Nyheder

Principiel Højesteretsafgørelse: Opsigelse af religiøs medarbejder, der ikke ville arbejde en lørdag

Højesteret har i en dom netop afgjort, at det ikke var ulovlig forskelsbehandling at opsige en medarbejder, der ikke ville arbejde på en lørdag, selvom lørdage blev anset som hellige hviledage ifølge medarbejderens religiøse overbevisning. Vi ser nærmere på, hvorvidt du som arbejdsgiver kan opsige en medarbejder, der af religiøse grunde ikke vil arbejde en lørdag.

Kort om sagen

Sagen angik en idrætslærer, som var en del af trossamfundet Syvendedags Adventistkirken, der anså lørdage som hellige hviledage. Idrætslæreren blev ansat i 2011 ved et Teknisk Gymnasium og var på tidspunktet for sagen den eneste idrætslærer på gymnasiet.

Der blev en lørdag på gymnasiet afholdt et åbent hus-arrangement for potentielle nye elever, hvortil blandt andet idræt skulle præsenteres som et studieretningsfag. I den anledning blev alle medarbejdere pålagt at møde op den pågældende lørdag.

Idrætslæreren skulle stå for præsentationen og undervisningen af idrætsfaget til åbent hus-arrangementet, men med henvisning til sin religion nægtede idrætslæreren dette. Idrætslæreren mødte ikke op, trods pålæg om fremmøde, og som følge af det blev idrætslæreren opsagt.

Grundet opsigelsen klagede idrætslæreren til Ligebehandlingsnævnet, idet idrætslæreren mente at være blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sin religiøse overbevisning. Ligebehandlingsnævnet fandt, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og gav idrætslæreren medhold.

Herefter indbragte gymnasiet spørgsmålet for domstolen, og sagen kom til Vestre Landsret som første instans, da byretten vurderede sagen til at være af principiel karakter. Gymnasiet fik medhold i landsretten, der ikke fandt, at opsigelsen var udtryk for indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Forskelsbehandlingsloven

Ifølge forskelsbehandlingsloven, der er implementeret på baggrund af EU’s beskæftigelsesdirektiv, må arbejdsgivere ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af deres religion eller tro. Loven forbyder enhver direkte og indirekte forskelsbehandling. Sagen omhandlede spørgsmålet om indirekte forskelsbehandling.

Efter forskelsbehandlingsloven foreligger der blandt andet indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt religion eller tro ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde dette saglige formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Kravet om nødvendighed

Højesteret lagde i sagen til grund, at der var en sådan nær sammenhæng mellem idrætslærerens overbevisning og hans nægtelse af at møde på arbejde ved åbent hus-arrangementet, at forholdet var omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro. Ledelsens pålæg om, at møde på arbejde den pågældende lørdag, stillede derfor idrætslæreren ringere end andre ansatte på grund af religion eller tro.

Pålægget var imidlertid objektivt begrundet i et sagligt formål og hensigtsmæssigt. Således blev det afgørende for, om der forelå indirekte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven om pålægget om, at idrætslæreren skulle møde på arbejde, også opfyldte kravet i forskelsbehandlingsloven om, at anvendte midler skal være ”nødvendige”.

Højesteret anførte i den forbindelse, at kravet om nødvendighed i forskelsbehandlingsloven, skal fortolkes i overensstemmelse med EU's beskæftigelsesdirektiv og EU-Domstolens praksis. Det beroede derfor på en konkret vurdering, om nødvendighedskravet var opfyldt.

Højesteret gav gymnasiet medhold i, at arbejdspålægget var nødvendigt, og stadfæstede dermed landsrettens dom. Højesteret tillagde det især betydning, at idrætslæreren var skolens eneste idrætsfaglærer på tidspunktet for arrangementet. Højesteret lagde også til grund, at åbent hus-arrangementet og den tidsmæssige placering var vigtig for markedsføringen af gymnasiet.

DAHL bemærker

Den principielle afgørelse slår fast, at du som arbejdsgiver skal tage hensyn til dine medarbejderes særlige ønsker om at holde fri, hvis det er begrundet i religion eller tro. Dog kan du som arbejdsgiver kræve, at dine medarbejdere møder ind på arbejde, hvis det er objektivt begrundet i et sagligt formål, og de anvendte midler er hensigtsmæssige og nødvendige. I vurderingen heraf overlades et vist skøn til dig som arbejdsgiver omkring, hvad der anses for at være nødvendigt for at imødekomme det saglige formål.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne