Nyheder

Momsfri overdragelse af fast ejendom - funktionsdygtige bygninger?

Siden årsskiftet er to afgørelser offentliggjort fra Landsskatteretten, som konkret bør ændre Skattestyrelsens praksis vedrørende sondringen mellem moms på ejendomme med gamle bygninger og byggegrunde. Kravet om bygningers funktionalitet tilsidesættes.

Skattestyrelsens hidtidige praksis er udledt af EU-Domstolens KPC-dom fra 2019. Skattestyrelsen tolkede dommen således, at det er en forudsætning for momsfrit salg af fast ejendom med en gammel bygning, at bygningen på leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig og reelt kan anvendes som bygning. Hvis en bygning ikke kan anses for funktionsdygtig, vil der være tale om levering af en byggegrund, der er momspligtig.

Vurderingen af en bygnings funktionsdygtighed beror på en konkret vurdering med udgangspunkt i, om bygningen rent faktisk kan anvendes som bygning. De to nyere offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten anfægter bl.a. kravet om funktionsdygtighed.

Den ene af de to afgørelser omhandlede overdragelsen af en ejendom, hvorpå var beliggende et stuehus, en staldbygning, en ladebygning og en maskinstation, der alle blev beskrevet som nedrivningsmodne gamle bygninger. Ejendommen havde været bebygget og beboet i en lang årrække frem til 2010, og bygningerne eksisterede stadig på overdragelsestidspunktet. Skattestyrelsen havde i et bindende svar angivet, at der skulle moms på en overdragelse af ejendommen, idet der var tale om overdragelse af en byggegrund.

Landsskatteretten holdning var dog ikke den samme. Landsskatteretten anførte i deres afgørelse, at da bygningerne stadig eksisterede på ejendommen på overdragelsestidspunktet, så er der tale om overdragelse af en fast ejendom med gamle bygninger. Landsskatteretten gik ikke ind i vurderingen af bygningernes beskaffenhed, men traf udelukkende afgørelsen på baggrund af den objektive kendsgerning, at bygningerne stadig eksisterede.

Den anden afgørelse fra Landsskatteretten efterlader ingen tvivl om Landsskatterettens fortolkning af EU-praksis på området.

Sagen omhandlede, hvorvidt en kommunes salg af en ejendom, hvorpå der lå nogle bygninger til erhverv og bolig samt et parkeringsanlæg, kunne anses for momsfritaget. På tidspunktet for overdragelsen af ejendommen ville kun parkeringsanlægget være beliggende på den ejendom, der overdrages.

Ifølge det oplyste skulle parkeringsanlægget indgå i køberens fremtidige brug af ejendommen. Skatterådet fandt, at parkeringsanlægget ikke opfyldte formålet, som ejendommen var udlagt til i henhold til lokalplanen. Skatterådet anførte, at kvalifikation af en bygning forudsætter, at det overdragne er funktionsdygtigt og i øvrigt opfylder formålet, som grunden er udlagt til i henhold til lokalplanen på overdragelsestidspunktet.

Landsskatteretten afviste, at der i det EU-retlige bygningsbegreb kan indfortolkes et krav om bygningers funktionsdygtighed eller et krav om, at bygninger på en ejendom i øvrigt opfylder formålet, som den specifikke grund er udlagt til. Landsskatteretten fandt i sagerne frem til, at for at kunne foretage en momsfri overdragelse, så skal der blot være en bygning på ejendommen i overensstemmelse med det EU-retlige bygningsbegreb, hvilket åbner større muligheder for momsfritagelse af overdragelse af fast ejendom end hidtil. Det EU-retlige bygningsbegreb er et bredt begreb, hvori en bygning er defineret som ”enhver grundfast konstruktion”.

                                                                 ***

Det er vores forventning, at afgørelserne giver anledning til, at Skattestyrelsen ændrer praksis på området.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne