Nyheder

Nye regler om udbetaling af kompensation efter tilbagebetalingsordningen til afsluttede dødsboer

Folketinget har vedtaget et nyt forslag til ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftslovens og dødsboskatteloven. Læs med og få et indblik i, hvad de nye regler indebærer i forhold til muligheden for kompensation til arvinger efter afdøde ejendomsejere, der har betalt for meget i ejendomsskat.

I 2021 blev udsendelsen af nye ejendomsvurderinger til alle ejere af ejerboliger i Danmark påbegyndt. De boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat de seneste år, modtager i forlængelse heraf et tilbud om kompensation efter tilbagebetalingsordningen.

Dødsboskifteloven giver som udgangspunkt mulighed for at genoptage behandlingen af et afsluttet dødsbo, når det findes påkrævet som følge af, at der er fremkommet yderligere aktiver, for eksempel i form af en kompensation efter tilbagebetalingsordningen. Det vurderes, at der er cirka 22.000 afsluttede dødsboer, hvor der vil være mulighed for kompensation efter tilbagebetalingsordningen. Formålet med de nye regler er at finde en smidig og omkostningseffektiv ordning for udbetaling af kompensation til arvingerne i disse dødsboer.  

De væsentligste hovedpunkter i lovforslaget er følgende:

Indførelse af beløbsgrænse på 1.500 kr. pr. ejendom

En genoptagelse af ca. 22.000 dødsboer i løbet af en kort årrække vil forventelig udgøre en stor belastning af skifteretterne og Skatteforvaltningen. Derfor indføres der med de nye regler en beløbsgrænse for kompensation på 1.500 kr. pr. ejendom i afsluttede dødsboer fremfor beløbsgrænsen på 200 kr. pr. ejendom, der i øvrigt er gældende for tilbagebetalingsordningen. Dette tiltag forventes at føre til en reduktion i antallet af dødsboer, der vil kunne genoptages med henblik på udbetaling af kompensation til ca. 17.000. Som arving til en afdød ejendomsejer er der således kun udsigt til kompensation, hvis kompensationsbeløbet overstiger 1.500 kr. pr. ejendom.

Fritagelse fra boafgift af kompensation

Boafgiftsloven fastsætter reglerne for i hvilket omfang, der skal svares boafgift af arv. Boafgift – tidligere kaldet arveafgift – er en afgift til staten. Hvorvidt, der skal betales boafgift, og hvor meget afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem.

Boafgift beregnes af den del af arvebeholdningen, der overstiger et bundfradrag på 312.500 kr. (2022-niveau) Ægtefæller er undtaget for boafgiftspligten, mens arv til nære familiemedlemmer er afgiftspligtig med 15 %. Arv til øvrige personer belastes med en tillægsboafgift på 25 % udover boafgiften på 15 %.

De nye regler indebærer, at der ikke skal betales bo- og tillægsboafgift af det kompensationsbeløb, der måtte komme til udbetaling til et afsluttet dødsbo, der genoptages. Det får den betydning, at arvingerne i et genoptaget dødsbo kan se frem til at modtage det fulde kompensationsbeløb uden at skulle betale den sædvanlige boafgift, som vil være forbundet med udbetaling af arv. Baggrunden for denne regel er, at det derved kan undgås, at boet skal indsende en tillægsboopgørelse til skifteretten, ligesom Skatteforvaltningen heller ikke særskilt vil skulle forholde sig til værdiansættelsen af kompensationen. Hensynet til at lette administrationen hos skifteretterne og Skatteforvaltningen kommer således arvingerne til fordel.

Genoptagelsesboet fritages for skattepligt af kompensationen

Dødsboer er som udgangspunkt forpligtet til at betale indkomstskat, hvis boets aktiver og dets nettoformue efter handelsværdien på skæringsdagen i boopgørelsen hver især ikke overstiger et grundbeløb på 3.070.100 kr. (2022-niveau). Ligesom boets indkomst anses indtægter og udgifter vedrørende den formue, der tilhører dødsboet, og som er inddraget under skiftet. Kompensation efter tilbagebetalingsordningen er skattefri, såfremt de pågældende ejendomsskatter ikke var fradragsberettigede efter ligningsloven. Hvis boligejeren derimod har opnået fradrag for ejendomsskatten, vil der skulle svares skat af kompensationsbeløbet.  Af de nye regler følger det imidlertid, at et dødsbo, som genoptages med henblik på udbetaling af kompensation, i alle tilfælde vil være undtaget fra at svare skat af kompensationen. Sigtet med dette tiltag er ligeledes at mindske administrationen forbundet med behandlingen af det genoptagne dødsbo.

Fritagelse for retsafgift ved genoptagelse af dødsbo

I visse tilfælde vil der skulle betales retsafgift som led i genoptagelsen af et dødsbo med henblik på boets modtagelse af et nyt aktiv. Dette vil blandt andet være tilfældet ved overgang fra en afgiftsfri behandlingsmåde til en afgiftspligtig behandlingsmåde, idet der ikke tidligere har været betalt afgift. De nye regler fører dog til, at der helt skal ses bort fra de almindelige regler om, hvornår et genoptaget bo er pligtig at svare retsafgift. Det bestemmes nemlig, at der ikke i noget tilfælde skal betales retsafgift i forbindelse med genoptagelsen af et bo med henblik på udbetaling af kompensation efter tilbagebetalingsordningen.

De nye regler kan blive fordelagtige for arvinger

Intentionerne med de nye regler er at sikre, at skifteretterne og Skatteforvaltningen kan håndtere det øgede sagspres, som en genoptagelse af de mange kompensationsberettigede dødsboer forventeligt vil medføre. Der er ingen tvivl om, at tiltagene samtidigt vil være ganske fordelagtige for de arvinger, som står til at modtage kompensation i et genoptaget dødsbo, idet dette i alle tilfælde vil kunne ske både afgifts- og skattefrit. Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til reglerne omkring skat og dødsboer, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med juridisk rådgivning om arveret og dødsboer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne