Nyheder

Kære kunne ikke afvises grundet manglende påstand i påstandsfeltet på sagsportalen

Kan en påstand, der alene fremgår af kæreskriftet, medføre afvisning af kære, hvis påstanden ikke er fremsat i overensstemmelse med kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3, jf. § 148 a, stk. 1 samt Domstolsstyrelsens vejledning til brug for sagsportalen? Dét tog højesteret stilling til ved en kendelse af 24. oktober 2022.

Sagen omhandlede en part, der havde kæret en afgørelse til landsretten. Påstanden fremgik imidlertid ikke af kæreskriftet, som dannes automatisk på retssagsportalen på baggrund af den kærendes indtastede oplysninger. Påstanden fremgik alene af kæreskriftet navngivet som ”supplerende sagsoplysninger”, som den kærende havde uploadet på sagsportalen. Landsretten tillod den kærende part at berigtige kæreskriftet i overensstemmelse med princippet i retsplejelovens § 349 og fastsatte en frist herfor på 10 dage.

På grund af problemer med retssagsportalen kunne den kærende ikke berigtige det automatisk genererede kæreskrift, men anmodede landsretten om bistand til dette. I forbindelse med anmodningen fremførte den kærende sine påstande. Landsretten besvarede imidlertidig ikke denne henvendelse.

Landsretten afviste herefter kæreskriftet efter fristens udløb med henvisning til, at der ikke var fremsat påstand i overensstemmelse med kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3, jf. § 148 a, stk. 1, samt den af Domstolsstyrelsen udarbejdede vejledning til brug for sagsportalen.

Højesterets vurdering

Højesteret behandlede to problemstillinger; dels om landsretten havde ret til at give fristen på 10 dage til at fremkomme med supplerende oplysninger, og dels om landsretten skulle have afvist kæremålet.

Højesteret fandt indledningsvist, at den manglende påstand i kæreskriftet medfører, at domstolene efter omstændighederne kan fastsætte en rimelig frist for berigtigelse af mangelfulde oplysninger, og at manglende efterlevelse som udgangspunkt medfører afvisning jf. princippet i retsplejelovens § 349.

Ud fra de konkrete omstændigheder nåede Højesteret frem til, at sagen ikke burde være afvist, og lagde i sin vurdering vægt på:

  1. At den kærende havde overholdt kærefristen og i supplerende sagsoplysninger fremlagt påstande mv.
  2. At den kærende var indforstået med, at der forelå en mangel i påstandsfeltet, og at den kærende havde forsøgt at afhjælpe manglen.
  3. At det på retssagsportalen var muligt for den kærende selv at rette op på fejlen i kæreskriftet, men vejledningen ikke var tydelig nok i beskrivelsen af, hvordan den pågældende fejl kunne afhjælpes.
  4. At landsretten ikke bistod i afhjælpningen af kæreskriftet.

Bemærkninger fra DAHL

Kendelsen fastslår, at domstolene kan beslutte, at processkrifter under særlige omstændigheder ikke skal fremsendes gennem sagsportalen. På trods af, at Højesteret ikke eksplicit henviser til retsplejelovens § 148 a, stk. 5, må det formodes, at afvisningen var forkert, da der forelå særlige forhold.

Forarbejderne nævner som eksempler herpå hensynet til statens sikkerhed, til personers liv eller helbred eller situationer, som domstolenes sagsportal i øvrigt ikke er egnet til at håndtere. Mangelfuldt vejledningsmateriale må ifølge dommen hermed udgøre særlige forhold, i hvert fald når der ikke er tale om en intuitiv løsning på problemet.

Det bemærkes desuden, at manglende påstand i påstandsfeltet ikke har været af afgørende betydning, da påstanden i øvrigt kunne udledes af de konkrete omstændigheder. Dette skal ses i tæt sammenhæng med, at kære blev iværksat rettidigt, sammenholdt med, at den kærende havde anmodet om teknisk bistand til at berigtige påstanden, men ikke ”teknisk” var i stand til det. Et kæreskrift må derfor også opfylde formalia, hvis den kærendes påstand kan udledes af de omkringliggende omstændigheder, hvilket også tidligere er fastslået af Højesteret ved kendelse af 6. juli 2022.

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende vejledning til domstolenes sagsportal, eller har du brug for juridisk rådgivning i en konkret sag, er du altid velkommen til at række ud til vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne