Nyheder

SpotOn: Ny kendelse om anvendelsen af domstolenes sagsportal

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret. Denne gang handler det om anvendelsen af domstolenes sagsportal, hvor der sættes fokus på vigtigheden af at få indtastet de korrekte oplysninger, og tillige i hvilket omfang man efterfølgende kan berigtige fejl begået i forbindelse med sagsoprettelsen.

I en konkret sag, hvor Højesteret har afsagt kendelse mandag den 27. juni 2022, havde sagsøger ved anlæggelsen af en retssag angivet sagsøgte til at være CGD A/S i den indleverede stævning, mens sagsøger fejlagtigt havde anført VAD ApS som sagsøgte på sagsportalen.

For Højesteret handlede sagen om, hvad retstilstanden er i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse imellem sagsøgte på sagsportalen og sagsøgte i den indleverede stævning.

Højesteret fastslog, at problemstillingen skulle behandles på samme måde, som hvis der havde været en uoverensstemmelse mellem den påstand, der var anført i et processkrift uploadet på sagsportalen, og den påstand, som var indtastet på sagsportalen.

Højesteret kom frem til, at det var afgørende, hvem der var angivet som sagsøgte på sagsportalen – og ikke i den indleverede stævning.  

”Korrekt brug af sagsportalen”

Dommen er illustrativ for, hvad udtrykket ”korrekt brug af sagsportalen” dækker over. Dommen bekræfter, at oplysninger angivet på sagsportalen har forrang, frem for oplysninger angivet i forskellige procesdokumenter.

Spørgsmålet var herefter, om selskabet VAD ApS, der var angivet som sagsøgte på sagsportalen, kunne udskiftes med selskabet CGD A/S.

Højesterets besvarelse er i overensstemmelse med tidligere retspraksis, herunder navnlig U 2018.2828 H, hvor Højesteret når frem til, at der skal foretages en konkret vurdering af, om fejlen har haft betydning for den nye parts mulighed for at varetage sine interesser.   

I Højesterets kendelse afsagt mandag den 27. juni 2022 fremgik det af den indleverede stævning, at sagen faktisk var rettet imod A’s arbejdsgiver, som var CGD A/S. Derudover var der i øvrigt tale om en situation, hvor CGD A/S ikke havde været i tvivl om, at sagen verserede, og at sagen vedrørte dennes mulige ansvar for A’s arbejdsskade.  

Indtastningsfejlen havde derfor ikke haft nogen egentlig betydning for CGD A/S’ mulighed for at varetage sine interesser under retssagen, og der kunne derfor ske udskiftning af den angivne sagsøgte på sagsportalen. Vestre Landsret var ellers kommet frem til det modsatte resultat i U 2021.3570 V, hvor Landsretten fandt, at en udskiftning af VAD ApS til CGD A/S ville gå ud over, hvad der uden samtykke fra parterne, ville kunne afhjælpes i medfør af retsplejelovens § 349, stk. 2, jf. § 348.

Sagens relevans

Højesterets kendelse afsagt mandag den 27. juni 2022 er særlig relevant, idet den bekræfter, at der ved vurderingen af, om der kan ske udskiftning af sagens parter, må foretages en konkret bedømmelse af, i hvilket omfang fejlen har haft betydning for den nye parts muligheder for at varetage sine interesser tilstrækkeligt.

Har du spørgsmål til problemstillingen om, hvordan man anvender domstolenes sagsportal korrekt, eller hvordan du skal forholde dig til en eventuel indtastningsfejl? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse af den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotON – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretten og Højesteret

Som læser af DAHL’s nyhedsserie ”SpotON” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne