Nyheder

Endnu en interessant afgørelse om 15 %-reglen

15 %-reglen, der ved nye ejendomsvurderinger afløses af en 20 %-regel, er til stadighed genstand for megen praksis. Senest har Skattestyrelsen udsendt udkast til to styresignaler, som endnu ikke er udgivet – de er begge stadig i proces, antagelig også politisk. Disse udkast bliver dog ikke fulgt i en ny afgørelse fra Landsskatteretten. Læs mere om sagen her.

Den 3. maj 2022 udsendte Skattestyrelsen udkast til to styresignaler, dels et styresignal om, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, og dels et styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse af SKM2021.267.HR.

Præcis dagen efter, den 4. maj 2022, traf Landsskatteretten afgørelse i en sag (j.nr. 21-0013529), hvor resultatet går direkte imod, hvad udkastene til styresignal angiver som Skattestyrelsens opfattelse.

I SKM2021.267.HR fastslog Højesteret, at en beregnet afkastprocent på – eller den almindelige prisudvikling på - udlejningsejendomme ikke kan anses for særlige omstændigheder. Dermed tilsidesatte Højesteret Skattestyrelsens praksis, som Skattestyrelsen ellers havde fået medhold i ved landsretterne. Højesterets begrundelse for afgørelsen er i hovedtræk, at det offentlige, og ikke skatteyderen, har risikoen for, at den almindelige prisudvikling er ”løbet fra” ejendomsvurderingerne, og en afkastbetragtning er blot en anden måde at udtrykke en prisudvikling på.

I udkastet til styresignal vedrørende genoptagelse er der lagt op til at afgrænse virkningen af Højesterets afgørelse bl.a. på følgende måde:

”Der kan efter Skattestyrelsens opfattelse foreligge særlige konkrete oplysninger om en investerings- eller erhvervsejendom, hvis ejendommen er værdiansat til dagsværdien i et regnskab. Hvis der foreligger sådanne oplysninger, kan denne værdiansættelse således udgøre et holdepunkt for, at ejendomsvurderingen /- 15 pct. ikke er udtryk for ejendommens reelle handelsværdi, og vil efter Skattestyrelsens opfattelse ikke være sammenlignelignelig med situationen i SKM2021.267.HR

I de tilfælde hvor ejendommens dagsværdi i årsregnskabet er fastsat på baggrund af en professionel vurderingsmands vurdering, vil situationen være at sammenligne med de tilfælde, hvor parterne fx har indhentet en sagkyndig vurdering fra en ejendomsmægler. I sådanne tilfælde er der tidligere praksis for, at 15 pct. reglen ikke kan anvendes, jf. SKM2021.534.SR, TFA2000.177.ØLD og TFA2013.390.VLD

Dagsværdien i et årsregnskab kan fx også være fastsat på baggrund af en afkastberegning, og denne beregning kan således også udgøre et holdepunkt for, at ejendomsvurderingen /- 15 pct. ikke er udtryk for ejendommens handelsværdi

Hvis ejendommen er værdiansat under dens reelle handelsværdi, vil den beregnede afkastgrad være højere end den afkastgrad, en tilsvarende investering normalt vil give på markedet for investerings- eller erhvervsejendomme.”

En tilsvarende afgrænsning er der lagt op til i udkastet til styresignal om særlige omstændigheder.

I afgørelsen fra Landsskatteretten var situationen følgende:

”Ved gavebrev underskrevet 20. marts 2020 overdrog klagerens far kommanditanparter i K/S A og K/S B til klageren og hendes søster. Overdragelsen skete med virkning fra 1. januar 2020. Man overdrog henholdsvis 19,23 % og 45,23 % af K/S’erne.

K/S’erne var ejer af faste ejendomme, og den bogførte egenkapital var omregnet til vurderingen af ejendommene med fradrag af 15%. Skattestyrelsen traf afgørelse om, at der forelå særlige omstændigheder, og ansatte værdien af de overdragne anparter til ca. 36, 7 mio. kr. pr. gavemodtager. Klagerens opfattelse var, at anparterne skulle værdiansættes til ca. 3.7 mio. kr. pr. gavemodtager, nemlig værdien fastsat efter 15%-reglen.

Skattemyndighedernes afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten, som ændrede skattemyndighedernes afgørelse. Landsskatteretten anførte, at kommanditanparterne i selskaberne var værdiansat ud fra ejendommenes offentlige ejendomsværdi fratrukket 15 % svarende til henholdsvis 20,3 mio. kr. og 83,7 mio. kr. I årsrapporterne for 2019 for selskaberne var ejendommene i K/S’erne værdiansat til henholdsvis 29,7 mio. kr. og 140 mio. kr.

Landsskatteretten fandt, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse på +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige konkrete omstændigheder. Det forhold, at ejendommene var indregnet til dagsværdi i årsrapporterne, var efter Landsskatterettens opfattelse ikke en sådan særlig omstændighed, der kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af +/- 15 %-reglen. Der blev herved henset til, at de anførte oplysninger ikke i tilstrækkelig grad fandtes at godtgøre en højere handelsværdi end det af parterne aftalte. Landsskatteretten nedsatte derfor værdierne til det aftalte, som påstået af klageren.”

Man kan se, at Landsskatteretten ganske lakonisk afviser, at indregning af en ejendom i en årsrapport til dagsværdi udgør en særlig omstændighed, og at Landsskatteretten dermed helt afviser de synspunkter, som Skattestyrelsen har indarbejdet i udkastene til styresignaler. Det er nok tilfældigt, men alligevel tankevækkende, at afgørelsen er truffet dagen efter, at udkastene til styresignaler var sendt i høring.

Styresignalerne er endnu ikke udgivet, og tidshorisonten kendes ikke. Indholdet i styresignalerne er altså ikke endeligt fastsat, hverken med det, der er omtalt her, eller med hensyn til det øvrige indhold.

Det vides heller ikke, om Landsskatterettens afgørelsen af 3. maj 2022 vil blive indbragt for domstolene.

Kontakt DAHL

Sidder du tilbage med spørgsmål til Landsskatterettens afgørelse, udkastene til de to styresignaler, eller har du brug for rådgivning af enhver juridisk karakter, er du altid velkommen til at række ud til os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne