Nyheder

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold på vej

Med den nye lovgivning er det formålet at modernisere reglerne for de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab og skabe mere enkle og forudsigelige regler.

Børne- og socialministeren har den 28. marts 2017 fremsat forslag til ny lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som retsvirkningslovsudvalget afgav i januar 2015. Der er dog visse af de ting, som blev foreslået i den betænkning, som ikke er med i forslaget.

Det er formålet med den nye lovgivning at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab og at skabe mere enkle og forudsigelige regler. Endvidere samles alle lovregler om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formuer, i den nye lov. De bestemmelser, der i dag er rundt omkring i lovgivningen om dette, bliver altså flyttet over i den nye lov.

Hovedpunkterne i det nye lovforslag kan kortfattet opsummeres således:

  • Principperne om, at ægtefæller under ægteskabet har gensidig forsørgelsespligt, og at hver ægtefælle som udgangspunkt råder over sine egne aktiver og hæfter for sin egen gæld, opretholdes.

  • Princippet om, at ægtefæller ved en separation eller skilsmisse skal dele deres formue lige, medmindre de har aftalt noget andet i form af særeje, opretholdes.

  • Som det er i dag, vil visse aktiver, f.eks. pensionsordninger og personskadeerstatninger, ikke indgå i ligedelingen, hvorimod arv og gave, som en ægtefælle har modtaget, indgår i ligedelingen, medmindre arvelader og gavegiver har bestemt andet.

  • Reglerne om særeje og andre forhåndsaftaler om formuedelingen bliver i et vist omfang udbygget. Der bliver således mulighed for at aftale visse ordninger, som der ikke hidtil har været mulighed for, eller usikkerhed omkring. Det gælder f.eks. muligheden for at aftale en såkaldt ”sumdeling”. Her aftales, at hele en ægtefælles formue skal være særeje, bortset fra et nærmere fastsat beløb.

  • Der skabes mulighed for ved ægtepagt at aftale, i hvilket omfang gæld skal fradrages ved deling af formuen.

  • Kravet om, at gaver mellem ægtefæller for at være gyldige skal ske ved ægtepagt, ophæves.

  • Reglerne for omstødelse af gaver mellem ægtefæller (og andre nærstående) samles i konkursloven, og mulighed for omstødelse vil blive udvidet. Dermed vil omstødelse kunne ske uden tidsbegrænsning. For at omstødelse kan gennemføres, skal to betingelser være opfyldt; gaven skal stå i åbenbart misforhold til giverens økonomiske forhold, og modtageren af gaven må ikke kunne bevise, at giveren forblev solvent, da gaven blev givet.

  • Lovudkastet indeholder regler om lovvalg, altså reglerne om efter hvilket lands lovgivning, ægtefællernes økonomiske forhold skal reguleres efter i tilfælde af separation eller skilsmisse. Reglerne herom har hidtil været omgærdet med betydelig usikkerhed, som bliver afhjulpet nu.

Lovforslaget forventes behandlet og vedtaget i indeværende folketingssamling, og der er foreslået ikrafttræden fra den 1. januar 2018.

Når loven er endeligt vedtaget, vil der her på hjemmesiden, fremgå en mere uddybende gennemgang af den nye lov.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information