Nyheder

Nedsættelse af bo-og gaveafgiften til 5 % for de udvalgte

Denne artikel er del 2 af 2 omkring et nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Hovedelementet i det pågældende lovtiltag er at nedsætte bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 % ved generationsskifte af personligt ejede virksomheder og selskaber. Baggrunden for tiltaget m.v. fremgår af den første klumme.

NEDSÆTTELSE AF AFGIFTSSATSEN
Umiddelbart lyder det som om, at der at være tale om en nedsættelse af den nuværende afgiftssats på 15 % til 5 %. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Der er tale om en indførelse af en ny afgiftsklasse for bestemte personer. 
Fra 2020 kan denne klasse nøjes med at betale 5 % i bo- eller gaveafgift. Boafgift betales ved arveudlæg ved dødsboer, mens gaveafgift betales, hvis man overdrager et givent aktiv som gave. Den nye lavere sats indfases med tilbagevirkende kraft og over tid. Satsen udgør 13 % i 2016, 13 % i 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020.
Den nuværende trekløverregering har i deres regeringsgrundlag anført, at det er målsætningen, at afgiften skal nedsættes til 0 i 2025. Der er ikke indgået aftale med andre partier om dette tiltag – endnu.

HVEM KAN ANVENDE DEN NYE AFGIFT PÅ 5 %?
En række betingelser skal være opfyldt. Det centrale er personkredsen. Personkredsen er primært afgrænset til børn, børnebørn, adoptiv- og stedbørn samt personer med hvem, man har haft samliv med i mindst 2 år.
Såfremt man ikke har nogle af disse personer, er der en gruppe af personer som træder i stedet for. Denne gruppe er søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn.
Denne personkreds er lidt speciel. Den primære gruppe kan i dag både få gaver og arve til 15 %. For denne gruppe er der tale om en nedsættelse fra 15 til 5 %.
Den sekundære gruppe betaler i dag personlig indkomst med 51,95 %, for en gave og tillægsboafgift med i alt 36,25 %, hvis man arver. Fremadrettet ”koster” en gave en afgift på 5 %, og ved arv en boafgift på 5 %. Navnlig den sekundære gruppe får en meget væsentlig lempelse ved generationsskifte i levende live.

DE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR BRUG AF 5 %’S REGLEN
For at kunne gøre brug af den pågældende mere lempelige afgiftsberegningsregel skal der opfyldes en række yderligere tekniske betingelser. Disse er:

  • Den virksomhed eller de aktier, man ønsker at generationsskifte, skal kunne generationsskiftes efter regler om succession. Betingelser i dette regelsæt skal opfyldes. Disse betingelser vil ikke blive behandlet yderligere i denne artikel, men de er omfattende. Det er ikke en betingelse, at man rent faktisk gennemfører det med succession – det er nok, at man kan gøre det.

  • Den, der overdrager, skal have ejet den pågældende virksomhed eller aktierne i selskabet eller den virksomhed, der er i selskabet i en periode på mindst 12 måneder før overdragelsen.

  • Ejeren af virksomheden eller dennes nærtstående, f.eks. ægtefælle beslægtet i opadstigende linje eller søskende og søskendebørn, skal have deltaget i driften i mindst 12 måneder. Det behøver ikke at være de sidste 12 måneder op til overdragelsen. Deltagelse i driften for selskaber er at være medlem af bestyrelsen eller direktionen. I personligt drevne virksomheder skal man have deltaget i ikke uvæsentligt omfang i driften, hvilket er et krav om mindst 50 arbejdstimer i måneden.

  • Den virksomhed, der generationsskiftes, herunder den virksomhed der er i et selskab, hvori aktierne generationsskiftes, skal opretholdes i en periode på 3 år efter generationsskiftet. Opretholder man ikke virksomheden, skal afgiftsrabatten tilbagebetales. Tilbagebetalingskravet gradueres dog nedad over tid, sådan at en afvikling af virksomheden efter f.eks. 2 år medfører, at man skal tilbagebetale 1/3 af afgiftsbesparelsen. Til denne regel er der en række undtagelser, herunder ved erhververens død, overdragelse på grund af livstruende sygdomme m.v.

VURDERING AF ANVENDELSEN AF RAMMEN PÅ DE 5 %
Det er naturligvis prisværdigt, at der ved generationsskifte af personligt drevne virksomheder og aktier i selskaber åbnes op for, at man kan nøjes med en lav afgift ved gave. Det er imidlertid en lav afgift for de ”få”.
Som det fremgår, dels af persongruppen og dels af de tekniske betingelser, er det ikke en afgift, man bare lige får.

Brugen af den nedsatte afgift er valgfri. Man kan naturligvis stadigvæk gennemføre et generationsskifte, hvor en del af overdragelsessummen berigtiges ved et udstedt gældsbrev, der eventuelt efterfølgende afvikles med gaver. Har man ikke nået at få det afviklet, inden kreditor på gældsbrevet afgår ved døden, udløser en arveudlæg af et sådant gældsbrev en afgift på 15 % eller 36,25 %. I disse situationer får man altså ikke afgiftsrabatten.

Lempelsen er en god ting, men giver anledning til en vis agtpågivenhed, navnlig da den forudsætter en bestemt tilstand i 3 år, efter at generationsskiftet er gennemført.

IKRAFTTRÆDEN
De nye regler træder principielt i kraft allerede fra 2016. Såfremt man har gennemført en transaktion i 2016 og betalt en afgift på f.eks. 15 %, er der altså mulighed for at bede om genoptagelse og få 2 procentpoints retur, da afgiften reelt skal være 13 %.
Det vurderes dog, at denne mulighed er meget begrænset. Det afgørende, for om man er omfattet af det nye regelsæt, er, at gaven er givet, eller personen er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne