Nyheder

15/20 %-reglen – nu også for næringsejendomme!

I en kendelse, afsagt 16. december 2021 og offentliggjort i SKM2022.157.LSR, har Landsskatteretten truffet afgørelse om, at det såkaldte værdiansættelsescirkulære kan anvendes ved værdiansættelse af næringsejendomme. Afgørelsen er nok i nogen grad en overraskelse, da den bryder med praksis ifølge to bindende svar fra Skatterådet afgivet i 2018. Læs mere om den interessante udvikling her.

Skattemyndighederne har da også indbragt afgørelsen for domstolene, hvor spørgsmålet nu må finde sin endelige afklaring. Det vil være af markant betydning for værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde, hvis det også vil kunne anvendes på næringsejendomme.

Næringsejendomme

Udtrykket ”næringsejendom” er den almindeligt anvendte betegnelse for en fast ejendom, hvor ejeren ved en afståelse ikke avancebeskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven – og dermed som kapitalindkomst – men derimod som almindelig skattepligtig indkomst.

Det er tilfældet, når skatteyderen (ejeren) er næringsdrivende med salg af fast ejendom. Den pågældende køber og sælger ejendomme som led i sin virksomhedsudøvelse, og indtægterne herved – herunder fortjeneste ved et salg – beskattes derfor som almindelig indkomst ligesom andre indtægter fra erhvervsvirksomhed.

I andre tilfælde, hvor en skatteyder sælger en ejendom, men hvor ejerskabet har karakter af en almindelig investering, sker beskatningen derimod efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, og en fortjeneste beskattes som kapitalindkomst.

Hidtidig praksis

I to sager fra 2018, der blev offentliggjort som SKM2018.375.SR og SKM2018.378.SR, afgav Skatterådet bindende svar, der fastslog, at værdiansættelsescirkulæret ikke kunne anvendes ved værdiansættelse af næringsejendomme. Det havde som konsekvens, at en overdragelse i familieforhold ikke kunne ske under anvendelse af 15 %-reglen, og der blev dermed svaret benægtende på, om spørgerne kunne overdrage deres respektive næringsejendomme til næste generation, til en værdi fastsat til ejendomsvurderingen med fradrag af 15 %.

Afgørelserne har været omgærdet med nogen kritik, men de blev ikke påklaget eller indbragt for domstolene, og det har nok været den gængse opfattelse, at det var en praksis, man måtte affinde sig med.

Men det er ændret nu.

Den nye afgørelse

I den nye afgørelse, SKM2022.157.LSR, fastslår Landsskatteretten i helt generelle vendinger, at værdiansættelsescirkulæret også kan anvendes på næringsejendomme, og tilsidesætter udtrykkeligt de to skatterådsafgørelser fra 2018, og den tolkning, navnlig af pkt. 10 i værdiansættelsescirkulæret fra 1982, som de to tidligere afgørelser hvilede på.

Landsskatteretten skriver i sine præmisser følgende:

”Landsskatteretten finder, at værdiansættelsescirkulæret kan anvendes på faste ejendomme i almindelighed.

Landsskatteretten har i denne forbindelse lagt vægt på, at værdiansættelsescirkulæret med visse ændringer, bygger videre på tidligere årtiers administrative retningslinjer vedrørende værdiansættelse af fast ejendom, og hverken Meddelelser fra skattedepartementet nr. 36 af april 1976 eller tidligere meddelelser, har indeholdt bestemmelser om, at visse former for ejendomme ikke var omfattet af retningslinjerne.

Den i punkt 5 og 6 nævnte omregningsregel, findes udelukkende at være af teknisk karakter, således at der kan etableres et sammenligningsgrundlag mellem den faktiske overdragelsesværdi og den offentlige ejendomsværdi. På samme måde finder Landsskatteretten ikke holdepunkter for, at værdiansættelsescirkulærets punkt 10 i skulle afgrænse værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde.

Landsskatteretten finder ikke, at Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2018.375.SR og SKM2018.378.SR, kan ændre ved vurderingen heraf.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at værdiansættelsescirkulæret kan anvendes, når der er tale om værdiansættelse af næringsejendomme.”

Afgørelsens betydning

Som nævnt i indledningen, er afgørelsen indbragt for domstolene, og det vil forventeligt tage en rum tid, før den sag har fundet sin afslutning. Inden da kan det ikke forventes at skattemyndighederne vil følge resultatet i Landsskatterettens afgørelse, hvilket må tages med i overvejelserne, hvis man påtænker at gennemføre overdragelser af næringsejendomme.

En ny praksis betyder i givet fald, at også næringsejendomme kan overdrages i familiehandler under anvendelse af reglerne om værdiansættelse, som de fremgår af værdiansættelsescirkulæret.

På baggrund af de ”gamle” vurderinger kan 15 %-reglen herefter anvendes, sådan at en værdi fastsat indenfor en ramme på +/- 15 % i forhold til ejendomsvurderingen kan anvendes.

Er der kommet en ny vurdering efter ejendomsvurderingsloven, gælder i stedet en 20 %-regel, sådan at rammen er +/- 20 % i forhold til den ”nye” vurdering.

Der gælder som ved alle andre ejendomme den begrænsning, at 15/20 %-reglen ikke kan anvendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvad det er, kan du læse mere om her.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til værdiansættelse af næringsejendomme eller om værdiansættelsescirkulæret generelt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at bistå med rådgivning af enhver juridisk karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne