Nyheder

Opret ægtepagt og spar skat for dine arvinger

Regler i dødsboskatteloven kombineret med ægtefællelovgivningen giver mulighed for, at man kan opnå et skattefritaget dødsbo og dermed øge arven til sine arvinger. Læs med og få et indblik i, hvordan oprettelse af ægtepagt kan føre til en skattebesparelse i dødsfaldsituationen.

Hvorvidt et dødsbo er skattefritaget eller skattepligtigt afhænger af boets aktivmasse. Reglerne er i dag således, at et dødsbo er skattefritaget, hvis dødsboets aktiver har en handelsværdi på maksimalt 3.160.900 kr. (2023-niveau), og hvis dødsboets nettoformue har en værdi på maksimalt 3.160.900 kr. (2023-niveau). Dødsboet er modsat skattepligtigt, hvis aktiverne eller nettoformuen er over denne beløbsgrænse.

Er et dødsbo skattefrit, betyder det, at boet ikke skal betale skat af aktiver, der ellers ville have været skattepligtige. Det kan eksempelvis være afdødes kapitalandele, værdipapirer eller ejendomme, hvor der potentielt kan være en skattepligtig avance, som vil blive udløst ved et salg af aktivet.

Er dødsboet skattepligtigt eller skattefrit?

Efterlader afdøde sig en ægtefælle, og er der delingsformue i ægteskabet, skal beløbsgrænserne for skattefritagelse ikke ses i forhold til den samlede formue, men i forhold til afdødes boslod (andel af delingsformuen), hvilket udgør 50 % af ægtefællernes samlede formue. Ægtefæller med en samlet nettoformue, som overstiger 6.321.800 kr. (dvs. to gange 3.160.900 kr. (2023)), vil derfor som udgangspunkt efterlade sig et skattepligtigt dødsbo. I sådanne tilfælde er det dog alligevel muligt at opnå, at en del af boet gøres skattefrit ved, at der etableres særeje om aktiver, hvis værdi ikke overstiger de gældende beløbsgrænser for skattefritagende dødsboer. Det hænger sammen med, at reglerne er således, at hvis afdøde efterlader sig både særejeaktiver og delingsformueaktiver, vil særejeaktiverne skulle skiftes straks ved førstafdødes død, mens den længstlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo med delingsformueaktiverne. I denne situation ser man isoleret på særejeaktiverne, når det skal vurderes, om dødsboet er skattepligtigt eller skattefrit. Er handelsværdien af særejeaktiverne derfor mindre end 3.160.900 kr. (2023), og er nettoformuen i relation til særejeaktiverne også mindre end 3.160.900 kr. (2023), skal dødsboet ikke betale skat af indkomster af særejeaktiverne, herunder avancer, der opstår, når særejeaktiverne sælges eller udlægges til arvingerne.

Skattefritaget dødsbo via ægtepagt

På baggrund af ovenstående regler omkring skattefritagelse i dødsboer sammenholdt med, om aktiverne er særeje eller delingsformue, er det altså muligt at spare skatten på visse aktiver i dødsboet. Dette kan opnås ved, at der etableres særeje for én eller begge ægtefællers aktiver via en ægtepagt. Det er ikke en forudsætning, at aktivet – eksempelvis kapitalandele i et anpartsselskab – har en værdi på mindre end beløbsgrænsen for skattefritagelse. Det er nemlig muligt at oprette et genstandsbestemt sumsæreje, eksempelvis for de første 3.160.900 kr. af værdien af aktivet. På den måde sikres det, at skattefritagelsen kan opnås, uanset om aktivet har en højere værdi på tidspunktet for oprettelsen af ægtepagten eller senere måtte få det. Når den første af ægtefællerne afgår ved døden, skal alene førstafdødes særeje skiftes og dermed falde i arv. Det er vigtigt, at den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo med delingsformuen, så grænsen på de 3.160.900 kr. (2023) ikke overskrides. Det uskiftede bo kan efterfølgende skiftes, uden det får konsekvenser for beskatningen af det skiftede særejedødsbo.

Fuldstændigt særeje og uskiftet bo

For at kunne etablere det skattefritagende dødsbo, er det nødvendigt, at særejet formuleres som et fuldstændigt særeje. Fuldstændigt særeje betyder, at værdien ikke skal indgå i ligedelingen med den anden ægtefælle – hverken ved separation, skilsmisse eller død. Oprettes der imidlertid særeje i samme omfang for begge ægtefæller, vil det ikke forrykke delingen af ægtefællernes respektive formuer ved et skifte i levende live.

Som beskrevet, er det en forudsætning for skattebesparelsen, at længstlevende sidder i uskiftet bo med delingsformuen. Det er derfor alene ægtefæller, som kan sidde i uskiftet bo, der kan benytte sig af muligheden for skattebesparelse. Det kræver derudover, at der meddeles samtykke hertil fra eventuelle særbørn til afdøde.  

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til muligheden for at gøre dit dødsbo skattefritaget eller til dødsbobeskatning generelt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister, der er klar til at bistå med rådgivning af enhver juridisk karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne