Nyheder

Warrants - hvem er modtageren?

I forbindelse med warrantprogrammer forekommer der i praksis ofte spørgsmål om, hvem der skal være modtageren af en warrant. Det kan have skattemæssige konsekvenser for modtageren, hvis det ikke angives korrekt, hvem der skal være modtager.

Warrantsprogrammer er en velkendt måde at knytte medarbejdere, konsulenter og bestyrelsesmedlemmer tættere til et selskab.

Warrants er en betegnelse for en tegningsret, og kan indgå i et samlet program, hvor tildelingen er betinget af nogle vilkår, og hvor den pågældende modtager til gengæld får mulighed for at nytegne kapitalandele på fordelagtige vilkår. Optioner er en betegnelse for en køberet, hvilket også kan ske på særlige og fordelagtige vilkår for den enkelte.

Warrants og optionsprogrammer kan bruges i mange sammenhænge, og der findes forskellige skattemæssige regler for behandlingen af programmerne.

Fælles for warrants og optioner er, at selskabet - udstederen/overdrageren - vil tilføre modtageren et formuegode, hvis værdi fremadrettet afhænger af, hvordan økonomien i selskabet udvikler sig. Dette vil motivere modtageren til at yde en ekstra indsats for at sikre så høj en værdi som muligt.

Modtageren af en warrant eller en option skal betale skat af den merværdi, der modtages. Er værdien ved modtagelsen under markedsværdi, er det differencen op til markedsværdien, der skal betales skat af. Der findes også særlige ordninger, hvor det er værdien på udnyttelsestidspunktet, der er bestemmende for beskatningen.

Overordnet gælder et princip om, at beskatningstidspunktet indtræder, når der er erhvervet ret til værdien.

Efter ligningslovens § 16 gælder det for kapitalandele, som medarbejderen har modtaget i et ansættelsesforhold, at medarbejderen beskattes på tidspunktet for tildelingen af kapitalandelene.

I ligningslovens § 7 P og § 28, findes dog regler for warrants, der ændrer udgangspunktet, således at beskatningstidspunktet udskydes til henholdsvis det tidspunkt, hvor warrants udnyttes, eller hvor den, ved warranten erhvervede kapitalandel, videresælges.

Ligningslovens § 7 P finder kun anvendelse for medarbejdere, mens ligningslovens § 28 også kan anvendes af eksempelvis bestyrelsesmedlemmer.

Warrants selvangives privat

Der gælder et grundlæggende skatteretligt princip om, at en indkomst skal beskattes hos den person, hvor indkomsten er erhvervet. Dette princip om rette indkomstmodtager medfører derfor, at for indkomst optjent i et personligt tjenesteforhold, skal der ske beskatning hos den pågældende person privat. Warrants tildelt som et led i et ansættelsesforhold, skal derfor beskattes hos medarbejderen.

For warrants til bestyrelsesmedlemmer opstår sommetider spørgsmålet om, hvorvidt en warrant kan tildeles en personlig virksomhed eller et selskab. Bestyrelsesarbejde og honorering herfor er i udgangspunktet vederlag for en personlig tjenesteydelse, og efter princippet om rette indkomstmodtager, skal indkomsten selvangives og beskattes af indkomsten i personligt regi.

Efter Skattestyrelsens faste praksis gælder det, at bortset fra advokat- og konsulentselskaber, skal honorar til et bestyrelsesmedlem indtægtsføres hos bestyrelsesmedlemmet personligt og ikke i et selskab, som bestyrelsesmedlemmet selv ejer.

Der findes praksis, hvor det er tilladt at indtægtsføre indkomst fra bestyrelsesarbejde i et konsulentselskab, om end den praksis er nogle år gammel. Det er kun for de konsulenter, hvor selve bestyrelsesarbejdet er en integreret del af konsulentarbejdet, at det anerkendes, at der kan indtægtsføres i et selskab.

Der findes også skatteretlig praksis på, at honorar for bestyrelsesarbejde ikke kan anses som indkomst ved selvstændig virksomhed og derfor heller ikke indgår i virksomhedsordningen.

Hovedreglen er altså, at warrants skal selvangives for personen privat.

Konsekvenser ved indtægtsføring i selskabet

Det kan have store skattemæssige konsekvenser for modtageren, hvis man forsøger at indtægtsføre i selskabet, og Skattestyrelsen senere ikke vil anerkende dette. I sådanne tilfælde, hvor man har forsøgt at indtægtsføre personlig indkomst i et selskab, vil der blive gennemført beskatning både i selskabet og hos personen uden mulighed for at omgøre beskatningen i selskabet. Vil personen senere udlodde pengene fra selskabet, skal der betales skat på ny. I sidste ende kan det betyde en skatteprocent på over 100 %.

Selvangiver modtageren indkomsten i sin personlige virksomhed, og dette ikke anerkendes af Skattestyrelsen, vil beskatningen i stedet ske som personlig indkomst. Den pågældende vil dog ikke have fradrag for afholdte udgifter i personlig indkomst, men dog fradrag som ligningsmæssigt fradrag. Drives den personlige virksomhed i virksomhedsordningen, vil valget af beskatningen i virksomheden også føre til, at indkomsten skal beskattes som personlig indkomst og slet ikke kan placeres i virksomhedsordningen.

Overdragelse af en warrant

Et ofte forekommende spørgsmål er, om en warrant kan overdrages fra personen til et helejet holdingselskab. Det kan godt lade sig gøre, men det vil udløse skat, da warranten så sælges til selskabet. Skatterådet har bl.a. i en afgørelse fra 2015 bekræftet, at i en sådan situation, hvor tildelingen af kapitalandele ikke har fundet sted, og det er en warrant, der overdrages, vil personen blive beskattet som personlig indkomst af værdien af den pågældende warrant, på tidspunktet hvor overdragelsen finder sted.

Særligt for programmer omfattet af Ligningslovens § 7 P gælder, at en warrant ikke må overdrages. Hvis det sker alligevel, vil der skulle beskatning efter ligningslovens § 28.

Det medfører således også, at hvis en person vil have en warrant over i sit holdingselskab for at opnå den fordel, at det er selskabet, der beskattes, skal der først afregnes skat af den personlige indkomst.

Det udstedende selskab har en indberetningspligt for både tildelte kapitalandele og for warrantprogrammer efter ligningslovens § 7 P og § 28.

Selskabet skal således til Skatteforvaltningen indberette, når medarbejdere erhverver kapitalandele i selskabet. Dette gælder både når medarbejderen modtager kapitalandele efter ligningslovens § 16, men også når kapitalandele tildeles efter warrantprogrammer omfattet af enten ligningslovens § 7 P eller § 28.

Selskabet har også en indberetningspligt for selve warrantsaftalen, idet selskabet i indkomstregisteret skal foretage en markering af, at der er indgået en warrantaftale omfattet af enten ligningslovens § 7 P eller § 28.

Undladelse af selskabets forpligtelser til indberetning kan straffes med bøde.

I praksis bliver selskaber – og rådgivere – sommetider mødt med spørgsmålet om en warrantaftale kan indgås direkte med modtagerens selskab eller måske med angivelse af CVR-nummer på modtagerens selvstændige virksomhed. Som det fremgår ovenfor, er den klare hovedregel, at warrantaftalen er peronslig og indkomst hidrørende fra aftalen er personlig indkomst for den pågældende. Selskabet – eller dets rådgivere – bør ikke medvirke til, at indkomsten fra en warrantaftale indtægtsføres hos en forkert person, og hverken selskabet eller dets rådgivere bør legitimere en sådan fejlplacering af indkomsten ved at angive warrantmodtageren forkert. En warrantaftale bør derfor som altovervejende hovedregel indgås med en person og ikke dennes selskab eller personlige virksomhed.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til en warrantaftale eller de skattemæssige forhold, der er relateret hertil, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne