Nyheder

Uskiftet bo: Hvad er det, og hvad er fordele og ulemper?

Når en ægtefælle dør, og er der børn i ægteskabet, har den efterlevende ægtefælle mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis forskellige betingelser er opfyldt. Men hvad er egentlig et uskiftet bo, og hvad er fordelene og ulemperne ved at vælge det uskiftede bo? Bliv klogere på spørgsmålene her.

Uskiftet bo – hvad er det overhovedet?

I begrebet uskiftet bo ligger, at den førstafdøde ægtefælles dødsbo netop ikke bliver skiftet. Der gennemføres ikke noget egentligt skifte af dødsboet, idet den efterlevende ægtefælle overtager og beholder alle afdødes aktiver. Til gengæld overtager den efterlevende ægtefælle også hæftelsen for al afdødes gæld.

Det betyder, således at eventuelle børn eller børnebørn – de såkaldte livsarvinger – ikke modtager nogen arv i forbindelse med førstafdødes død.

Det er ret enkelt at få boet udleveret til uskiftet bo, idet det blot kræver, at der indleveres blanket til skifteretten med anmodning herom. Derudover skal der senest seks måneder efter dødsdagen indleveres en opgørelse over formue på dødsdagen. Opgørelsen omfatter både den afdøde ægtefælles formue og den formue, den efterlevende ægtefælle selv har.

Hvad er betingelserne?

Et uskiftet bo forudsætter først og fremmest, at der er børn i ægteskabet, som man kan sidde i uskiftet bo med. Det kan være fælles børn eller den afdøde ægtefælles egne børn, som man i arveretlig henseende kalder særbørn.

Hvis den afdøde ægtefælle ikke efterlader sig livsarvinger, giver et uskiftet bo ikke mening og er heller ikke muligt. I den situation skal boet skiftes. Den efterladte ægtefælle vil så eventuelt være eneste arving, men der skal gennemføres et egentligt skifte.

Efterlader den afdøde ægtefælle sig aktiver, som er fuldstændigt særeje for ægtefællen, kan den efterladte ægtefælle heller ikke sidde i uskiftet bo med det særeje. Ægtefællen kan sidde i uskiftet bo med resten af formuen – det man kalder delingsformuen – men ikke med særejet. Der skal ske et skifte af særejet. Det kan til gengæld skiftes særskilt – et såkaldt særejebo.

Det er også et krav, at den efterlevende ægtefælle er solvent. Heri ligger, at værdien af den pågældendes egne aktiver skal kunne dække vedkommendes egne gældsforpligtelser samt afdødes gældsforpligtelser, som den efterlevende ægtefælle hæfter for, hvis boet udleveres til uskiftet bo. Det tages dog også i betragtning, om den efterlevende ægtefælle får udbetalt midler fra pensioner og livsforsikringer i forbindelse med sin ægtefælles død. Dette solvenskrav skyldes hensynet til den afdøde ægtefælles kreditorer. De skal ikke risikere, at deres mulighed for at få dækket et krav forringes i kraft af det uskiftede bo.

En efterlevende har ret til at sidde i uskiftet bo med ægtefællernes fælles børn, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Det gælder, uanset om fællesbørnene er umyndige.

Derimod har den efterlevende ægtefælle ikke ret til at sidde i uskiftet bo med den afdøde ægtefælles særbørn. De skal give samtykke, og er de umyndige, skal også barnets værge give samtykke.

Skifte af det uskiftede bo?

Det uskiftede bo skiftes senest, når den efterlevende ægtefælle dør. På det tidspunkt skiftes altså både den førstafdøde og den længstlevende ægtefælles dødsboer. Den formue, der er ved længstlevendes død, henføres til hvert af de to boer med halvdelen. Det kan dog være anderledes, hvis længstlevende har haft et særeje. Denne fordeling mellem de to boer betyder ikke så meget, hvis arvingerne efter de to ægtefæller er de samme. Derimod betyder det noget, hvis det ikke er tilfældet – for eksempel, hvor den ene ægtefælle har særbørn.

Den efterladte ægtefælle kan til enhver tid selv vælge at skifte den afdøde ægtefælles bo, altså skifte med den afdøde ægtefælles børn. Herunder kan den efterladte ægtefælle vælge at skifte med et enkelt barn og blive siddende i uskiftet bo med resten af børnene. Det kan ægtefællen helt selv bestemme, men det kan godt gøre arveforholdene lidt mere komplicerede på de senere skifter.

Ønsker den efterladte ægtefælle at indgå nyt ægteskab, skal der gennemføres et skifte – eller også skal den førstafdødes ægtefælles børn give afkald på arven efter den førstafdøde – før det nye ægteskab kan indgås.

Kan børnene kræve skifte?

Når en efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, overtager denne hele formuen og kan som absolut udgangspunkt frit råde over den. Det kan være ved forbrug, salg, pantsætning osv.

Rådigheden er dog ikke helt ubegrænset, fordi arveloven foreskriver, at rådigheden ikke må misbruges.

Misbrug i lovens forstand kan være uforsvarlig spekulation, urimeligt forbrug og ydelse af gaver, som står i misforhold til det uskiftede bos formue.

Foreligger der sådant misbrug, som væsentligt har formindsket formue, kan den afdøde ægtefælles børn kræve, at boet bliver skiftet, så de modtager arven efter den afdøde ægtefælle.

Fordele og ulemper ved uskiftet bo?

Det er enkelt at få et bo udleveret til uskiftet bo, og dermed er det heller ikke bekosteligt. Det er en nemmere proces for de efterladte i en tid, hvor der ofte er mange andre ting at anvende ressourcer på.

Ved det uskiftede bo skal der ikke udredes arv til børnene, og der skal ikke betales boafgifter. Derfor belaster det ikke den efterlevende ægtefælles fremtidige økonomi i nær samme grad som et egentligt skifte.

Fordelene ved et uskiftet bo kan derfor sammenfattes med ordene enkelt og billigt.

Der er dog en tendens til at betragte det uskiftede bo som den bedste løsning i alle tilfælde, hvor der er mulighed for det. Sådan er det ikke i ethvert tilfælde.

Som omtalt ovenfor, kræver det et skifte, hvis den efterlevende ægtefælle vil giftes igen. Især hvis man mister sin ægtefælle i en relativt ung alder, er det naturligt en faktor, man må tage i betragtning.

Bliver man alene i en ung alder, skal man også tage i betragtning, at det er formuen på det tidspunkt, hvor skiftes gennemføres, der indgår i delingen med børnene. På et skifte, der finder sted adskillige år senere, er formuen måske vokset på grund af den efterlevendes indtjening eller gunstige investeringer, og den formueforøgelse skal børnene så også have del i. Derfor vil det ofte være ”billigst” at skifte med det samme.

Får den efterlevende ægtefælle udbetalt beløb fra den afdøde ægtefælles pensionsordninger og livsforsikringer – beløb, der undertiden kan være betydelige – kan det være svært for den efterlevende ægtefælle flere år senere at bevise, at sådanne midler er i behold, så de kan holdes uden for det uskiftede bo. Det problem er der ikke, hvis der skiftes straks ved førstafdødes død.

En ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, kan opleve en følelse af at ”administrere” børnenes arv, og den begrænsning, der trods alt er på rådigheden over formuen i det uskiftede bo, kan undertiden opleves som en ”byrde”. De forhold kan en gang imellem lægge kimen til konflikter mellem den efterlevende ægtefælle og børnene. Disse betænkeligheder kan der som regel bortses fra, hvis der gennemføres et skifte. Det er derfor ofte en årsag til, at muligheden for et uskiftet bo fravælges.

Et væsentligt og meget ”kontant” argument for at skifte i stedet for at vælge det uskiftede bo er skattemæssige forhold. I en række skiftesituationer er det skattemæssigt langt mere fordelagtigt at skifte fremfor at sidde i uskiftet bo. Det skyldes de regler, der gælder for skattefrihed i dødsboer. Det er især relevant, hvis den afdøde ægtefælle efterlader sig aktiver, hvorpå der hviler en udskudt skat, f.eks. kapitalandele i et kapitalselskab eller en skattepligtig ejendom. Det må i de situationer under alle omstændigheder frarådes at træffe beslutning om skifteformen, uden at de skattemæssige konsekvenser af valget er blevet vurderet.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte vores team af specialister, der kan hjælpe dig med de juridiske udfordringer, du står overfor.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne