Nyheder

Nedsættelse af bo-og gaveafgiften til 5 % for de udvalgte

Denne artikel er del 2 af 2 omkring et nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Hovedelementet i det pågældende lovtiltag er at nedsætte bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 % ved generationsskifte af personligt ejede virksomheder og selskaber. Baggrunden for tiltaget m.v. fremgår af den første klumme.

NEDSÆTTELSE AF AFGIFTSSATSEN
Umiddelbart lyder det som om, at der at være tale om en nedsættelse af den nuværende afgiftssats på 15 % til 5 %. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Der er tale om en indførelse af en ny afgiftsklasse for bestemte personer. 
Fra 2020 kan denne klasse nøjes med at betale 5 % i bo- eller gaveafgift. Boafgift betales ved arveudlæg ved dødsboer, mens gaveafgift betales, hvis man overdrager et givent aktiv som gave. Den nye lavere sats indfases med tilbagevirkende kraft og over tid. Satsen udgør 13 % i 2016, 13 % i 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020.
Den nuværende trekløverregering har i deres regeringsgrundlag anført, at det er målsætningen, at afgiften skal nedsættes til 0 i 2025. Der er ikke indgået aftale med andre partier om dette tiltag – endnu.

HVEM KAN ANVENDE DEN NYE AFGIFT PÅ 5 %?
En række betingelser skal være opfyldt. Det centrale er personkredsen. Personkredsen er primært afgrænset til børn, børnebørn, adoptiv- og stedbørn samt personer med hvem, man har haft samliv med i mindst 2 år.
Såfremt man ikke har nogle af disse personer, er der en gruppe af personer som træder i stedet for. Denne gruppe er søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn.
Denne personkreds er lidt speciel. Den primære gruppe kan i dag både få gaver og arve til 15 %. For denne gruppe er der tale om en nedsættelse fra 15 til 5 %.
Den sekundære gruppe betaler i dag personlig indkomst med 51,95 %, for en gave og tillægsboafgift med i alt 36,25 %, hvis man arver. Fremadrettet ”koster” en gave en afgift på 5 %, og ved arv en boafgift på 5 %. Navnlig den sekundære gruppe får en meget væsentlig lempelse ved generationsskifte i levende live.

DE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR BRUG AF 5 %’S REGLEN
For at kunne gøre brug af den pågældende mere lempelige afgiftsberegningsregel skal der opfyldes en række yderligere tekniske betingelser. Disse er:

  • Den virksomhed eller de aktier, man ønsker at generationsskifte, skal kunne generationsskiftes efter regler om succession. Betingelser i dette regelsæt skal opfyldes. Disse betingelser vil ikke blive behandlet yderligere i denne artikel, men de er omfattende. Det er ikke en betingelse, at man rent faktisk gennemfører det med succession – det er nok, at man kan gøre det.

  • Den, der overdrager, skal have ejet den pågældende virksomhed eller aktierne i selskabet eller den virksomhed, der er i selskabet i en periode på mindst 12 måneder før overdragelsen.

  • Ejeren af virksomheden eller dennes nærtstående, f.eks. ægtefælle beslægtet i opadstigende linje eller søskende og søskendebørn, skal have deltaget i driften i mindst 12 måneder. Det behøver ikke at være de sidste 12 måneder op til overdragelsen. Deltagelse i driften for selskaber er at være medlem af bestyrelsen eller direktionen. I personligt drevne virksomheder skal man have deltaget i ikke uvæsentligt omfang i driften, hvilket er et krav om mindst 50 arbejdstimer i måneden.

  • Den virksomhed, der generationsskiftes, herunder den virksomhed der er i et selskab, hvori aktierne generationsskiftes, skal opretholdes i en periode på 3 år efter generationsskiftet. Opretholder man ikke virksomheden, skal afgiftsrabatten tilbagebetales. Tilbagebetalingskravet gradueres dog nedad over tid, sådan at en afvikling af virksomheden efter f.eks. 2 år medfører, at man skal tilbagebetale 1/3 af afgiftsbesparelsen. Til denne regel er der en række undtagelser, herunder ved erhververens død, overdragelse på grund af livstruende sygdomme m.v.

VURDERING AF ANVENDELSEN AF RAMMEN PÅ DE 5 %
Det er naturligvis prisværdigt, at der ved generationsskifte af personligt drevne virksomheder og aktier i selskaber åbnes op for, at man kan nøjes med en lav afgift ved gave. Det er imidlertid en lav afgift for de ”få”.
Som det fremgår, dels af persongruppen og dels af de tekniske betingelser, er det ikke en afgift, man bare lige får.

Brugen af den nedsatte afgift er valgfri. Man kan naturligvis stadigvæk gennemføre et generationsskifte, hvor en del af overdragelsessummen berigtiges ved et udstedt gældsbrev, der eventuelt efterfølgende afvikles med gaver. Har man ikke nået at få det afviklet, inden kreditor på gældsbrevet afgår ved døden, udløser en arveudlæg af et sådant gældsbrev en afgift på 15 % eller 36,25 %. I disse situationer får man altså ikke afgiftsrabatten.

Lempelsen er en god ting, men giver anledning til en vis agtpågivenhed, navnlig da den forudsætter en bestemt tilstand i 3 år, efter at generationsskiftet er gennemført.

IKRAFTTRÆDEN
De nye regler træder principielt i kraft allerede fra 2016. Såfremt man har gennemført en transaktion i 2016 og betalt en afgift på f.eks. 15 %, er der altså mulighed for at bede om genoptagelse og få 2 procentpoints retur, da afgiften reelt skal være 13 %.
Det vurderes dog, at denne mulighed er meget begrænset. Det afgørende, for om man er omfattet af det nye regelsæt, er, at gaven er givet, eller personen er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere.

 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information