Nyheder

Hvordan er du som arbejdsgiver stillet, når en medarbejder deler ud af virksomhedens forretningshemmeligheder?

Beskyttelsen af en virksomheds forretningshemmeligheder er for de fleste arbejdsgivere helt essentiel, da det ofte er forudsætningen for virksomhedens eksistensgrundlag. Vi giver dig her et indblik i, hvordan du som arbejdsgiver er stillet, når forretningshemmeligheder slipper ud, samt hvordan du kan forsøge at forhindre det.

Lov om forretningshemmeligheder

For at kunne beskytte arbejdsgivere mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af virksomhedens fortrolige forretningsoplysninger har vi i Danmark lov om forretningshemmeligheder. De fortrolige forretningsoplysninger, som loven værner om, er virksomhedens såkaldte forretningshemmeligheder (også kaldet ”erhvervshemmeligheder”).

Efter loven defineres forretningshemmeligheder som oplysninger, der ikke er almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige, som har en handelsværdi, fordi de er hemmelige og som er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

En forretningshemmelighed kan være alt fra opfindelser, kundelister, markedsanalyser til oplysninger om virksomhedens salgs- og indkøbsorganisation. Generel viden om branchen eller faget, som ikke specifikt relaterer sig til virksomheden, vil derimod ikke udgøre en forretningshemmelighed.

Ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

Det betragtes som en ulovlig erhvervelse efter lov om forretningshemmeligheder, hvis medarbejderen er kommet i besiddelse af fortrolige oplysninger ved uautoriseret adgang, herunder ved kopiering fra dokumenter, genstande, materialer eller elektroniske filer uden forretningshemmelighedsindehaverens samtykke. Det samme gælder, hvis medarbejderen er kommet i besiddelse af forretningshemmeligheden på en måde, som strider mod redelig erhvervspraksis.

Derudover vil brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed også blive anset som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden, uden forretningshemmelighedsindehaverens samtykke, bruges eller videregives af en person, der enten har

1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt,

2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshemmeligheden eller

3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug.

Hvilke sanktioner gælder ved overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder?

Hvis en virksomhed kan sandsynliggøre, at der er tale om ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder, kan virksomheden anmode retten om at nedlægge forbud eller påbud over for den krænkende part. Dette gælder både over for en medarbejder, en tidligere medarbejder eller dennes nye arbejdsgiver, som har fået kendskab til virksomhedens forretningshemmeligheder. Retten vil i disse tilfælde kunne fastlægge foranstaltninger og herunder have mulighed for at nedlægge forbud mod brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden. Såfremt forbuddet eller påbuddet ikke overholdes, vil retten kunne pålægge den krænkende part tvangsbøder, hvis forretningshemmelighedsindehaveren har anmodet om det.  

Fastslår retten, at der er foretaget en ulovlig handling, skal den krænkende part erstatte den skade, som forretningshemmelighedsindehaveren har lidt som følge heraf. Erstatningen fastsættes blandt andet på baggrund af virksomhedens tab af fortjeneste og den krænkende parts uberettigede fortjeneste. Virksomheden vil derudover kunne modtage en godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

I forhold til den krænkende part giver loven mulighed for, at denne person kan straffes med bøde eller fængsel på op til 1 år og 6 måneder. I tilfælde, hvor forholdet er omfattet af straffelovens § 299 a, kan der dog være tale om højere straf.

Søgsmålsfrist – 6 måneder

Ifølge lov om forretningshemmeligheder skal en anmodning om forbud eller påbud eller indbringelse af sagen være indgivet til retten senest 6 måneder efter, at virksomheden har fået et sådant kendskab til den ulovlige handling, at der er tilstrækkeligt grundlag for indgivelse af anmodning om påbud/forbud eller indbringelse af sagen for retten.

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du overholder denne søgsmålsfrist, idet en manglende overholdelse af fristen kan medføre, at virksomheden taber sine rettigheder som forretningshemmelighedsindehaver.

Hvordan kan du som arbejdsgiver beskytte dine forretningshemmeligheder?

Efter lov om forretningshemmeligheder er det en forudsætning for at kunne få indført påbud/forbud eller erstatning, at man som virksomhed træffer rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af virksomhedens forretningshemmeligheder. Det er derfor væsentligt, at du som arbejdsgiver kan dokumentere, at der er foretaget rimelige foranstaltninger, f.eks. ved at oprette passwords til relevante systemer, som indeholder forretningshemmeligheder.

Det skal du være opmærksom på

Beskyttelsen af virksomhedens forretningshemmeligheder fandtes tidligere i markedsføringslovens § 23. Denne bestemmelse er nu ophævet og erstattet af reglerne i lov om forretningshemmeligheder. Som arbejdsgiver skal du derfor være opmærksom på, at der ikke længere skal henvises til denne bestemmelse i virksomhedens ansættelseskontrakter, eftersom denne er ophævet. I stedet skal der nu henvises til § 4 i lov om forretningshemmeligheder.

Kontakt DAHL

Har du som arbejdsgiver spørgsmål, der relaterer sig til beskyttelsen af virksomhedens forretningshemmeligheder, eller har du brug for assistance til at foretage ændringer i virksomhedens nuværende ansættelseskontrakter, er du velkommen til at tage kontakt til os. Hos DAHL har vi specialister med mange års erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret. Vi sidder klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne