Nyheder

SpotOn: Beslutning om stillet sikkerhed

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en beslutning fra Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg om stillet sikkerhed efter AB 18. Denne gang handler det om en underentreprenørs mulighed for at kræve udbetaling på en betalingsgaranti, som en garantistiller har stillet på vegne af en totalentreprenør.

Totalentreprenøren stiller sædvanligvis en betalingsgaranti over for underentreprenøren til sikkerhed for opfyldelse af totalentreprenørens forpligtelser over for underentreprenøren. Det er udgangspunktet i AB 18, at totalentreprenøren skal stille sikkerhed, jf. AB 18 § 10. Garantistilleren vil typisk være en bank eller et forsikringsselskab.

Underentreprenøren kan anmode om udbetaling på garantien, for eksempel på grund af totalentreprenørens betalingsmisligholdelse. Garantistilleren er forpligtet til at udbetale beløbet inden 10 arbejdsdage, efter anmodningen er modtaget af underentreprenøren.

Hvis totalentreprenøren og/eller garantistilleren er uenige i, at underentreprenøren har krav på udbetaling på garantien, har totalentreprenøren mulighed for at anmode om en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed i henhold til AB 18 § 67. En sagkyndigbeslutning iværksat efter AB 18 § 67, indebærer, at fristen for udbetaling på garantien udsættes indtil tre arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse fra Voldgiftsnævnet om den sagkyndiges beslutning.

En anmodning om en sagkyndigbeslutning angående stillet sikkerhed afgøres efter AB 18 på skriftligt grundlag.

Den konkrete sag

I en konkret sag, hvor DAHL repræsenterede underentreprenøren, blev der på vegne af underentreprenøren anmodet om udbetaling på en betalingsgaranti, som et forsikringsselskab havde stillet på vegne af totalentreprenøren. Totalentreprenøren forsøgte dog at forhindre dette ved at anmode om en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed.

Totalentreprenøren bestred indledningsvist, at underentreprenøren havde krav på yderligere betalinger for fakturerede kontrakt- og ekstraarbejder. Videre blev det af totalentreprenøren anført, at;

  • Der var mangler ved de af underentreprenøren udførte arbejder, og
  • At værdien af de udførte ekstraarbejder reelt var væsentligt lavere end det beløb, som totalentreprenøren havde betalt.

På baggrund heraf gjorde totalentreprenøren gældende at have et modkrav mod underentreprenøren, der oversteg underentreprenørens krav på garantistillelsen.

Den sagkyndige kom frem til, at underentreprenøren havde krav på betaling for de fakturerede ekstraarbejder. Den sagkyndige lagde vægt på, at underentreprenøren havde fremlagt dokumentation for, at ekstraarbejderne var aftalt undervejs. Herudover var opkrævningerne vedrørende de ikke-betalte ekstraarbejder opgjort på samme måde som opkrævningerne i de aftalesedler, der allerede var godkendt og betalt af totalentreprenøren.

For så vidt angik de af totalentreprenøren fremsatte modkrav, fandt den sagkyndige, at en nærmere afklaring af berettigelsen heraf ville kræve yderligere bevisførelse i form af afhøringer, herunder af skønsmanden. Sådan en bevisførelse kan ikke ske inden for rammerne for en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed. Den sagkyndige kunne som følge heraf ikke tage stilling til berettigelsen af de af totalentreprenøren fremsatte modkrav.

På den baggrund fandt den sagkyndige, at underentreprenøren var berettiget til at kræve udbetaling på garantien.

Sagen illustrerer, at en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed kan være med til at give parterne en hurtig afklaring på en opstået tvist. Samtidig fremhæver sagen, at en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed er underlagt visse begrænsninger. Parterne skal være opmærksomme på, at der ikke kan gennemføres en mundtlig forhandling med parts- og vidneforklaringer. Det er således afgørende, at parterne fremskaffer den nødvendige skriftlige dokumentation for deres krav.

Har du spørgsmål til bygherrens eller entreprenørens sikkerhedsstillelse eller til en sagkyndigbeslutning om stillet sikkerhed? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister til en drøftelse herom eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne