Nyheder

Generationsskifte af pengetanksselskaber - endelig en afklaring

Denne klumme er den første af to klummer, der vil sætte fokus på to centrale elementer i det nu fremsatte lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Da forligspartierne bag lovforslaget har over 90 mandater i Folketinget, må det forventes, at lovforslaget gennemføres.

Denne artikel er del 1 af 2 omkring et nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift.

For ca. 1½ år siden, i efteråret 2015, forhandlede den daværende Venstre-regering en finanslov på plads for 2016. Et af elementerne var en egenindførsel af formueskattekursen, en regel der kunne anvendes ved værdiansættelse af unoterede kapitalandele.

Det lykkedes dog ikke. Der blev indgået et forlig mellem de borgerlige partier om, at formueskattekursen ikke skulle genindføres, men at man i stedet skulle nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 %. Nedsættelsen skulle ske som nedtrapning over 5 år, hvor de 5 % skulle nås i 2020. Der er den 29. marts 2017 fremsat lovforslag herom. 


PENGETANKSSELSKABER OG OVERDRAGELSE MED SUCCESSION
Et kapitalselskab er en juridisk person. Et kapitalselskab kan derfor også have mange forskellige former for aktiviteter. Overskriften nævner ordet pengetanksselskaber. Ved pengetanksselskaber forstås selskaber, som ofte har haft et aktivt liv, men i dag alene har f.eks. kontanter og værdipapirer.

Når man skal overdrage kapitalandele fra én generation til en anden, kan der være forskellige udfordringer. Den første udfordring består typisk i, at en overdragelse er en afståelse, altså et salg, og at der derfor skal opgøres en aktieavance hos overdrager – sælger –den ældre generation. Avancen beskattes med 27 % for de første 51.500 kr. og ellers 42 %. En sådan beskatning er likviditetskrævende for et generationsskifte.

Der er derfor et regelsæt, der giver mulighed for, at man kan overdrage kapitalandele i selskaber med succession. Succession betyder, at sælgeren ikke beskattes, men at køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling. For at kunne gøre brug af muligheden for at overdrage med succession skal en række betingelser være opfyldt.

Ved lovtiltaget justeres og præciseres visse centrale elementer.

PASSIV  KAPITALANBINGELSE

Det selskab, hvori man ejer kapitalandele, må ikke have en aktivitet, der kategoriseres som passiv kapitalanbringelse, hvis man skal bruge muligheden for at overdrage med succession. Definitionen af passiv kapitalanbringelse er i dag koblet op på, at selskabets aktivitet ikke i overvejende grad må bestå i ”udlejningsejendomme, værdipapirer, kontanter m.v.” Afgrænsningen af dette begreb er sket igennem praksis med et forudsigeligt grundlag til følge og er efterhånden på et relativt sikkert grundlag.

Denne definition justeres, sådan at mængden af elementer, der er passiv kapitalanbringelse bliver større. For det første indfører man begrebet ”passiv kapitalanbringelse” for at indikere, at det er et bredt begreb. For det andet eksemplificeres begrebet nu ved ”fast ejendom, værdipapirer, kontanter eller lignende.”

Man stiller ikke længere krav om, at der skal være tale om en udlejningsejendom – fast ejendom er principielt passiv kapitalanbringelse uanset karakteren. Det er dog ikke hensigten, at man skal ramme domicilejendomme og andre erhvervsmæssige ejendomme eller typehusfirmaers midlertidige udlejning af typehuse. Det, der derimod bliver omfattet, er ejerskabet af grunde eller ejendomsudviklede projekter – projektejendomme. Disse vil fremadrettet blive betragtet som passive.

I lovforslaget angives det også, at det ikke er alle likvider, der er passive. Hvis likvidbeholdningen har afsæt i et erhvervsmæssigt synspunkt, kan den rent faktisk godt holdes uden for passiv kapitalanbringelse.

Hvilke aktivinvesteringer, der ellers er omfattet af begrebet passiv kapitalanbringelse, er ikke afgrænset. Der lægges op til en konkret vurdering. Det er derfor ikke helt klart, hvorvidt investeringer i vindmøller og solcelleanlæg f.eks. fremadrettet vil være passiv kapitalanbringelse. Det har ikke været tilfældet tidligere.

BEREGNINGSGRUNDLAGET FOR PASSIV KAPITALANBRINGELSE I OVERVEJENDE GRAD
Når man skal vurdere, om et selskab har en aktivitet, der er passiv kapitalanbringelse, måler man det på selskabets indtægter og handelsværdien af aktiverne. Indtægterne måles som et gennemsnit over de sidste tre år, mens handelsværdien af aktiverne måles som et gennemsnit over de sidste tre år og på overdragelsestidspunktet. I bemærkningerne til det nye lovforslag er det nu præciseret, at har et selskab ikke afleveret regnskab endnu, f.eks. fordi det er blevet etableret ved en omstrukturering eller lignende, laver man målingen på det grundlag, man nu engang har. Har et selskab derfor slet ikke afleveret et regnskab endnu, skal man alene måle, om selskabet har karakter af passiv kapitalanbringelse på overdragelsestidspunktet.

Med denne justering præciseres det, hvad der allerede er gældende i praksis, at man skal vurdere det enkelte selskabs reallevetid.

SELSKABER, DER ER NÆRINGSDRIVENDE MED HANDEL MED VÆRDIPAPIRER
Et selskab kan være et investeringsselskab, der f.eks. for andre foretager investering i værdipapirer m.v. Sådanne selskaber kan være næringsdrivende med handel med værdipapirer. Endvidere kan et selskab drive finansieringsvirksomhed. Begge dele har været tilstrækkeligt til, at der ikke forelå passiv kapitalanbringelse tidligere, da selve aktiviteten jo netop var en sådan investeringstype.

Dette begrænses, sådan at det fremadrettet også er et krav, at sådanne selskaber er undergivet offentligt tilsyn, hvis selskabet ikke skal have karakter af passiv kapitalanbringelse. Der er her tale om en stramning, men det vurderes, at stramningen ikke rammer særligt mange selskaber.

IKRAFTTRÆDEN
Det pågældende lovforslag angiver at træde i kraft den 1. juli 2017. Da der i det væsentligste er tale om stramninger, betyder det også, at det kan være relevant at foretage forskellige tiltag inden den 1. juli 2017.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne