Nyheder

Nyt regeringsgrundlag: Ambitioner inden for IT og tech

DAHL har et tæt samarbejde med IT-Branchen og har fokus på at bidrage med værdifuld rådgivning inden for IT og tech, herunder at skabe de bedste rammebetingelser for aktører i IT- og tech-branchen. Vi har gennemgået det nye regeringsgrundlag for at give dig en indledende forståelse af, hvilket fokus og hvilke tiltag den nye regering planlægger inden for branchen, herunder hvor der kan opstå nye indsats- og forretningsområder for IT-leverandører, samt om der er nye opmærksomhedspunkter.

Punkt 1: Danmark får sin første digitaliseringsminister

Danmark får sin første minister for digitalisering. Det er dog blandet resort, som også indeholder området for ligestilling.

Punkt 2: Fastholdelse af Danmarks position som digitalt foregangsland

SVM-regeringen fastslår i regeringsgrundlaget, at Danmark skal udvikle og fastholde sin rolle som digitalt foregangsland. Som led heri oplyses det, at de ambitiøse investeringer i digitalisering og automatisering på tværs af både den offentlige og den private sektor i den kommende regeringsperiode fortsættes.

Punkt 3: Styrkelse af demokratisk kontrol med tech-giganter og skærpelse af ansvaret for sociale medier

SVM-regeringen varsler en styrkelse af den demokratiske kontrol med tech-giganterne som følge af tech-giganternes anvendelse af uigennemsigtige algoritmer, der, ifølge SVM-regeringen, bidrager til ekkokamre og polarisering i samfundet.

Regeringsgrundlaget lægger endvidere op til større krav om ansvarlig nyhedsformidling på digitale medier. Et nedsat medieansvarsudvalg vil derfor undersøge, hvorledes rammerne om mediernes, bloggeres og influenceres ansvar kan skærpes således, at borgerens retssikkerhed i den digitale virkelighed styrkes.

Punkt 4: Fortsættelse af arbejdet med Automatisk Erhvervsrapportering

SVM-regeringen agter at mindske mængden af byrder på erhvervslivet og vil til brug herfor fortsætte med Automatisk Erhvervsrapportering. Automatisk Erhvervsrapportering har til formål at realisere besparelser for virksomheder gennem digitalisering af bogførings- og regnskabsprocesser.

Punkt 5: Fokus på børns færden på internettet

SVM-regeringen påtænker at udarbejde en såkaldt ”hvidbog” – der kan beskrives som en rapport, der har til formål at oplyse om et bestemt emne – indeholdende forslag til en række initiativer til, hvorledes børns færden på internettet kan beskyttes.

SVM-regeringen vil i den forbindelse afsøge muligheden for indførelsen af en digital børnebeskyttelseslov eller lignende.

Punkt 6: Højere grad af kommercialisering af eksempelvis velfærdsteknologi

SVM-regeringen lægger op til en frisættelse af den offentlige sektor og vil i den forbindelse styrke samarbejdet mellem den offentlige og private sektor. Dette skal skabe en højere grad af ligestilling og øge konkurrencen mellem leverandører, hvilket giver mulighed for at kommercialisere de løsninger, der udvikles. I den forbindelse fremhæves velfærdsteknologi som eksempel.

Punkt 7: Ændring af kammeradvokatordningen

Under overskriften ”et mere retfærdigt Danmark” lægger SVM-regeringen op til en ændring af kammeradvokatordningen. Regeringen ønsker en øget konkurrence om statens advokatopgaver, hvilket vil åbne mulighed for, at andre advokatkontorer end Kammeradvokaten fremover kan bistå med og bidrage til forbedrede og mere afbalancerede rammevilkår for IT-leverandører inden for statslige IT-projekter.

Punkt 8: Øget indsats mod skattely

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at SVM-regeringen vil øge indsatsen mod skattely samt skattehuller. Den hidtidige regering har allerede øget indsatsen mod skattely ved i udbudsloven at indføre det som en ny udelukkelsesgrund, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren kommer fra et land på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og som ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement.

Punkt 9: Forslag om en sundhedsfond

SVM-regeringen vil fremlægge et forslag til oprettelse af en sundhedsfond. Sundhedsfonden har blandt andet til formål at vedligeholde og modernisere sundhedsvæsenets teknologi og digitalisering.

Punkt 10: Lempelse af reglerne for digital fritagelse

I bestræbelsen på at møde ældre og socialt udsatte med mere værdighed, vil SVM-regeringen forenkle reglerne for digital fritagelse, herunder give videre mulighed for fritagelse for digital selvbetjening.

Punkt 11: Styrkelse af Forsvarets digitalisering

Med henblik på at styrke det danske forsvar og sikkerhed vil SVM-regeringen forbedre Forsvarets digitalisering og teknologi.

Punkt 12: Danmark skal være et grønt foregangsland

SVM-regeringen fremhæver, at Danmark har mulighed for og en forpligtelse til at fremme udbredelsen af grønne løsninger i EU og globalt. Regeringen vil derfor arbejde for et ambitiøst 2040-klimamål i EU og fortsætte arbejdet med at indgå grønne strategiske partnerskaber med andre lande. Den tidligere regering har allerede gennemført en ændring i udbudsloven til understøttelse af et ”køb grønt eller forklar”-princip. Altså et princip om, at offentlige ordregivere er forpligtede til at overveje, om der skal inddrages miljø- eller klimahensyn ved gennemførelsen af den udbudte kontrakt.

DAHL bemærker:

Indtil videre er de spredte signaler fra regeringen uden et entydigt fokus. Det er dog særdeles positivt, at regeringen har valgt at give digitalisering sit eget ministerium, som klart indikerer, at IT og tech er højt på dagsorden. Der er antydninger af tiltag og projekter inden for erhvervslivets rapportering og digitalisering af forsvaret. Inden for de angivne rammer kan muligvis rummes, at der skal arbejdes på skabelse af bedre rammevilkår, herunder kontraktuelle vilkår, inden for statslige IT-projekter bl.a. med henblik på at undgå kuldsejlede IT-projekter med staten som kunde. Det kunne være interessant, hvis regeringen prioriterer investeringer i eksempelvis nye standardkontrakter eller tidssvarende opdateringer af K-kontrakterne til understøttelse af statens IT-anskaffelser. Vores nordiske nabolande er lykkedes med en større udbredelse af standardkontrakter og har dermed skabt en større gennemsigtighed og regulær konkurrence. Disse værktøjer kunne tilmed anvendes i forhold til tech-giganter og nye teknologier og vil medvirke til at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland.

Endelig bliver det interessant at se, hvor langt regeringen vælger at gå i forhold til konkurrenceudsættelse af kammeradvokatordningen. Et skridt på vejen kunne være at inddrage offentlige interesser og private erhvervsinteresser uden for kammeradvokatordningen i arbejdet med at skabe bedre og mere afbalancerede rammevilkår. I den sammenhæng bør andre specialister i IT-kontraktsret inddrages.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne