Nyheder

Generationsskifte af unoterede aktier - yderligere afklaring

Mange virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Langt de fleste af disse selskaber er unoterede selskaber. Ved unoterede selskaber forstås, at kapitalandelene i selskabet ikke er noteret på en børs eller optaget på et reguleret marked. Der er derfor ofte brug for at foretage et generationsskifte af sådanne selskaber, hvor kapitalandelene er unoterede.

Ejer af et sådant selskab kan i selskabet have placeret en virksomhed eller blot bruge selskabet som en pengetank. Uanset hvad der er i selskabet af aktiver og passiver forekommer det, at ejeren har et ønske om, at en del af denne aktivitet skal overflyttes til næste generation. De bagvedliggende ønsker om et sådant generationsskifte er flerstrengede.

Dels er der et hensyn til virksomheden – ved at overflytte ejerskabet til en ny generation, der er yngre, sikres der også symmetri mellem de, der skal drive virksomheden og dem, der er ejere af den fremadrettet. Dels kan der være en formueoverflytningshensyn – så man kan flytte formuen fra en ældre generation til en yngre generation, er det fordelagtigt, hvis den ældre generation ikke har brug for ”så stor en formue”. Dels er der ofte også et hensyn til de skattemæssige rammer – når midlerne er placeret i et selskab, kræver det beskatning at få dem ud til privatforbrug. Det kræver også beskatning at overdrage kapitalandelene – hvordan kan man gøre dette på de for køber og sælger mest optimale vilkår.

OVERDRAGELSE MED SUCCESSION
Unoterede aktier kan overdrages med skatteretlig succession, når en række betingelser er opfyldt. Ved succession forstås, at ejeren af kapitalandelene – altså sælgeren – ikke beskattes ved overdragelsen, og at køber indtræder i sælgers skattemæssige position, det værende sig købetidspunkt og -købesum. Overdragelse med succession er derfor særlig relevant set fra en sælgers synsvinkel, da man altså undgår en beskatning. Set fra købers synsvinkel kan successionen være byrdefuld, da man jo indtræder i sælgers eventuelle lave anskaffelsessum med en potentiel beskatning til følge på lang sigt. Der er derfor ofte fokus på, at sælger kompenserer køber, når overdragelsen sker med succession. Hvordan man kan kompensere køberen, skal ikke forfølges på dette sted, men blot nævnes, at det er en mulighed.

BETINGELSERNE FOR SUCCESSION
For at kunne overdrage med succession opstiller lovgivningen en række betingelser. Principielt er der fire betingelser:

  • Overdragelsen skal ske i nedadstigende linje, altså til børn eller børnebørn eller til søskende eller til en nær medarbejder.

  • Kapitalandelene må ikke være investeringsselskabsaktier.

  • Overdragelsen skal mindst udgøre 1 % af kapitalen.

  • Erhververen skal være fuldt skattepligtig til Danmark.

  • Selskabet, hvori man overdrager kapitalandelene må ikke være en pengetank.

Navnlig den sidste betingelse om forbud mod at overdrage en pengetank med succession, volder ofte udfordringer. 

Afgørende for, om man har opfyldt kriterierne til ikke at være pengetank, beror på en måling af selskabets bruttoindtægter og selskabets aktivers handelsværdi. Hverken bruttoindtægterne eller aktivernes handelsværdi må i væsentligt omfang stamme fra udlejning af udlejningsejendomme, kontanter eller værdipapirer. Ved væsentligt omfang forstås, at over 50 % af selskabets bruttoindtægter ikke må bestå af dette og over 50 % af selskabets aktivers handelsværdi ikke må bestå af førnævnte aktiver. 

MÅLETIDSPUNKTER VED PENGETANKSREGLEN 
Når man skal måle, om man i væsentligt omfang er en pengetank, er det altså bruttoindtægter og aktivernes handelsværdi, der er omdrejningspunktet. Loven foreskriver, at denne måling sker på flere metoder. 

For så vidt angår bruttoindtægterne måles dette som et gennemsnit af de sidste 3 års bruttoindtægter i selskabet. Med andre ord skal man ophøre, hvilke bruttoindtægter, man har og opdele dem i såkaldte aktive og passive indtægter. De aktive indtægter skal udgøre over 50 % målt som et gennemsnit over de 3 år. Gennemsnittet beregnes ved at beregne et procenttal for hvert af de 3 år. Procenttallene summeres sammen og deles med 3. 

Aktivernes handelsværdi måles på to tidspunkter. For det første sker målingen som et gennemsnit over de sidste tre år. De sidste tre årsregnskaber læggers her til grund. Man vurderer her aktivernes handelsværdi ultimo regnskabsåret de tre år og beregner en procentsats for hvert af årene. De tre procentsatser summeres sammen og deles med 3. For det andet skal pengetanksreglen være opfyldt på overdragelsestidspunktet. Overdragelsestidspunktet er naturligvis det tidspunkt, hvor der indgås overdragelse af kapitalandelen og vil være et vilkårligt tidspunkt i løbet af året. Det forekommer, at man overdrager kapitalandele med succession i selskaber, der er nyetablerede. Et selskab, der er nyetableret med en virksomhed, kan f.eks. stamme fra en spaltning af et andet selskab eller en virksomhedsomdannelse eller lignende. Spørgsmålet er nærmere, hvordan man skal måle pengetanksreglen på sådanne nyetablerede selskaber, der endnu ikke har aflagt første regnskabsår. 

Skatterådet har taget stilling til dette i et bindende svar fra maj 2016. Skatterådets afgørelse afklarer en del diskussioner, der ellers havde været på vej. Hvis selskabet ikke har aflagt første regnskab endnu, kan man jo ikke beregne et gennemsnit af de sidste tre regnskabsår, hverken på bruttoindtægter eller på aktivernes handelsværdi. Skatterådet kommer frem til, at da man ikke kan lave en sådan beregning, skal man alene vurdere, om selskabet er en pengetank på overdragelsestidspunktet. 

Det understreges i den forbindelse, at man ikke kigger på, hvordan selskabets aktivers handelsværdi så ud på stiftelsestidspunktet/i åbningsbalancen – det er alene afgørende, hvordan tingene ser ud på handelstidspunktet. Med det bindende svar er dette nu ”endelig afklaret”. Det pågældende er efterfølgende også bekræftet i bemærkningerne til lovforslag L 183 af 29. marts 2017.

UDLEJNING AF FAST EJENDOM
En af de passive ting, der risikerer at få et selskab til at blive en pengetank, er udlejning af fast ejendom. Loven indeholder her en undtagelse om udlejning af ejendomme, der er undergivet en blandet vurdering. Dette gælder f.eks. landbrugsejendomme. Det bindende svar fra maj måned 2016 er også afklarende i forhold til dette.

På en landbrugsejendom er der dels et jordareal, der kan udlejes, dels et stuehus, der kan udlejes og endelig dels driftsbygninger, der kan udlejes.

Det forekommer, at driftsbygningerne ikke udlejes til landbrugsmæssige formål, men derimod til brug for andre erhverv.

I tidligere praksis har det været SKATs opfattelse, at udlejning af stuehus og udlejning af driftsbygninger til ikke-landbrugsmæssige formål ikke var udlejning af en sådan landbrugsejendom og dermed skulle medtælle på passivsiden som passiv virksomhed.

Denne praksis er nu forladt. Skatterådet bekræftende, at en udlejning af to landbrugsejendomme, uanset om det var bortforpagtning af jord, udleje af driftsbygninger eller stuehus i det hele var omfattet af den særlige behandling af ejendomme, der er undergivet en blandet vurdering. Denne udlejningsaktivitet er således ikke passiv. Dette gælder i relation til såvel indtægtskriteriet som aktivkriteriet – handelsværdien af selskabets aktiver. Denne retstilstand er ikke ændret ved det seneste lovtiltag, L 183 af 29. marts 2017.

Med det bindende svar fra maj 2016 er der sket en yderligere afklaring af brugen af generationsskiftereglerne. Anvendelsen har fået en større grad af forudsigelighed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne