Nyheder

Står du over for en skattestraffesag?

Regeringen har de seneste år igangsat gennemgribende investeringer i skattekontrollen, som har medført en øget kontrol hos Skattestyrelsen. Skattestyrelsens øgede kontrol har medført en stigning i antallet af skattestraffesager, og stadig flere skatteydere bliver pålagt hårde straffe, som i nogle tilfælde indebærer ubetinget fængselsstraf og store bøder. Vi giver et indblik i processen for skattestraffesager, og hvad du særligt skal være opmærksom på, hvis du står overfor en skattestraffesag.

Ved sagens begyndelse

En skattestraffesag igangsættes, hvis Skatteforvaltningen har grundlag for at formode, at en skatteyder har overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen. I tilfælde af en sådan formodning oversendes sagen til Skattestyrelsens straffeenheder, som foretager en vurdering af et muligt strafansvar. Oversendelsen sker, efter Skattestyrelsen har behandlet selve skattesagen om ændring af en afgifts- eller skatteansættelse, og efter at Skattestyrelsen har truffet en afgørelse i sagen. Idet selve skattesagen er afsluttet, foretager Skattestyrelsens straffeenheder alene en vurdering af det eventuelle strafferetlige element i sagen. Som hovedregel behandles eventuelle klagesager i det administrative klagesystem også før, at straffesagen gennemføres. Tidsmæssigt sker oversendelsen derfor oftest først, når tre-måneders klagefristen er udløbet, og der derfor er tale om en endelig og upåklaget afgørelse.

Oversendes sagen til strafvurdering, vil skatteyderen blive orienteret om oversendelsen. Ofte vil det allerede i skattestyrelsens forslag til afgørelse være angivet, at sagen oversendes til strafvurdering efter endt behandling af skattesagen.

Oversendelse af sagen til Skattestyrelsens straffeenheder forudsætter, at skatteyderens unddragelse overstiger visse minimumsgrænser. Der gælder forskellige minimumsgrænser alt afhængigt af, om der statueres forsætlighed eller grov uagtsomhed.

Derudover gælder et krav om, at der skal foreligge en konkret mistanke om en strafbar overtrædelse. Hertil gælder et krav om et særligt mistankegrundlag, som indebærer, at der skal foreligge omstændigheder (faktiske omstændigheder og dokumentation), der på et objektivt grundlag og med rimelig sikkerhed indikerer, at skatteyderen kan være skyldig i en strafbar lovovertrædelse.

Den videre proces

Efter oversendelsen til Skattestyrelsens straffeenheder kan Skattestyrelsen vælge at rejse sigtelse mod skatteyderen. En sigtelse er en erklæring til den mistænkte om, at Skattestyrelsen mistænker vedkommende for at have begået en strafbar lovovertrædelse. Der stilles visse formelle indholdsmæssige krav til sigtelsen, herunder at det af sigtelsen skal fremgå, hvilken lovovertrædelse (anført med lov og paragrafnummer), der er tale om. Derudover skal sigtelsen bl.a. indeholde en beskrivelse af den konkrete overtrædelse.

Efter sigtelsen indkaldes den sigtede som regel til et møde hos Skattestyrelsens straffeenhed. Det sker, hvis der f.eks. er tvivl om sagens faktiske omstændigheder, og/eller hvis der er tvivl om, hvorvidt den sigtede har handlet forsætligt, groft uagtsomt eller alene simpelt uagtsomt (den subjektive tilregnelse).

Efter et eventuelt møde udarbejdes en forklaringsrapport, som skatteyderen og dennes repræsentant har mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger til. I tilfælde, hvor Skattestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig klarhed over selve lovovertrædelsen og den sigtedes tilregnelse, afholdes et sådant møde dog ikke. I stedet sender Skattestyrelsen blot en sigtelse samt tilhørende bødeforlæg. Skatteyderen har dog altid mulighed for adgang til at anmode om, at et sådant møde afholdes.

Afslutning af den administrative skattestraffesag

Nogle sager kan klares administrativt i Skattestyrelsens eget system. En administrativ skattestraffesag kan afsluttes ved bødeforlæg såfremt skatteyderen vedtager bødeforlægget og erklærer sig skyldig. Derudover skal skatteyderen erklære sig klar til at betale.

Ved forsætlige lovovertrædelser under 250.000 kr. i sager vedrørende skat, moms, lønsum og opkrævningsloven straffes med bøde. Bøderne omtales som ”normalbøder” og udgør to gange det unddragne beløb. Ved beregningen tages der dog hensyn til et progressionsknæk, hvilket indebærer, at unddragelsen op til 60.000 kr. alene medregnes en gang, mens resten af den del af unddragelsen, der overstiger 60.000 kr., medregnes to gange.

Ved groft uagtsomme overtrædelser straffes med bøde – uanset unddragelsens størrelse. Normalbøden udgør her alene 1 gang af det unddragende beløb. Her gælder også et progressionsknæk, hvor alene en halv gang medregnes op til 60.000 kr., mens resten medregnes én gang.

Er skatteyderen ikke enig i bøden, sendes sagen videre til politiet, og sagen vil ofte ende ved domstolene som en egentlig straffesag.

Sagen kan også afsluttes ved en advarsel, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Hvis det derimod viser sig, at der ikke kan konstateres en lovovertrædelse, henlægges sagen af Skattestyrelsen, og sagen får ingen konsekvenser for skatteyderen.

I tilfælde, hvor Skattestyrelsen har afsluttet selve skattesagen, men Skattestyrelsens straffeenheder ikke har kompetence til at afslutte sagen med et bødeforlæg, sender straffesagsenheden i stedet en anmeldelse - ”tiltalebegæring” - til politiet med begæring om, at sagen indbringes for retten af anklagemyndigheden.

Behandling ved domstolene

Skattestraffesager afgøres ved domstolene, når der kan idømmes fængselsstraf. Det vil være sager, hvor der foreligger forsæt til unddragelsen, og hvor unddragelsen er over 250.000 kr.

Det vil sige, at groft uagtsomme lovovertrædelser kan afsluttes med bøde – uanset størrelsen af unddragelsen.

Strafniveauet for unddragelser over 250.000 kr. er frihedsstraf i intervallet fra 40 dage og opefter. Ved unddragelser på over 1 mio. kr. er strafniveaet frihedsstraf fra ni måneder og opefter. Hertil kommer en tillægsbøde på en gang unddragelsens beløb.

Har du brug for rådgivning?

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager – herunder skattestraffesager. Vi har oplevet en stigning i skattestraffesager og forventer en øget stigning i sager af denne karakter i takt med, at de gennemgribende investeringer i skattekontrollen rulles ud frem mod 2024.

Vi bistår med råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne, samt efterfølgende eventuel førelse af din skattestraffesag ved domstolene.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Skal du med på kursus?

Mangler du at blive opdateret på følgevirkningerne af grov uagtsomhed i skattesager og rådgivers rolle ved selvangivelsen, kan du med fordel tilmelde dig vores kurser, der berører netop disse emner. Undervisningen får du af vores specialist Simon Clark i København den 26. september og i Herning den 27. oktober. Du kan læse mere om kurserne her:

Du kan også lade dig inspirere i hele vores kursuskatalog her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne