Nyheder

Køb eller arv?

Der er store skattemæssige forskelle på, om en arving arver et aktiv, der skal indgå i en virksomhedsordning, eller køber det og arver provenuet. Læs med her og bliv klogere på, hvordan disse forskelle skattemæssigt påvirker arvingen.

Skal en arving anvende virksomhedsordningen på et aktiv/en virksomhed, som arvingen skal erhverve fra et dødsbo, vil erhvervelsesmåden kunne få stor betydning.   

En arving kan erhverve et aktiv fra et dødsbo ved enten arv eller køb, herunder gældsovertagelse af bestående gæld, samt en kombination heraf.

Mulighederne for skattemæssig succession er identiske, uanset om aktivet arves eller købes, forudsat at overdragelsen sker inden for den nærmeste familie (se afgræsningen heraf i Dødsboskattelovens § 37, stk. 1).

Forskellene mellem at arve og købe beror derimod på reglerne i Virksomhedsskatteloven.

Når der overtages aktiver/virksomheder med skattemæssig succession, vil erhververen oftest samtidigt succedere – helt eller delvist – i afdødes konto for opsparet overskud.

Eksistensen af opsparet overskud indebærer, at denne saldo skal hæves først (med beskatning til følge), inden der kan ske hævninger på indskudskontoen.

I det følgende tages afsæt i et eksempel, hvor afdøde ejede en gældfri skov, der er 5 mio. værd, som arvingen skal overtage. Det kunne selvsagt lige så godt have været en eller flere udlejningsejendomme, landbrugsejendomme eller andre virksomheder.

Den grundlæggende forskel

Efter arvingens erhvervelse af skoven fra dødsboet, vil skoven skulle indgå i en virksomhedsordning hos arvingen.  

Arv

Arves skoven af arvingen , anses værdien af skoven for indskudt i virksomhedsordningen via indskudskontoen; uanset om arvingen i forvejen anvendte virksomhedsordningen eller ej.

Værdien af skoven kan således ikke bogføres på mellemregningskontoen (og senere hæves skattefrit), da mellemregningskontoen som udgangspunkt kun kan anvendes ved kontante overførsler.

Hæves værdien af skoven (arven) efterfølgende, vil det bero på hæverækkefølgen, om det udløser beskatning. Det kunne eksempelvis være tilfældet, hvis arvingen tillige havde succederet i afdødes konto for opsparet overskud.

Køb

Køber arvingen i stedet skoven og arver provenuet, er situationen følgende:

Købet af skoven påvirker – som udgangspunkt – hverken indskudskontoen eller mellemregningskontoen. Købet sidestilles i det hele med et hvilket som helst andet køb.

Arvingen arver nu i stedet 5 mio. (kontant). Den kontante arv kan nu indskydes i virksomhedsordningen via mellemregningskontoen. Arven (værdien af skoven) kan nu efterfølgende hæves i virksomhedsordningen uden beskatning.

Overtagelse af gæld sammen med aktivet

Hvis en person, der anvender virksomhedsordningen, vil/skal indskyde et belånt aktiv i ordningen, anvendes et bruttoprincip, hvorefter bruttoværdien (værdien af aktivet) anses for indskudt via indskudskontoen, mens den overtagne gæld anses for hævet i hæverækkefølgen. Det giver den noget ulogiske konsekvens, at et nettoindskud typisk vil udløse beskatning.

Anvender man virksomhedsordningen, skal alle virksomheder indgå heri. Man kan altså ikke holde en virksomhed udenfor.

I det følgende justeres eksemplet med skoven, således at der udover skoven medfølger gæld for 2 mio., som skal overtages sammen med skoven.  

Arv

Arvingen skal altså arve skoven, men skal samtidig overtage gælden for 2 mio.; dvs. arvens værdi (før skat) udgør 3 mio.

Det grundlæggende spørgsmål er:

  • om skoven først må anses for at være arvet af arvingen, og dernæst af arvingen indskudt i virksomhedsordningen, hvorefter arvingen vil rammes af bruttoprincippet (indskud af 5 mio. og hævning af 2 mio.)
  • eller om skoven (nettoværdien heraf) må anses overdraget direkte til arvingens virksomhedsordning uden først at have passeret arvingens privatøkonomi.

Skatterådet har haft lejlighed til at tage stilling hertil i 2019 (SKM 2019.346):

”Det bruttoprincip, der gælder ved overførsel af aktiver og gæld til virksomhedsordningen fra den skattepligtiges samlede formue, ikke finder anvendelse, når der som i denne sag er tale om en arvet virksomhed, der skal tilføres en eksisterende virksomhedsordning, og hvor de arvede aktiver ikke har været anvendt privat af arvingen. I dette tilfælde kan tilgangen på indskudskontoen efter Skatterådets opfattelse opgøres som et nettobeløb, således at den til ejendommene knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen (nettobeløbet) kommer dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.”

Afgørelsen omhandler alene overdragelse til en eksisterende virksomhedsordning.

Det er uafklaret, om fravigelsen af bruttoprincippet tillige vil være gældende, hvis erhververen først indtræder i virksomhedsordningen i forbindelse med erhvervelsen (ny ordning).

Vores vurdering er, at der er en vis risiko for, at dette ikke er tilfældet. Man bør derfor undlade at lade arv indgå i berigtigelsen af købesummen, hvis der skal overtages gæld. Hvis arvingen ikke i forvejen anvendte virksomhedsordning, må det delvist arvede aktiv formentlig anses for at have passeret arvingens privatøkonomi, inden det anses for indskudt i virksomhedsordningen; dvs. den overtagne gæld vil blive anset for en hævning.  

Køb - gældsovertagelse

Berigtiges overtagelsen i sin helhed som et køb, er en gældsovertagelse uproblematisk.

Det har isoleret set heller ikke betydning, om overtagen gæld reelt kan henføres til skoven eller ej, herunder om den overtagne gæld reelt må anses for at vedrøre afdødes private formuesfære.

Det skyldes, at man frit kan placere sin gæld i virksomhedsskatteordningen eller udenfor.

Sælgerfinansiering

En del af købesummen berigtiges med et gældsbrev (boet får et tilgodehavende hos arvingen).

Hensigten er, at arvingen efterfølgende skal arve gældsbrevet.

Forudsat ingen del af købesummen berigtiges ved arv, vil der ikke opstå en hæveproblematik på erhvervelsestidspunktet for arvingen.

Måtte gældsbrevet imidlertid på et senere tidspunkt blive arveudlagt til arvingen, vil tilgodehavendet blive anset for indskudt i virksomhedsordningen via indskudskontoen, da tilgodehavendet næppe kan sidestilles med kontanter, og dermed kan mellemregningskontoen ikke anvendes.

Havde alternativet været at arve skoven og overtage gæld for 2 mio., opnås med gældsbrevløsningen, at hæveproblematikken i relation til den overtagne gæld undgås, og nettoarven (3 mio. - gældsbrevet) tilgår indskudskontoen.

Fik en anden arving i stedet arveudlagt gældsbrevet, og vores arving med skoven i stedet fik 3 mio. i kontanter, så kunne de 3 mio. i kontanter overføres til virksomhedsordningen via mellemregningskontoen, hvorefter gælden kunne tilbagebetales.

Kontakt DAHL

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte vores team af specialister, der kan hjælpe dig med de juridiske udfordringer, du står overfor.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne