Nyheder

Staten skal også betale boafgift af arv

Det er i den seneste tid blevet debatteret, hvorvidt staten skal betale boafgift af den arv, som tilfalder staten efter en afdød person. Dette forekommer især, hvor afdøde ingen livsarvinger efterlader sig, og afdøde ikke i et testamente har forholdt sig til, hvordan arven skal fordeles, og arven derfor tilfalder staten.

Det har indtil nu været praksis hos skifteretterne og de fleste autoriserede bobestyrere, at der ikke er blevet beregnet boafgift af arv, som tilfalder staten.  

Østre Landsret har den 10. august 2021 afsagt kendelse om spørgsmålet, og derved afklaret retstillingen for såvel teoretikere som alle os, der som autoriserede bobestyrere arbejder med boafgiften i praksis.

Forinden Østre Landsrets kendelse omtales nærmere, gennemgås overordnet reglerne om boafgift, herunder hvad boafgift er, og hvem der skal betale boafgift eller er fritaget herfor.

Herefter gennemgås kort de argumenter, som har været fremhævet hos dem, der har ment, at staten er forpligtet til at betale boafgift af den arv, som tilfalder staten, samt de argumenter, der har været fremført til støtte for, at staten er fritaget for at betale boafgift af arv.

Hvad er boafgift, og hvem skal betale boafgift?

Boafgift er overordnet sagt den afgift, der skal betales til statskassen, når der modtages arv fra en afdød person (tidligere kaldet arveafgift).

Reglerne om boafgift findes i Boafgiftsloven, der skelner mellem henholdsvis boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %.

Boafgiftsloven indeholder herefter i §§ 1 – 3 regler om, hvem der:

  • er fritaget for at betale boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %,
  • alene skal betale boafgiften på 15 %, og
  • skal betale både boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %.

De personer, der er helt fritaget for at betale boafgift og tillægsboafgift, er afdødes ægtefælle og visse velgørende organisationer samt modtagere af boudlæg.

De personer, der alene skal betale boafgift på 15 %, er afdødes børn, stedbørn og disses børn samt plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst fem år, afdødes forældre, afdødes svigerbørn eller stedbørns ægtefæller, afdødes samlever, som afdøde har haft bopæl med i to år før dødsfaldet samt afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle. 

De personer, der skal betale både boafgift på 15 % og tillægsboafgift på 25 %, er herefter alle andre arvinger end de ovenfor nævnte - dvs. søskende, bedsteforældre, niecer, naboer mv.

Staten som arving

Som nævnt indledningsvist kan det forekomme, at en afdød person ingen livsarvinger efterlader sig og ikke i et testamente har taget stilling til, hvordan arven efter vedkommende skal fordeles. I disse tilfælde foreskriver Arvelovens § 95, at arven tilfalder staten.

Dette rejser således spørgsmålet om, hvorvidt staten skal betale bo- og tillægsboafgift af arven.   

Spørgsmålet har som nævnt været debatteret bredt, og blandt de personer, der har ment, at staten var fritaget for at skulle betale bo- og tillægsboafgift af arven, lød argumentet bl.a., at det var uhensigtsmæssigt, at der skulle bruges tid og ressourcer på at beregne en bo- og tillægsafgift af arv til staten, som skal betales til staten selv. Især personalet hos skifteretterne og nogle autoriserede bobestyrere indtog denne holdning, idet det ville påføre dem en større administrativ byrde også at skulle beregne bo- og tillægsboafgift i disse tilfælde.

Heroverfor og med den holdning, at staten var forpligtet til at betale bo- og tillægsboafgift af arv, kan især nævnes Skattestyrelsen.  

Arv til statskassen skal indbetales til Civilstyrelsen under Justitsministeriet, hvorimod skatter og afgifter, herunder bo- og tillægsboafgift, skal indbetales til Skattestyrelsen under Skatteministeriet. Såfremt der ikke skal beregnes bo- og tillægsboafgift af arven til staten, vil der således intet gå til Skattestyrelsen, og det hele vil dermed gå til Civilstyrelsen.

Det handler således kort sagt om, til hvilken ”kasse” i staten pengene skal gå.  

Det argument, der har været fremsat til støtte for, at staten skal betale bo- og tillægsboafgift af arv, har været, at Boafgiftslovens § 2 og § 3 udtrykkeligt og udtømmende opregner de arvtagere, der er fritaget for at betale bo- og tillægsafgift. Det gælder som ovenfor nævnt ægtefæller og velgørende organisationer samt modtagere af boudlæg.  Når Boafgiftsloven ikke udtrykkeligt nævner staten som et subjekt, der også er fritaget for bo- og tillægsboafgift, må staten således være forpligtet til at betale bo- og tillægsboafgift som øvrige arvtagere.

Østre Landsrets kendelse

Østre Landsret har nu ved kendelse af 10. august 2021 besvaret spørgsmålet om, hvorvidt staten er pligtig til at betale bo- og tillægsboafgift af arv, som tilfalder staten.

Østre Landsret kendelse lyder:

”Landsretten tiltræder, at det ikke fremgår af boafgiftsloven, at formue, som tilfalder staten i medfør af arvelovens § 95, stk. 1, er fritaget for boafgift og tillægsboafgift.

Herefter, og i øvrigt af de af skifteretten anførte grunde, idet dog henvisningen til boafgiftslovens § 3, stk. 1, nr. 7, rettelig er boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g, stadfæster landsretten skifterettens afgørelse.”

Der er således – i hvert fald foreløbigt – sat et punktum i diskussionen om, hvorvidt staten skal betale bo- og tillægsboafgift af arv.  

Konsekvensen heraf er, at bobestyrere fremadrettet skal huske at beregne bo- og tillægsboafgift af arv til staten, hvor dette i praksis førhen ikke var tilfældet. Bobestyrers beregning af bo- og tillægsboafgiften skal herefter revideres af skifteretten, i hvilken forbindelse det ikke kan afvises, at sagsbehandlingstiden hos skifteretten – og dermed boets afslutning - forlænges.

Kontakt os

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål til boafgift eller andre arveretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte en af vores dygtige specialister. De har mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne