGRO) og Jens Paulsen (DAHL)
  Potentialevurderinger kan uautoriseret oversættes til due diligence i landbruget – et tiltag, der i mange år ikke har været særligt udbredt. De senere år synes der dog at være konstateret en tendens til, at potentialevurderinger i højere grad er efterspurgte. Det gælder både i forhold til ejerskifte, generationsskifte og ved evt. akkordovervejelser. Overordnet vil indlægget være fokuseret på, hvorfor der bør være og de facto er efterspørgsel efter potentialevurderinger, og hvorledes disse faglige potentialevurderinger hænger sammen med den driftsøkonomiske håndtering heraf.

12.40 Frokost

13.40: Vælg mellem

 • Hold 3: Omstruktureringsudfordringer
  Mette Houborg Pedersen og Bent Ramskov (DAHL)
  Omstruktureringer af landbrug kan give udfordringer. Det kan der være flere årsager til, bl.a. at der er en række tekniske forhold, der spiller ind, når ønsket er at foretage en skattefri omstrukturering. Dernæst er balancen typisk sammensat af en række forskellige aktivtyper og gældsforpligtelser. Endelig konstateres, at der er tale om, at aktiverne er uensartet behæftet. Det primære formål med indlægget er at give deltagerne et overblik over, hvilke elementer, der navnligt skal være fokus på for at undgå komplikationer, udfordringer og (unødvendige) forsinkelser i omstruktureringsprocessen.

 • Hold 4: Potentialevurderinger - særligt økonomiske betragtninger
  Ida Ringgaard (Vestjysk), Jacob Hvalkof (SAGRO) og Jens Paulsen (DAHL)
  Den økonomiske potentialevurdering er langt hen ad vejen en konsekvens af den faglige potentialevurdering. Først når den faglige potentialevurdering er blevet suppleret med den økonomiske potentialevurdering, foreligger der en samlet vurdering, der kan bruges af såvel landmanden (såvel sælgerlandmanden som køberlandmanden) og panthaveren (såvel sælgerens som køberens panthaver). Den samlede potentialevurdering vil derfor ofte resultere i, at der udarbejdes som minimum to alternative modregnede balancer, der anvendes til dels fastlæggelse af en generationsskiftepris, dels salgspris eller akkorderingsværdi.

14.50 Kaffepause

15.15: Vælg mellem

 • Hold 5: Hvorfor generationsskifte?
  Siw Ryan og Bent Ramskov (DAHL)
  Generationsskifte kommer af sig selv, bare man venter længe nok. Ofte ville det dog være hensigtsmæssigt, hvis det skete på et tidligere tidspunkt og efter en aftalt plan. Indlægget har karakter af en 360o-analyse af generationsskiftehensyn som:
  • Hvorfor generationsskifte?
  • Hvornår generationsskifte?
  • Hvem skal der generationsskiftes til?
  • Hvordan kan man generationsskifte m.v.?
  • Hvad skal generationsskiftes?
  Formålet er, at den enkelte deltager er klædt på til at kunne indgå i en faglig og konstruktiv dialog med andre rådgivere og landmanden om udarbejdelse af en tilpasset generationsskifteplan.  

 • Hold 6: Potentialevurderinger – betydning for kreditgivere/investorer
  Brian Skov Nielsen (Sydbank), Torben Lauridsen (Nykredit) og Jens Paulsen (DAHL)
  Man kunne måske have en opfattelse af, at det i særlig grad ville være landmanden eller landmandens gårdråd, der rekvirerede potentialevurderinger. Sådan kan det være, men det synes at være kreditgiverne, der primært efterspørger potentialevurderinger. I indlægget forsøges det afdækket, hvad det skyldes, og hvad kreditgiverne bruger potentialevurderingerne til.

16.25 Pause

16.45 Nye rekonstruktionsmuligheder
Jens Paulsen (DAHL)

 • Fast-track-overdragelser
 • Længere betænkningstid og færre omkostninger
 • Tillidsmanden: Fra obligatorisk til valgfri

17.10 Dagens faglige program er slut

17.40 Ikke fagligt indslag

19.00 Middag

 

I alt 7 lektioner á 45 minutter.

Program - dag 2

Tirsdag den 16. november 2021

07.00 Morgenmad

08.30 Kommunikation – både med landmanden og mellem landmandens rådgivere
Karina Bjørn (SEGES)
Ikke eksisterende eller mangelfuld kommunikation kan få selv det allerbedste forslag til at lide skibbrud. Det gælder generelt, men gælder nok i særdeleshed, når de budskaber, der ønskes afsendt, af modtageren opfattes som ikke ”spiselige”. Hvordan sikrer en afsender af et budskab, at det går ”rent ind” og giver anledning til refleksion frem for, at der mobiliseres en betonmur? Ikke kun kreditgivere og landmænd har et ansvar for konstruktiv kommunikation. Det har de medvirkende rådgivere også. I indlægget fokuseres bl.a. på:

 • Hvordan kan/bør kommunikationen foregå?
 • Hvilken form skal kommunikationen have?
 • Hvad er det selvfølgelige hovedsigte med kommunikationen?
 • Hvad er konsekvensen af, at budskabet ikke går rent ind?
 • Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?

09.30 Pause

09.55: Vælg mellem

 • Hold 7: Generationsskifte – tekniske udfordringer
  Siw Ryan og Bent Ramskov (DAHL)
  Indlægget har fokus på de tekniske udfordringer, hvad enten de anskues fra nuværende ejer, den kommende ejer og/eller fra finansieringskildens side. Udfordringerne identificeres og løsningsforslag konkretiseres. Formålet med indlægget er at give deltagerne et overblik over de typisk forekommende tekniske generationsskifteudfordringer, særligt med henblik på at spotte dem på forhånd og få udfordringerne løst i god tid, således at en fastlagt tidsplan ikke må udskydes gang på gang.

 • Hold 8: Potentialevurderinger – særligt skatte- og akkordmæssige betragtninger
  Jens Paulsen (DAHL)
  Når der indgår skattemæssige betragtninger i potentialevurderinger, vil det ofte relatere sig til, hvorledes et fremførbart underskud håndteres i forbindelse med et akkordforløb, særligt et akkordforløb kombineret/afsluttet med en betinget akkord. Skattemæssige overvejelser vil normalt forudsætte, at potentialevurderingen viser, at der fremadrettet vil være basis for mere lønsom drift, end det tidligere er konstateret. Inddragelse af skattemæssige betragtninger vil normalt forudsætte, at to betingelser er opfyldte. For det første, at den nødvendige menneskelige tillid mellem landmanden og finansieringskilden er til stede, for det andet, at finansieringskilden har den nødvendige tiltro til landmandens driftslederevner. På indlægget behandles også håndteringen af fremførbart skattemæssigt underskud i situationer, hvor driften er nedlukket/nedlukkes uden gennemførelse af (straks)akkord, også set i gældssaneringssammenhæng.

11.05 Pause

11.25: Vælg mellem

 • Hold 9: Familiy governance
  Anders Madsen Pedersen (DAHL)
  Indlægget relaterer sig særligt til deltagere, der håndterer en ejerkreds, hvor penge ikke er en decideret mangelvare. Der vil være fokus på bedrifter, der i forskelligt omfang ejes i familieregi, både i forhold til aktivt/passivt ejerskab og i forhold til deltagelse i driften. DAHL har udviklet et family governance-koncept, hvor den enkelte virksomhed og navnlig dennes deltagere gennemgås ved et 360o-tjek, hvor outputtet af gennemgangen vil kunne omsættes til enten en ejer- eller familieforfatning. En sådan gennemgang vil også indebære generationsskiftemæssige overvejelser. Formålet med indlægget er at give deltagerne et overblik over, hvilke værktøjer der kan anvendes ved udvikling/optimering af de enkelte bedrifter, herunder ved generationsskifte, også selvom et generationsskifte måtte ligge langt ude i fremtiden.

 • Hold 10: Generationsskifte – ledelses- og lønmodtagerforhold
  Jens Paulsen, Tue Lesbo (DAHL) + yderligere indlægsholder(e), der ”kapres” mandag aften
  Ethvert generationsskifte vil involvere ledelses- og lønmodtagerforhold. Indlæggets emne er derfor også relevant under ordinær drift, og der skitseres nogle risici og forslag til afdækning af disse. Der stilles skarpt på gårdråds-/gårdbestyrelsers sammensætning, rolle, ansvar og særligt nytte – og i givet fald nytte for hvem: landmanden, landmandens samarbejdspartnere/kreditorer og/eller finansieringskilde? Der vil blive fremført en række ”provokerende” udsagn, som ikke har til formål at genere, men at animere til betydelig deltagermedvirken.

12.30 Frokost

13.30 Rekonstruktionsbehandling, gældssanering og gældseftergivelse i vadestedet
Jens Paulsen (DAHL)
Konkursrådet er i færd med implementering af et EU-direktiv om rekonstruktionsbehandling og gældssanering. Implementeringen vil kunne få betydelig indflydelse på håndteringen af både rekonstruktioner og gældssaneringer i forbindelse med konkurs. I forhold til rekonstruktion har der været en række tekniske mangler ved reglerne. Det må forventes, at disse mangler vil blive afhjulpet samtidig med implementeringen. Nogle af direktivets krav til den fremtidige lovgivning er overordnet fastlagte, og derfor vil det være nødvendigt, at der allerede på nuværende tidspunkt er et fornuftigt kendskab til de regler, der vil blive implementeret i dansk ret senest 17. juli 2022. De nye regler har allerede på nuværende tidspunkt betydning for, om gældssanering uden for konkurs bør indledes nu eller bør afvente implementeringen af de nye regler.

14.10 Opsamling
Bent Ramskov og Jens Paulsen (DAHL)

 • Highlights
 • Gårdrådet som sparringspartner eller sovepude
 • Relevant nyt uden for programmet

14.55 Kom godt hjem

 

I alt 6 lektioner á 45 minutter.

Tilmeld dig

Tilmeld dig via nedenstående formular. Vi glæder os til at se dig. 

Målgruppe

Landbrugserhvervets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere, særligt økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, inhouse advokater, pengeinstitutter og realkreditinstitutter og landbrugsmæglere.

Formål

Formålet er på baggrund af praksisbaserede eksempler at opdatere deltagerne på status i forhold til konkurs, rekonstruktioner, aftalebaserede afviklinger, generationsskifter og omstruktureringer, herunder håndtering af skatteretlige udfordringer både ved konkurs, rekonstruktionsbehandling og frivillig akkordforhandling.

Indhold

Indholdet, som fremgår af ovenstående program påtænkes afviklet med størst mulig deltagerinvolvering; bl.a. af denne grund er seminaret gruppeopdelt den overvejende del af tiden, både dag 1 og dag 2.

Kursuspoint

 • For deltagelse i hele kurset gives 13 kursuspoint
 • For deltagelse dag 1 gives 7 kursuspoint
 • For deltagelse dag 2 gives 6 kursuspoint

Forplejning, kursusbevis m.v.

Begge dage serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Ved deltagelse begge kursusdage er overnatning i enkeltværelse, middag og aftenkaffe dag 1 inkluderet i prisen. Deltagere, der ønsker udleveret kursusbevis for deltagelse, bedes anføre dette ved tilmelding.

Hvor?

Hotel Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk

Besøg hotellets hjemmeside her.

Hvornår?

Mandag den 15. november 2021 kl. 9.30 (morgenmad fra kl. 8.45) til og med tirsdag den 16. november kl. 15.00.

Pris

Kursusprogrammet er tilrettelagt således, at deltagelse den ene kursusdag ikke forudsætter deltagelse den anden kursusdag.

 • Første deltager per firma per dag: 2.450 ekskl. moms
 • Anden deltager per firma per dag: 2.200 ekskl. moms
 • Yderligere deltagere per firma per dag: 1.950 ekskl. moms

Ved overtegning forbeholdes at reducere i deltagerantallet i forhold til firmaer, der har tilmeldt mange deltagere, for at sikre, at flest mulige firmaer kan blive repræsenteret. Tilmeldte til DAHLs Landbrugssemniar 2020 har fortrinsret.

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til kurset bedes ske ved udfyldelse af digital tilmeldingsformular (se nedenfor). Frist for tilmelding er den 13. oktober 2021.

Rabat ved hurtig tilmelding

Tilmeldinger, der modtages senest onsdag den 22. september 2021 kl. 16.00, præmieres med en rabat på 10 % af deltagerbetalingen.

Afbud

Ved afbud efter den 20. oktober 2021 - såfremt afbuddet ikke er begrundet i myndighedsforbud eller -bestemmelse - opkræves et afbestillingsgebyr på 1.000 kr. ekskl. moms per kursusdag per deltager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne