Nyheder

Ny dom om privat personbefordring og erhvervsmæssig kørsel i afgiftsfritagne mandskabsvogne

I en ny dom fra Byretten blev det fastlagt, at kørsel mellem midlertidig arbejdsplads og arbejdstagers bopæl kunne anses for at være erhvervsmæssig kørsel, hvorfor der ikke skulle pålægges registreringsafgift af mandskabsvognen. Sagen blev ført af advokat Thomas Dalgaard Andersen fra DAHL Advokatpartnerselskab på vegne af selskabet, der indbragte Landsskatteretskendelsen for Byretten.

Hovedreglen om registreringsafgift på motorkøretøjer fremgår af Registreringsafgiftslovens § 1, hvorefter der skal svares afgift af motorkøretøjer ved indregistreringen i Køretøjsregisteret, når det tages i brug på færdselslovens område – altså når et køretøj tages i brug på vejene i Danmark.

Er et køretøj omfattet af Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1-19 vil køretøjet dog være fritaget for betaling af registreringsafgift. I bestemmelsen fritages mandskabsvogne for betaling af registreringsafgift. 

For at få indregistreret et køretøj som en mandskabsvogn, skal en række betingelser være opfyldt. Som betingelser kan blandt andet fremhæves, at mandskabsvognen skal være konstrueret og særligt indrettet til at transportere mandskab og materiel, kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet, og virksomhedens navn skal stå tydeligt på mandskabsvognen.

En anden af betingelserne for afgiftsfritagelsen er, at mandskabsvognen kun må anvendes til erhvervsmæssig kørsel - som udgangspunkt kun transport til og fra virksomhedens arbejdspladser fra selskabets virksomhedsadresse af personer, der arbejder i ejerens virksomhed. Den omtalte afgørelse omhandler netop denne betingelse.

Kørsel mellem privat bopæl og arbejdsplads anses som udgangspunkt for privat kørsel. En sådan kørsel kan dog under nærmere omstændigheder anses som erhvervsmæssig kørsel, hvis der er en betydelig afstand mellem den ansattes bopæl og selskabets virksomhedsadresse.

Sagens faktiske forhold

Sagen omhandlede en mandskabsvogn, der blev standset i forbindelse med en toldkontrol ved en færgehavn. I mandskabsvognen var to tyske ansatte. De ansatte var på vej hjem fra en af selskabets arbejdspladser på Sjælland til deres bopæl i Tyskland for at holde påskeferie. Ved kontrollen blev det af SKAT konstateret, at kørslen var privat, hvorfor virksomheden blev pålagt at betale fuld registreringsafgift af mandskabsvognen.

Arbejdspladsen på Sjælland havde gennem en periode karakter af en fast arbejdsplads for de to ansatte tyskere, da de mødte ind dagligt på arbejdspladsen. De ansatte havde i en periode kørt til arbejdspladsen fra deres bopæl i starten af ugen og retur til Tyskland i slutningen af arbejdsugen. I mellemtiden boede de ansatte i skurvogne på arbejdspladsen.

I køretøjet befandt sig på standsningstidspunktet, udover værktøj til brug for arbejdet med betonelementmontage, tasker med arbejdstagernes tøj, tomme ølkasser og diverse drikkevarer. Det blev under sagen oplyst, at medarbejderne altid medtog dyre instrumenter fra byggepladsen i mandskabsvognen, når de kørte hjem til deres bopæl i Tyskland.

Virksomheden havde opsat GPS-tracker på mandskabsvognene til brug for kontrol med de ansattes kørsel. De ansatte havde endvidere underskrevet frasigelseserklæringer, hvori det var anført, at mandskabsvognen ikke må benyttes til privat kørsel. I frasigelseserklæringerne var dog, i strid med fritagelsesreglen for mandskabsvogne, angivet, at svinkeærinder var tilladt.

Arbejdstagerne var desuden blevet betalt et løntillæg for den tid, som de brugte på kørslen mellem bopæl og arbejdspladsen.

I sagen var spørgsmålet, om arbejdstagernes kørsel mellem arbejdspladsen og deres bopæl i Tyskland, skulle anses for at være privat eller erhvervsmæssig kørsel.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatterettens afgørelse blev afsagt med dissens. Flertallet fandt, at selskabet ikke havde dokumenteret nogen erhvervsmæssig begrundelse for kørslen, hvorfor kørslen alene var begrundet i befordringen af medarbejderne. Under disse omstændigheder, samt at medarbejderne havde adgang til rent faktisk at anvende køretøjet til privat personbefordring uden for de tilfælde, der undtagelsesvist kan anses for erhvervsmæssig kørsel, stemte flertallet for at stadfæste den indbragte afgørelse.

Ét retsmedlem fandt, at kørslen var erhvervsmæssig, under henvisning til, at der var en betydelig afstand imellem arbejdstagernes bopæl og selskabets virksomhedsadresse, og at arbejdstagernes kørsel samlet set er betydeligt mindre ved kørslen fra bopælen til den midlertidige arbejdsplads, og at arbejdstagerne var pålagt et skattepligtigt løntillæg baseret på kørslen mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads.

Landsskatterettens afgørelse blev herefter indbragt for Byretten af selskabet.

Byrettens dom

Under sagen for byretten argumenterede Skatteministeriet for, at kørslen allerede var af privat karakter, da de to ansatte kørte i bilen på vej hjem på påskeferie. Modargumentet hertil var, at den samme kørsel regelmæssigt blev foretaget ved slutningen af hver uge, hvorfor hovedformålet med kørslen ikke var, at de ansatte skulle hjem på påskeferie. Herudover anlagde Skatteministeriet også det synspunkt, at kørslen var privat, idet mandskabsvognen ville stå til privat rådighed for de ansatte i perioden fra ankomsten ved bopælen til, at de ansatte skulle retur til arbejdspladsen.

Byretten fandt dog, at mandskabsvognen var anvendt i selskabets interesse, og at kørslen derfor skulle anses som erhvervsmæssig.

Byretten begrundede resultatet med, at der var en betydelig afstand fra arbejdstagernes private bopæl og virksomhedens adresse, mens der var betydeligt kortere mellem medarbejdernes private bopæl og den midlertidige arbejdsplads, at arbejdstagerne blev aflønnet med et skattepligtigt løntillæg, at medarbejderne under turen til deres bopæl opbevarede kostbart værktøj i mandskabsvognen for at undgå tyveri fra arbejdspladserne, og at mandskabsvognen blev overvåget med GPS.

Byretten udtalte derfor:

”På baggrund af disse oplysninger har H1 ført bevis for, at medarbejdernes kørsel i mandskabsvognen mellem arbejdspladsen og deres private bopæl skete i selskabets interesse, og kørslen skal derfor anses som erhvervsmæssig. Det kan ikke føre til et andet resultat, at medarbejderne medbragte en taske med tøj og andre personlige effekter eller kørslen skete i forbindelse med afholdelse af fridagene omkring påske. Det, som Skatteministeriet i øvrigt har anført, kan hellere ikke føre til et andet resultat. Retten tager herefter H1´s påstand til følge.”

Sagen skaber yderligere klarhed over betingelserne for afgiftsfritagelsen af mandskabsvogne, herunder undtagelsen om kørsel i mandskabsvogn mellem medarbejderens privatadresse og selskabets arbejdsplads. Byrettens dom viser blandt andet, at kørsel kan anses for erhvervsmæssig, selvom den sker op til en ferie.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne