Nyheder

Q&A: Entreprenørers konkurs

Vi har samlet en Q&A om det, du skal vide som bygherre, entreprenør og samarbejdspartner, hvis en entreprenør går konkurs.

Bygherre/entreprenør

Q: Kan jeg som bygherre ophæve aftalen med en entreprenør som følge af entreprenørens konkurs?

A: Nej. Bygherren kan ikke ophæve entrepriseaftalen alene som en følge af entreprenørens konkurs. Det følger af konkurslovens § 55, stk. 1, at konkursboet efter entreprenøren kan vælge at indtræde i en entrepriseaftale. Denne ret kan ikke fratages konkursboet. En eventuel klausul i entrepriseaftalen om, at aftalen bortfalder i tilfælde af entreprenørens konkurs, er dermed ugyldig. Det er derfor misvisende, at AB 18 § 61, stk. 1 anfører, at den anden part straks kan ophæve aftalen, hvis en part erklæres konkurs.

Q: Får jeg som bygherre et afslag i prisen, hvis konkursboet efter entreprenøren indtræder i entrepriseaftalen og færdiggør entreprisen?

A: Nej. Såfremt konkursboet efter entreprenøren vælger at indtræde i entrepriseaftalen, opretholdes aftalen, hvorved såvel bygherre som konkursboet bliver gensidigt forpligtet af aftalen i overensstemmelse med vilkårene heri, jf. konkurslovens § 56, stk. 1. Dette betyder bl.a., at konkursboet efter entreprenøren skal færdiggøre entreprisen som aftalt, og at bygherren skal betale den aftalte købesum.  

Q: Hvor lang tid går der før, jeg får svar på, om konkursboet efter entreprenøren ønsker at indtræde i entrepriseaftalen?

A: Konkursboet efter entreprenøren er bekendt med, at bygherre i sagens natur ønsker sin stilling afklaret så hurtigt som muligt. Bygherre kan fremskynde processen ved i medfør af konkurslovens § 55, stk. 2 (og AB 18 § 61, stk. 2) at forlange, at boet uden ugrundet ophold tager stilling til, om det vil indtræde i aftalen. Kurator skal dog have tid til at sætte sig ind i kontrakten og undersøge, om konkursboet kan levere i henhold til aftalen. Det antages som udgangspunkt, at konkursboet i almindelighed skal give svar i løbet af en uge (fem arbejdsdage).

Q: Hvad sker der, hvis konkursboet efter entreprenøren vælger ikke at indtræde i entrepriseaftalen?

A: Hvis konkursboet efter entreprenøren vælger ikke at indtræde i entrepriseaftalen, kan bygherren efter konkurslovens § 58, stk. 1, hæve entrepriseaftalen. Bygherren kan samtidig i medfør af konkurslovens § 59 anmelde et erstatningskrav for sit tab herved i boet, men skal være opmærksom på sin tabsbegrænsningspligt i denne henseende.  

Q: Skal der afholdes stadeforretning, hvis bygherre hæver entrepriseaftalen?

A: Ja. Bygherren skal samtidig med, at han hæver aftalen, indkalde konkursboet efter entreprenøren til en stadeforretning, jf. AB 18 § 63, stk. 2. Stadeforretningen vil danne baggrund for det økonomiske opgør mellem bygherren og konkursboet efter entreprenøren. Hvis bygherren er af den opfattelse, at der er mangler ved det udførte arbejde, bør han samtidig stille spørgsmål herom efter de almindelige regler om syn og skøn. Såfremt bygherre ender med at have et krav mod den konkursramte entreprenør, må dette krav anmeldes i konkursboet på lige fod med de øvrige kreditorer. Kravet vil have status som et simpelt krav i medfør af Konkursloven § 97. Såfremt entreprenøren har stillet garanti i medfør af AB 18 § 9, kan bygherren dog søge sit eventuelle tilgodehavende dækket via garantien. Garantien tjener nemlig til fyldestgørelse for alle krav i anledning af aftalen, herunder også krav, som opstår i forbindelse med entreprenørens konkurs. Undlader bygherren at indkalde til og afholde stadeforretning, vil han normalt miste muligheden for at kræve erstatning for mangler og fordyrelser, såfremt arbejdet færdiggøres af en anden entreprenør.

Entreprenør/samarbejdspartner

Q: Jeg har udlejet materiel til den konkursramte virksomhed - kan jeg uden videre få dette udleveret af konkursboet?

A: Udlejet materiel tilhører tredjemand (udlejer) og indgår derfor ikke som en del af konkursmassen. Det er dog vigtigt, at udlejer kan dokumentere sin ejendomsret, og at aktivet kan identificeres blandt den konkursramte virksomheds øvrige aktiver. Hvis dette er tilfældet, kan det udlejede aktiv udleveres af konkursboet. Det anbefales, at udlejer tydeligt angiver registreringsnummer, stelnummer mv. på det udlejede aktiv i lejekontrakten og f.eks. via klistermærker på materiellet, som tydeliggør at dette er udlejers ejendom. Hvis det udlejede materiel ikke er individualiseret og ikke kan identificeres blandt den konkursramte virksomheds øvrige aktiver, kan konkursboet ikke udlevere aktivet. 

Q: Jeg har udført arbejde for den konkursramte entreprenør som underentreprenør og har ikke modtaget betaling herfor – hvad nu?

A: Konkursboet ikke betale dit tilgodehavende, som må anmeldes i konkursboet på lige fod med de øvrige kreditorer. Kravet vil have status som et simpelt krav i medfør af Konkursloven § 97.

Q: Jeg har efter aftale med den konkursramte entreprenør leveret byggematerialer på byggepladsen, men har ikke modtaget betaling herfor – kan jeg hente materialerne?

A: Hvis der mellem parterne er vedtaget AB 18, er svaret nej. Fra det tidspunkt materialerne er leveret på byggepladsen, er det nemlig bygherres ejendom, jf. AB 18 § 12, stk. 4. Leverandøren vil derfor ikke kunne afhente materialerne og er henvist til at anmelde sit krav i konkursboet på lige fod med de øvrige kreditorer. Kravet er et simpelt krav i medfør af Konkursloven § 97. Hvis parterne derimod ikke har aftalt AB 18, vil svaret afhænge af, om der er taget et gyldigt ejendomsforbehold i materialerne, samt om disse kan individualiseres og identificeres blandt den konkursramte virksomheds øvrige aktiver. Hvis dette er tilfældet, vil leverandøren have krav på at få materialerne udleveret. Hertil gælder dog den undtagelse, at hvis leverandøren har solgt materialer til entreprenøren med ejendomsforbehold, men dog tilladt denne at videresælge materialerne, erhverver bygherren ret til materialerne, når disse er udskilt til fordel for ham, dvs. senest ved levering på byggepladsen.

Mangler du svar på et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne