Nyheder

Udkast til nyt styresignal om særlige omstændigheder

Overdragelse af fast ejendom imellem gaveafgiftspligtige personer og ved arveudlæg skal værdiansættes. Siden 1982 har der eksisteret et værdiansættelsescirkulære. Cirkulæret blev omskrevet ved en omfattende ændring den 27. september 2021.

Cirkulæret indeholder forskellige regler omkring normeringen af værdiansættelse af fast ejendom inden for førnævnte personkreds. Den mest velkendte regel er +/- 15 %-reglen i forhold til den seneste ejendomsvurdering. Denne regel bliver til en +/- 20 %-regel, når de nye ejendomsvurderinger meddeles.

Den velkendte regel med en margin finder imidlertid ikke anvendelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Tilbage for lidt over to år siden, primo maj 2020, udsendte Skattestyrelsen et udkast til et styresignal, der skulle afgrænse disse særlige omstændigheder. Styresignalet skulle indeholde en beskrivelse af, hvad praksis er. Dette styresignal er aldrig blevet endelig. Der blev imidlertid nu her primo maj 2022 udsendt et nyt udkast til styresignal til revurdering heraf.

Navnlig på ét område er der sket en ændring i forhold til det første udkast til styresignal – en ændring, der også må betegnes som en stramning.

Højesteret fastslog tilbage i 2021 ved afgørelsen SKM 2021.267 H, at der ikke forelå særlige omstændigheder, blot fordi Skattestyrelsen kunne henvise til, at tilsvarende ejendomme blev handlet til en højere pris, eller fordi man kunne beregne en høj afkastprocent på en given ejendom, fordi man brugte en lav overdragelsessum. I det nye udkast til styresignal har man gjort et forsøg på at afgrænse, hvornår de særlige omstændigheder foreligger i relation til denne situation. Det er imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at en situation ikke er omfattet af denne praksis. Den pågældende situation er følgende.

Når man aflægger regnskab – også som personligt erhvervsdrivende - skal eventuelle ejendomme værdiansættes. Man kan bruge regnskabsprincippet for investeringsejendomme, også for personligt erhvervsdrivende. Bruges dette princip, sættes ejendommen til dagspris. Det er her Skattestyrelsens opfattelse, at laver man en beregning af en ejendomsportefølje ud fra regnskabsprincippet investeringsejendomme, vil denne værdi udgøre en særlige omstændighed. Dette gælder, uanset om den fastsatte værdi indhentes ved en egentlig sagkyndig vurdering fra en person, eller om værdien er fastsat ud fra en almindelige kalkulation ud fra en afkastprocent. Begge dele kan efter Skattestyrelsens opfattelse udgøre særlige omstændigheder.

Det anføres endvidere i det nye udkast til styresignal, at denne beskrivelse af de særlige omstændigheder ikke er i modstrid men den førnævnte højesteretsdom fra 2021. Det kan godt være, at princippet ikke direkte er i modstrid med dommen, men dommen kan bestemt ikke tages til indtægt for det modsatte synspunkt.

Det er min vurdering, at den pågældende praksis beskrevet på dette punkt ikke er korrekt. Det kan ikke udgøre særlige omstændigheder, at man i et personligt regnskab har beregnet en værdi af en fast ejendom på baggrund af en afkastprocent. Det bør ikke gøre nogen forskel, om det er en selv, der har beregnet denne værdi, eller om det er Skattestyrelsen, der gør det.

Er værdien derimod fastsat af en sagkyndig, kan dette givetvis efter min vurdering udgøre en særlig omstændighed. På andre områder, f.eks. ved belåning af ejendomme, har Højesteret godkendt dette som særlige omstændigheder.

Landsskatteretten har i en kendelse fra 4. maj 2022 fundet, at brugen af investeringsejendomsprincippet ikke kan udgøre en særlig omstændighed.

Styresignalet er endnu ikke offentliggjort som et endeligt styresignal og er i modstrid med praksis fra Landsskatteretten. Styresignalet har ikke nogen ikrafttrædelsesregel, hvorfor det i bund og grund burde indeholde en beskrivelse af gældende ret. Som anført i denne klumme er dette nok for meget at sige. Beskrivelsen synes at gå et stykke ud over, hvad der er gældende ret.

Kontakt DAHL

Har du brug for rådgivning og vejledning af enhver skatteretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte vores specialist Bent Ramskov, der har mange års erfaring på området.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne