Nyheder

Dom i Roskilde Bank-sagen

Så kom dommen i Roskilde Bank-sagen endelig. Det er en af de sidste sager i det store kompleks af erstatningssager, der blev rejst mod direktører og bestyrelser i en række banker i kølvandet på finanskrisen. Læs med her, hvor vores specialister Dan B. Larsen og Henrik Ottosen kommenterer på sagen.

Sagen, der startede med et krav på 1 mia. kr. rettet mod direktøren og en række bestyrelsesmedlemmer, ender med en frifindelse af bestyrelsesmedlemmerne, og direktøren pålægges at betale erstatning på 231 mio. kr. For Højesteret var sagen skåret til, så den kun handlede om seks lån bevilget til fire af bankens store kunder til brug for disses køb af Roskilde Bank-aktier og dels et engagement med H som låntager. Kun direktøren og fire bestyrelsesmedlemmer var omfattet af erstatningskravet.

Højesteret benytter lejligheden til at opridse de klare retningslinjer, de foregående domme har fastlagt, nemlig: at der ved ansvarsvurderingen gælder et almindeligt culpaansvar. Og at der må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens vurdering af, om der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for kreditvurderingen, og at der ligeledes må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn ved bevillingen af et lån (Business judgement rule). Men også, at denne forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens skøn og vurderinger ikke skal udvises, hvis det må antages, at der ikke alene er varetaget forretningsmæssige hensyn til banken, men også andre – banken uvedkommende – hensyn.

Så udover at tage stilling til den konkrete sag slår Højesteret også fast med syvtommersøm, at nu ligger praksis altså fast.

Hvad skete der i den konkrete sag?

I den konkrete sag havde bankens direktør besluttet at sætte skub i salget af bankens egne aktier ved at bevilge lån til fire store kunder uden nogen form for forudgående kreditvurdering. Og det er vel ikke særligt overraskende, at Højesteret – ligesom Østre Landsret – når frem til, at den måde at drive bank på er uforsvarlig og dermed ansvarspådragende.

Højesteret finder det ikke bevist, at bestyrelsen var informeret om denne praksis, så bestyrelsens efterfølgende godkendelse af udlånene findes ikke at være uforsvarlig og ansvarspådragende.

Direktøren havde det spændende synspunkt, at de uforsvarlige lån var ydet til køb af bankens aktier, og var lånene ikke blevet bevilget, ville banken have været brændt inde med aktierne, der jo nu er værdiløse. Så der er ikke noget reelt tab.

Højesteret affærdiger det synspunkt, fordi der foreligger en skønsrapport, der viser, at aktierne på daværende tidspunkt havde en børskurs (og blev handlet til) der svarer til den pris låntagerne betalte. Så selv om det er uomtvisteligt, at aktierne i dag er værdiløse, lægger Højesteret til grund, at de på lånetidspunktet havde den værdi, lånerne betalte.

Et enkelt låneforhold blev gjort til genstand for en særlig behandling nemlig et lån til ”H”, der var lønmodtager. H lånte i marts 2006 yderligere 72 mio. kr. til køb af Roskilde Bank-aktier. Han skyldte i forvejen banken 45 mio. kr. og havde i forvejen aktier i banken for 53 mio. kr. Det var ret åbenlyst, at han med en lønindkomst på 1 mio. kr. om året ikke kunne servicere en gæld på i alt 125 mio. kr. – medmindre han løbende kunne realisere kursgevinster på aktierne. Der var dog i bevillingen indbygget både en forudsætning om, at der skulle være en overdækning i sikkerheden på 20%, og at der skulle være en ”stop loss-klausul” knyttet til lånet/aktiebeholdningen.

Stop loss-klausul er årsagen til frifindelse

Stop loss-klausulen – der netop var indsat for at begrænse bankens tabsrisiko – betød, at banken havde ret til at sælge H’s aktier, hvis kursen på Roskilde Bank-aktier kom under et givent niveau.

Men øjensynligt har bankens personale ikke taget denne stop loss-klausul alvorligt, selv om det i august 2007 blev indskærpet overfor alle, at man skulle sikre sig, at alle investeringer skulle overholde indgåede aftaler om overdækning og stop loss. Højesteret lægger til grund, at en anvendelse af stop loss-klausulen kunne have forhindret eller i hvert fald begrænset tabet på dette låneforhold, hvis bare bankens medarbejdere havde brugt den.

Så selvom Højesteret finder, at det var uforsvarligt af direktøren at bevilge dette lån og uforsvarligt af bestyrelsens medlemmer at godkende lånet, frifindes både direktøren og bestyrelsens medlemmer for ansvar, fordi de burde have kunnet gå ud fra, at bankens personale faktisk fulgte de givne instruktioner og tog stop loss klausulen i brug. Højesteret finder det ikke bevist, at anvendelsen af stop loss-klausulen ikke kunne have forhindret eller begrænset tabet.

Så overordnet set indeholder dommen ikke noget nyt. Hvis man bevidst kører over for rødt (bevilger lån uden forudgående kreditvurdering) bliver man erstatningsansvarlig – og omvendt vil domstolene ikke ind og tilsidesætte et fornuftigt forretningsmæssigt skøn.

Sagens afgørelse

En lidt speciel ting ved dommen er afgørelsen af rentespørgsmålet. Normalt tillægges man renter fra sagens anlæg (i dette tilfælde ville det vel udgøre omkring 300 mio. kr.), men Højesteret sletter alle renter fra tiden før domsafsigelsen, så der ”kun” tillægges renter fra tidspunktet for domsafsigelsen. Begrundelsen for den beslutning er groft sagt, at Højesteret tillægger Finansiel Stabilitet hovedansvaret for, at det har taget 12 år at få denne sag gennem retssystemet.

Betyder det så noget som helst? Næppe. Niels Valentin Hansen har ikke 231 mio. kr. Så om der udover de 231 mio. kr. teoretisk skulle have været betalt yderligere et stort trecifret millionbeløb, er han nok ligeglad med. Han er i dag 80 år gammel og har formodentligt dårligt nok midler til at betale sagens omkostninger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne