Nyheder

Nye regler om rekonstruktion og gældssanering

Lovforslaget, der indfører regler om forebyggende rekonstruktion og reviderer reglerne om rekonstruktion og gældssanering, er nu blevet vedtaget. Reglerne om forebyggende rekonstruktion giver virksomhederne mulighed for at få en rekonstruktion allerede, når der er sandsynlighed for insolvens. Lovforslaget blev vedtaget den 9. juni og træder i kraft den 17. juli 2022.

Vi har tidligere behandlet lovforslaget. Under behandlingen af lovforslaget er der alene sket mindre ændringer.

Få her en orientering om loven i hovedtræk.

Regler om forebyggende rekonstruktion

Fysiske og juridiske personer/skyldnere kan anmode om, at der indledes forebyggende rekonstruktionsbehandling, når skyldneren er insolvent, eller når skyldneren som følge af økonomiske vanskeligheder har sandsynlighed for at blive insolvent. For så vidt angår fysiske personer, er det alene erhvervsdrivende fysiske personer, der kan anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. En fysisk person, der ikke er erhvervsdrivende, og som ønsker en ordning med sine kreditorer, bør i stedet ansøge om gældssanering.

Det er alene skyldneren selv, og ikke skyldnerens kreditorer, der kan anmode om indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling.

Der udpeges som udgangspunkt ikke en rekonstruktør eller en regnskabskyndig tillidsmand ved den forebyggende rekonstruktionsbehandling, men skyldneren kan anmode om, at der udpeges en rekonstruktør, henholdsvis en tillidsmand.

Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling etablerer som udgangspunkt ikke fristdag. Der etableres alene fristdag, hvis skyldneren anmoder om fyldestgørelsesforbud. Fristdagen er da den dag, hvor skifteretten træffer bestemmelse om fyldestgørelsesforbud.

Fyldestgørelsesforbud

Indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling indebærer, som anført, ikke, at der automatisk etableres et fyldestgørelsesforbud. Kreditorer kan derfor fortsat inddrive krav mod skyldneren, herunder ved udlæg, arrest mv.

Skyldneren kan anmode om, at der etableres fyldestgørelsesforbud, således at der kommer ro omkring rekonstruktionen. Privilegerede lønkrav er undtaget fra fyldestgørelsesforbuddet, hvorfor sådanne krav fortsat kan forfølges. En anmodning om fyldestgørelsesforbud anses samtidig for en anmodning om beskikkelse af rekonstruktør.

Kreditor-konkursbegæring

Kreditorerne kan fortsat indgive konkursbegæring, uanset at der er indledt forebyggende rekonstruktionsbehandling. Er der fremsat et rekonstruktionsforslag, og er der udpeget en rekonstruktør, kan Skifteretten dog udsætte konkursbegæringen, indtil det er afgjort, om rekonstruktionsforslaget vedtages og stadfæstes.

Fortrinsstilling af krav

Gæld, der stiftes efter indledning af forebyggende rekonstruktionsbehandling, har som udgangspunkt ikke fortrinsstilling. Kravene får alene fortrinsstilling efter § 94, hvis der er udpeget en rekonstruktør, og rekonstruktøren samtykker i gældsstiftelsen.

Omstødelsesregler

Omstødelsesreglerne finder som udgangspunkt ikke anvendelse ved den forebyggende rekonstruktionsbehandling. Årsagen er, at det ikke er sikkert, at en skyldner ved en forebyggende rekonstruktionsbehandling er insolvent. Det kan være, at skyldneren har fået indledt forebyggende rekonstruktion, fordi der foreligger sandsynlighed for insolvens.

Omstødelsesreglerne kan derfor alene anvendes i tilfælde, hvor der stadfæstes et akkordforslag.

Videreførsel af gensidigt bebyrdende aftaler

Er der truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, kan skyldneren videreføre gensidigt bebyrdende aftaler med rekonstruktørens samtykke. Der bliver herved skabt § 94-niveau for medkontrahentens krav i aftalen. Skyldneren kan, på samme måde som ved en almindelig rekonstruktion, med rekonstruktørens samtykke opsige en aftale om en løbende ydelse med en måneds varsel, hvorefter medkontrahentens krav alene er et § 94-krav fra tidspunktet for fyldestgørelsesforbuddet og indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Rekonstruktionsforslag

Et rekonstruktionsforslag skal, som ved en almindelig rekonstruktion, indeholde mindst ét af følgende elementer:

  • tvangsakkord,
  • virksomhedsoverdragelse
  • eller andre tiltag, der alene eller tilsammen med de øvrige dele af rekonstruktionen medfører, at skyldneren ophører med at være insolvent.

Afstemning

Afstemningsreglerne er de samme som ved en almindelig rekonstruktionsbehandling.

Der skal stemmes om rekonstruktionsforslaget, og forslaget er vedtaget, hvis der er et flertal, der stemmer for.  Der stemmes efter fordringernes beløb.

Ved almindelig rekonstruktion, og dermed også ved den forebyggende rekonstruktion, indføres der regler om afstemningsklasser. Der skal stemmes i afstemningsklasser, hvis skyldneren ikke er en SMV. Hvis skyldneren er en SMV, kan skyldneren anmode om, at fordringshaverne inddeles i særskilte afstemningsklasser. De enkelte afstemningsklasser skal afspejle et tilstrækkeligt interessefællesskab. Der stemmes da i hver afstemningsklasse for sig, og rekonstruktionsforslaget er vedtaget, hvis rekonstruktionsforslaget vedtages af et flertal af afstemningsklasserne.

Stadfæstelse

Rekonstruktionsforslaget skal stadfæstes af skifteretten.

Tidsforløb

En forebyggende rekonstruktionsbehandling kan maksimalt vare i et år.

Gældssanering

De væsentligste ændringer ved reglerne om gældssanering er:

Ensretning af gældssaneringsreglerne

Hvor der tidligere har været regler for gældssanering i forbindelse med konkurs og regler for gældssanering uden for konkurs, er reglerne nu ensrettet. Der gælder derfor som udgangspunkt ens regler.

Afdragsperiode

Afdragsperioden i en gældssanering vil fremover som udgangspunkt være 3 år, uanset om det er en gældssanering i forbindelse med konkurs eller uden for konkurs. Perioden kan forkortes eller forlænges.

Konkurskarantæne

Det er nu fastsat direkte i reglerne, at det hindrer gældssanering i en årrække, hvis skyldneren er idømt en konkurskarantæne.

Andre ændringer

Der er med loven indsat nogle andre ændringer i reglerne om rekonstruktion og konkurs. Et par af dem er kort skitseret herunder.

Opgørelse af skattekrav ved rekonstruktion

Det har tidligere været en udfordring at få skattekrav, der udløses under en rekonstruktion, f.eks. avanceskat ved salg af en ejendom, til at blive omfattet af rekonstruktionen. Det skyldes, at skattekravet først stiftes ved indkomstårets udløb. Rekonstruktionsforløbet skal da, for at en akkord kan omfatte skattekrav, planlægges, således at rekonstruktionsforslaget indgives i året efter, at skatten er stiftet, i eksemplet, at ejendommen er solgt.

Da rekonstruktionen maksimalt kan vare et år, kan dette være en udfordring.

Eksempel:

Rekonstruktionen indledes den 1. juni 2021. Ejendommen sælges marts 2022. Rekonstruktionsforslaget skal, forudsat at forlængelser imødekommes, senest indleveres et år efter indledningen den 1. juni 2021. Da skatten for 2022, herunder avanceskatten ved salg af ejendommen, først stiftes 31. december 2022, omfattes et skattekrav ikke af tvangsakkorden.

Med henblik på, at skattekrav kan omfattes af en tvangsakkord i en rekonstruktion, er der indsat bestemmelse om, at tvangsakkorden kan omfatte ”krav på restskat vedrørende det indkomstår, hvor rekonstruktionsforslaget blev fremsat”. Skifteretten skal da fastsætte, ”hvilken beløbsmæssig del af kravet der omfattes af tvangsakkorden ud fra et skøn over, hvilken del af kravet der skyldes dispositioner foretaget inden rekonstruktionsforslagets fremsættelse eller forslagets indhold”.

Det fremgår af konkursrådets betænkning, at ”dispositioner” skal forstås bredt, således at dispositioner ”omfatter alle skyldnerens skattepligtige aktiviteter, herunder salg af aktiver”.

Der er derudover indsat bestemmelse om, at en tvangsakkord omfatter krav på B-skat og acontoskat, der er forfaldne ved skifterettens modtagelse af rekonstruktionsforslaget.

Opsigelse af medlemskab af et andelsselskab/andelsforening

Det har tidligere i flere tilfælde været en udfordring at lave en akkord under rekonstruktion, eller for skyldneren at få en gældssanering, hvis skyldneren har haft et større indestående på en konto hos et andelsselskab/andelsforening – typisk ved landbrug.

Alt afhængig af det enkelte andelsselskabs/andelsforenings vedtægter, er det ikke altid muligt umiddelbart at få indeståendet udbetalt. Sker udbetalingen først løbende over en længere årrække, eller når skyldneren opnår en vis alder, er det ikke muligt at inddrage indeståendet og beskatningen heraf i akkorden/gældssaneringen. Beskatningen vil først ske i de indkomstår, hvor udbetalingen sker.

Der er nu indsat hjemmel til, at skyldnerens medlemskab af et andelsselskab/andelsforening kan opsiges under en konkurs eller en rekonstruktion, og indeståendet, uanset selskabets vedtægter, kan kræves udbetalt senest tre måneder efter opsigelsen.

Det betyder, at beskatningstidspunktet fremrykkes. Skatten af andelshaverudlodningen kan da indgå i den gæld, der vil kunne akkorderes i en tvangsakkord under en rekonstruktion. I forhold til gældssanering vil konsekvensen være, at en række tidligere selvstændigt erhvervsdrivende – særligt landbrugere – kan få deres gæld saneret på et langt tidligere tidspunkt end før.

Tvangsakkord i konkurs

Der genindføres mulighed for, at der kan laves en tvangsakkord under en konkurs.

Ikrafttræden

Reglerne træder i kraft 17. juli 2022. Det vil sige, at reglerne skal anvendes på rekonstruktionsbehandlinger, konkursbehandlinger og gældssaneringer, der indledes efter lovens ikrafttræden.

Særligt vedr. de ændrede regler om gældssanering er der dog indsat mulighed for, at skifteretten på skyldnerens begæring kan bestemme, at de nye regler skal anvendes, uanset at anmodningen er indgivet før lovens ikrafttræden.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om de nye regler om rekonstruktion og gældssanering, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring på området og er klar til at rådgive dig om dét, du har brug for.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne