Nyheder

Udsigt til forbedring af arbejdsvilkår for platformsarbejde

Driver du en platformsvirksomhed? EU-Kommissionen har fremsat et forslag til et nyt direktiv, der skal forbedre arbejdsvilkår for platformsarbejde. Vi dykker ned i, hvordan direktivet vil medføre en stor omvæltning i retstillingen for platformsvirksomheder og personer, der udfører platformsarbejde.

EU-Kommissionen har fremsat et nyt forslag til et direktiv, som vedrører personer, der udfører platformsarbejde og platformsvirksomheder. Forslaget er i skrivende stund under første behandling ved EU-parlamentet.

En platformsvirksomhed er enhver fysisk eller juridisk person, der leverer en kommerciel tjeneste på afstand, såfremt den opfylder nedenstående betingelser:

  1. Tjenesten leveres, i det mindste delvist, på afstand ved hjælp af elektroniske midler, såsom et websted eller en mobilapplikation, og
  2. Tjenesten leveres på anmodning af en tjenestemodtager, og
  3. Tjenesten omfatter som en nødvendig og væsentlig del tilrettelæggelsen af det arbejde, der udføres af enkeltpersoner, uanset om arbejdet udføres online eller på et bestemt sted.

Platformsarbejde er ethvert arbejde, som er tilrettelagt via platformsvirksomheden på grundlag af et kontraktforhold mellem personen, der udfører arbejdet på platformen, og platformsvirksomheden.

Formodningsreglen

Direktivet fastlægger, at kontraktforholdet mellem en platformsvirksomhed, som kontrollerer udførelsen af arbejdet, og en person, der udfører platformsarbejde, formodes retligt at være et ansættelsesforhold. Platformsvirksomheder anses for at kontrollere udførelsen af arbejdet, hvis mindst to af nedenstående fem betingelser er opfyldt:

  1. Aflønningsniveauet fastsættes, eller at der fastlægges øvre grænser herfor i praksis.
  2. Det kræves, at den person, der udfører platformsarbejde, overholder specifikke regler med hensyn til udseende, adfærd over for modtageren af tjenesten eller udførelse af arbejdet.
  3. Arbejdets udførelse overvåges, eller at kvaliteten af arbejdsresultatet kontrolleres ad elektronisk vej.
  4. Friheden til at tilrettelægge arbejdet i praksis begrænses, navnlig friheden til at vælge arbejdstid eller fraværsperioder, til at acceptere eller afvise opgaver eller til at benytte underleverandører eller stedfortrædere.
  5. Muligheden for at etablere en kundebase eller udføre arbejde for tredjemand i praksis begrænses.

Hvis formodningsreglen finder anvendelse på et kontraktforhold, skal det behandles som et ansættelsesforhold i alle relevante administrative og retlige procedurer. Dette betyder bl.a., at den person, der udfører platformsarbejde, vil oppebære rettigheder i henhold til ansættelsesretlig lovgivning, herunder eksempelvis ferieloven.

Formodningsreglen indebærer ikke en ændring i definitionen af lønmodtagerbegrebet.

Formodningsreglen skal ses i lyset af, at mange personer, der udfører platformsarbejde i skrivende stund behandles som selvstændige, selvom kontraktforholdet i realiteten lægger sig nærmere op ad at være et ansættelsesforhold.

Afkræftelse af formodningsreglen

Medlemsstaterne skal etablere procedurer, som sikrer parterne mulighed for at afkræfte den retlige formodning ved administrative og/eller retlige procedurer. Direktivet fastsætter en bevisbyrderegel ved disse procedurer, som afhænger af, hvem der gør gældende, at kontraktforholdet ikke er et ansættelsesforhold.

Hvis platformsvirksomheden gør gældende, at kontraktforholdet ikke er et ansættelsesforhold, påhviler bevisbyrden platformsvirksomheden. Proceduren har ikke opsættende virkning for anvendelse af den retlige formodning. Dermed skal en platformsvirksomhed fortsat behandle personen, der udfører platformsarbejde, som en lønmodtager – også mens de retlige/administrative procedurer verserer.

Hvis personen, der udfører platformsarbejde, gør gældende, at kontraktforholdet ikke er et ansættelsesforhold, er platformsvirksomheden forpligtet til at bidrage til en korrekt afvikling af sagen, navnlig ved at fremlægge alle relevante oplysninger som platformsvirksomheden besidder.

Håndhævelse og delt bevisbyrde

Medlemsstaten skal træffe de nødvendige foranstaltninger for, at personen, der udfører platformsarbejde, beskyttes mod ugunstig behandling fra platformsvirksomheden og fra negative følger, fordi der er indgivet en klage til platformsvirksomheden eller som følge af enhver indledt procedure med det formål at sikre overholdelse af rettighederne i direktivet. Sådanne personer er særligt beskyttet mod afskedigelse eller foranstaltninger med tilsvarende virkning (f.eks. lukning af deres konto på platformen).

Personer, der udfører platformsarbejde, som mener, at de er blevet afskediget eller udsat for tilsvarende foranstaltninger på grund af, at de har udøvet rettigheder efter direktivet, kan anmode platformsvirksomheden om at give en behørig skriftlig begrundelse for beslutningen.

Såfremt en afskedigelse kommer til efterfølgende prøvelse, anvendes en ’delt bevisbyrde’, som også ses i sager om f.eks. forskelsbehandling.

Det betyder, at personen, der udfører platformsarbejde, skal løfte en relativt ’let’ bevisbyrde, idet vedkommende alene skal fremføre faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er foretaget sådan afskedigelse eller tilsvarende foranstaltninger.

Herefter vendes bevisbyrden, hvormed platformsvirksomheden skal bevise, at afskedigelsen eller de tilsvarende foranstaltninger faktisk er begrundet i andre forhold.

Sanktioner

Medlemsstaterne skal fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale regler, der implementeres som følge af direktivet. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende effekt.

Størrelsen af sanktionerne for eventuel overtrædelse er endnu ikke kendte. Det kan antages at være på niveau med sanktionerne, som ses i tilsvarende retsakter med lignende beskyttelseshensyn, f.eks. direktiverne om forbud mod forskelsbehandling og om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Såfremt samme sanktionsniveau anvendes, kan man forvente sanktioner på op til 12 måneders løn. Niveauet kommer konkret til at afhænge af kontraktforholdets omstændigheder og grovheden af repressalierne eller de negative konsekvenser, som personen gøres til genstand for.

Fremtiden for platformsarbejde

Direktivet vil udgøre en stor omvæltning i retsstillingen for platformsvirksomheder og personer, der udfører platformsarbejde.

Platformsvirksomheder vil få ansvaret for platformsarbejderne i et større omfang end tidligere, idet de ofte vil ende i arbejdsgiverrollen. På den anden side stilles personer, der udfører platformsarbejde, i en sikrere position. Personer med vilkår, som kan sidestilles med et ansættelsesforhold, vil fremadrettet blive behandlet som lønmodtagere. Platformsarbejderne vil således nyde godt af de rettigheder, som følger af den ansættelsesretlige lovgivning, der kommer lønmodtagere på mere traditionelle arbejdspladser til gode.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det nye direktiv eller andre ansættelsesretlige aspekter, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, der står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne