Nyheder

EU’s direktivforslag om forebyggelse og misbrug af skuffeselskaber

EU-medlemsstaterne får stadig sværere ved at beskytte deres nationale skattegrundlag mod misbrug. Den øgede mobilitet for både kapital og virksomheder indenfor EU’s indre marked misbruges ofte. Skatteplanlægningsordninger er blevet stadig mere komplekse, og de ændres og tilpasses løbende som en reaktion på modforanstaltninger fra nationale skattemyndigheder og EU. Sådanne metoder omfatter bl.a. selskabskonstruktioner på tværs af forskellige jurisdiktioner, hvor skattepligtige fortjenester flyttes skattefrit til mere gunstige skatteordninger. Det sker bl.a. ved brug af skuffeselskaber. Vi giver et indblik i EU’s nyeste tiltag om forebyggelse og misbrug af skuffeselskaber.

Europa-Kommissionen fremsatte den 22. december 2021 forslag om regler til forebyggelse af misbrug af skuffeselskaber til skattemæssige formål og om ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU (DAC-direktivet). Formålet med direktivforslaget er at bekæmpe brugen af selskaber og juridiske arrangementer i øvrigt med ingen eller kun minimal forretningsmæssig og økonomisk aktivitet, der er etableret i EU, og som primært anvendes til skattemæssige formål. Derudover skal det sikre, at såkaldte ”tomme” selskaber etableret i EU ikke kan drage fordel af EU-direktiverne.

Hvad foreslås med direktivet?

Direktivforslaget følger op på skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) og DAC (1-7), hvis formål er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed over for grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse. Dette sikres bl.a. ved en række procedurer for udveksling af information mellem EU-medlemsstaternes skattemyndigheder.

Direktivforslaget fastsætter regler for forebyggelse af såkaldte ”skuffeselskaber”. Det skal bemærkes, at Skatteministeriet i et grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg i marts 2022 påpegede, at udtrykket ”skuffeselskaber” ikke er dækkende over det engelske udtryk ”shell companies”, som det er udtrykt i den engelske version af direktivforslaget. Forslaget lægger op til at skulle gælde alle former for selskaber, som er skattemæssigt hjemmehørende i EU.

Direktivforslaget indeholder en række rapporteringskrav for selskaber mv., der som følge af nogle kriterier må antages ikke at have en økonomisk eller forretningsmæssig realitet. Disse kriterier skal hjælpe med at identificere selskaber, som risikerer at kunne betragtes som postkasseselskaber, som herved savner både økonomisk og forretningsmæssig substans. Hertil opstilles der en række objektive kriterier vedrørende indkomst, personale og lokaler, som kan hjælpe de nationale skattemyndigheder med at opdage selskaber, der alene eksisterer på papiret. I direktivforslaget betegnes denne test som ”substance test”.  

De tre ”gateways”

Direktivforslagets artikel 6 indeholder tre krav ”gateways”, som det pågældende selskab skal opfylde for at blive rapporteringspligtig. Der er tale om følgende tre gateways:

  • Gateway I indebærer, at 75 % af selskabets omsætning i to på hinanden følgende indkomstår skal udgøre såkaldt ”relevant indkomst”, som dækker over blandt andet renter, udbytter, royalties og indkomst fra fast ejendom.
  • Gateway II medfører, at selskabet i to på hinanden efterfølgende indkomstår skal have 60 % af sine aktiver placeret uden for den medlemsstat, hvor virksomheden er skattemæssigt hjemmehørende, eller hvor mindst 60 % af virksomhedens relevante indkomst optjenes eller udbetales via grænseoverskridende transaktioner.
  • Gateway III indebærer, at selskabet i de to forudgående indkomstår har outsourcet administrationen af den daglige drift og beslutningstagning vedrørende væsentlige funktioner.

For selskaber, der ikke lever op til de tre gateways, og som i øvrigt ikke er undtaget direktivet, forslås en rapporteringsforpligtelse, om hvorvidt virksomheden overholder kravet om at have ”minimumssubstans”. Selskaber formodes at have minimumssubstans for skatteåret, såfremt indikatorerne ”substance indicators” er opfyldt og kan dokumenteres. Der er tale om, at selskabet bl.a. skal have egne lokaler, mindst én aktiv bankkonto i EU mv. Modsætningsvis følger det af direktivforslaget, at der er tale om et ”tomt” selskab, uden forretningsmæssig begrundelse. Konsekvensen heraf er, at det pågældende selskab bliver afskåret fra at kunne drage fordel af EU-direktiverne. Et eksempel på dette er lempelsesreglerne i moder- og datterselskabsdirektivet og rente- og royaltydirektivet i forbindelse med henholdsvis udbyttebetalinger og rentebetalinger. I stedet for at lempe beskatningen skal de nationale skattemyndigheder i stedet ”se igennem” det tomme selskab og beskatte selskabets indkomst direkte.

Medlemsstaternes forpligtelser

For yderligere at styrke det indre markeds modstandsevne over for grænseoverskridende metoder til skatteundgåelse indebærer direktivforslaget også en informationsudveksling EU-medlemsstaterne imellem. Informationsudvekslingen består af en indberetningspligt for de nationale skattemyndigheder i forhold til ”tomme” selskaber. EU-medlemsstaterne vil få adgang til disse informationer og mulighed for at kunne anmode en anden medlemsstat om oplysninger om et konkret selskab. Dertil foreslås, at medlemsstaterne pålægges en overvågningsforpligtelse, hvorefter medlemsstaterne forpligtes til at meddele en række oplysninger til EU-Kommissionen hvert år.

I direktivforslaget foreslås, at medlemsstaterne fastsætter regler om, at en virksomhed, der ikke opfylder sin oplysningsforpligtelse (indberetningspligt), pålægges en administrativ bøde på minimum 5 % af virksomhedens omsætning i det pågældende skatteår.

EU-Kommissionen lægger op til, at EU-medlemsstaterne efterkommer direktivet senest 30. juni 2023, og at reglerne skal træde i kraft senest den 1. januar 2024.

Vi forventer, at direktivforslaget, hvis vedtaget, vil medføre byrdefulde indberetningspligter for selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i EU.

DAHLs erfaring med indberetningspligter

Hos DAHL har vi indgående erfaring med håndtering af indberetningspligter.

Vi DAC6-validerer vores klienters grænseoverskridende sager.

Derudover tilbyder DAHL en digital løsning – DAC6-TJEK - hvor vi hjælper eksterne med at identificere, om grænseoverskridende sager er indberetningspligtige i relation til DAC6. Vi tilbyder DAC6-TJEK som enten abonnentsordning eller afregning fra opgave til opgave.

Du kan læse mere her om DAHLs DAC6-Tjek.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager – herunder internationale skattesager.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne