Nyheder

Har du modtaget et brev fra Gældsstyrelsens pantefoged om en udlægsforretning?

Hvis du har gæld til det offentlige, som ikke er betalt, kan Gældsstyrelsen foretage udlæg i dine aktiver som sikkerhed for gælden. Vi giver et indblik i processen for udlægsforretning for gæld til det offentlige, og hvilke muligheder du har for at anfægte opgørelsen af den gæld, som Gældsstyrelsen vil foretage udlæg for.

Det er Gældsstyrelsen under Skatteministeriet, som står for inddrivelse af gæld til det offentlige. Betaler du ikke din gæld til det offentlige, herunder Skattestyrelsen, vil gælden blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det er således Skattestyrelsen, der oversender gælden til Gældsstyrelsen, hvorefter Gældsstyrelsen står for selve inddrivelsen.

Som inddrivelsesmyndighed har Gældsstyrelsen mulighed for at inddrive gælden på flere forskellige måder. Gældsstyrelsen kan bl.a. gøre brug af modregning, lønindeholdelse og udlæg.

I nedenstående giver vi et indblik i processen for en udlægsforretning.

Hvad står der i tilsigelsesbrevet?

En udlægsforretning for gæld til det offentlige igangsættes ved, at Gældsstyrelsen ved brev indkalder skyldner til et møde med Gældsstyrelsens pantefoged, en såkaldt tilsigelse til udlægsforretning. En tilsigelse er et pålæg til skyldner om at møde til en udlægsforretning. Det koster et gebyr på 450 kr. samt en retsafgift på mindst 300 kr. og en eventuel tillægsafgift på 400 kr.

Baggrunden for tilsigelsen er, at skyldner har gæld til det offentlige, som ikke er betalt. I brevet informerer Gældsstyrelsen om, at Gældsstyrelsens pantefoged agter at foretage udlæg i skyldners aktiver.

Brevet indeholder først og fremmest en oversigt over de praktiske oplysninger for den planlagte udlægsforretning, herunder tid og sted for mødet med Gældsstyrelsens pantefoged. I brevet informerer Gældsstyrelsen dog om, at skyldner kan undgå mødet og herved afværge, at der bliver foretaget udlæg i skyldners aktiver ved at betale gælden indenfor en angiven dato.

Derudover indeholder brevet en oversigt over den gæld, som Gældsstyrelsen agter at foretage udlæg for. Som skyldner skal man være opmærksom på, at Gældsstyrelsen sædvanligvis anfører, at oversigten ikke nødvendigvis er udtryk for hele skyldners gæld. Der kan altså være anden gæld, som inddrives af Gældsstyrelsen. Derudover, at der påløber renter af den gæld, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Undertiden suppleres oversigten af en særskilt oversigt over anden gæld til inddrivelse – såkaldt ikke-inddrivelsesparat gæld. For disse poster kan der også være tvivl om, hvorvidt gældsposterne er forældede, og/eller om de registrerede oplysninger er korrekte.

Udlæggets genstand og omfang

Udgangspunktet er, at der kan foretages udlæg i alt, hvad skyldner ejer. Der foretages udlæg i aktiver, som ved et salg kan indbringe en værdi, som kan nedbringe gælden. Der kan f.eks. foretages udlæg i køretøjer, maskiner, fast ejendom eller andre aktiver af økonomisk værdi for at dække gælden. For skyldner medfører et udlæg, at skyldner hverken må sælge, give aktivet bort eller i øvrigt forringe værdien af det aktiv, som er omfattet af udlægget. Hvis skyldner fortsat ikke betaler gælden, giver udlægget Gældsstyrelsen mulighed for at sælge aktiverne på tvangsauktion.

Skyldners ægtefælle/samlever kan også blive påvirket af udlægget. Ved gæld er det sædvanligvis alene skyldneren selv, der hæfter for gælden. For skattegæld gælder dog en særregel, idet en skyldners ægtefælle/samlever også under særlige omstændigheder kan komme til at hæfte for skyldnerens gæld. I praksis vil Gældsstyrelsen dog først forsøge at få gælden dækket ved at foretage udlæg i skyldners aktiver alene. Såfremt skyldners aktiver ikke repræsenterer en tilstrækkelig værdi, kan Gældsstyrelsen i tilfælde, hvor skattegælden er opstået under samlivet, også foretage udlæg i ægtefællens/samleverens aktiver.

I tilfælde af, at skyldner ejer aktiver med andre, har Gældsstyrelsen også mulighed for at foretage udlæg i skyldners del (bruttoanpart) af aktivet.

Hvordan foregår mødet med fogeden?

Som anført ovenfor er tilsigelsen et udtryk for et pålæg til skyldner om at møde til udlægsforretningen hos Gældsstyrelsens pantefoged. Mødet med fogeden finder som regel sted hos Gældsstyrelsen.

På mødet skal skyldner oplyse om følgende:

  • Kontanter, indestående i banken og værdipapirer
  • Ejendele/aktiver og evt. fremvise dokumentation herfor
  • fremvise regnskab, hvis man er selvstændig

Efterfølgende vurderer fogeden, hvilke aktiver skyldner kan undvære, og som herved kan danne grundlag for et udlæg. Hvis skyldner hverken møder op til mødet eller betaler gælden, kan pantefogeden efterfølgende møde op på skyldners adresse og foretage en udkørende fogedforretning. Det koster en tillægsafgift på 400 kr., som bliver lagt oven i gælden.

Efter mødet vil skyldner modtage et udlægsblad, som specificerer udlægsforretningen på mødet. Herunder hvilke aktiver der er foretaget udlæg i, og en opgørelse over det eller de krav der er foretaget udlæg for.

Efter forretningen har skyldner mulighed for at gøre indsigelse over fogedens udlægsforretning til fogedretten i den relevante retskreds. Fristen herfor er 4 uger fra forretningens foretagelse. Efterfølgende kan fogedrettens afgørelse om indsigelser kæres til landsretten.

DAHLs erfaring

Vi har erfaring med, at det godt kan betale sig at antage en advokat til at undersøge grundlaget for Gældsstyrelsens opgørelse af skattegælden. Herunder særligt, om skattemyndighederne faktisk har genoptaget skatteansættelsen korrekt efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 26 (ordinær genoptagelse) og § 27 (ekstraordinær genoptagelse), eller om fordringerne faktisk er forældet efter reglerne i forældelsesloven.

Gældsstyrelsen har forinden udlægsforretningen foretaget en såkaldt retskraftvurdering, hvor de enkelte gældsposter er blevet gennemgået, og der er foretaget en vurdering af, om dele af gælden kan være forældet.

Vi oplever dog fortsat, at den vurdering, som Gældsstyrelsen foretager, sommetider kan være forkert.

Et konkret eksempel

Vi har for nyligt ført en sag for en af vores klienter ved Østre Landsret, hvor vi fik medhold i, at de i sagen omhandlede gældsposter ikke var ekstraordinært genoptaget, og at gældsposterne derfor var forældet.

I sagen ville Gældsstyrelsen foretage udlæg i klientens hus for ca. 1.000.000 kr. for en påstået skattegæld for indkomstårene 2008-2010. I sagen kærede vi gældsposterne vedrørende indkomståret 2010. Baggrunden for sagen var, at Skattestyrelsen i 2012 havde ændret skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009. Som følge heraf, havde SKAT i 2014 ændret klientens årsopgørelse for 2010 ved dannelse af en ny årsopgørelse for 2010. Gældsstyrelsen gjorde gældende, at gældsposterne var ekstraordinært genoptaget, og at den 3-årige forældelsesfrist skulle løbe fra datoen for den nye årsopgørelse, og forholdet derfor var omfattet af gældsinddrivelseslovens § 18 a. Det følger af Gældsinddrivelseslovens § 18 a, at forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndighederne i perioden efter den 19. november 2015, tidligst begynder at løbe den 20. november 2021. Gæld med forældelsesfrister efter denne dato ”nulstilles”, så den treårige forældelsesfrist først løber fra den 20. november 2021, og således tidligst forældes den 20. november 2024. I sagen gjorde Gældsstyrelsen også gældende, at klienten angiveligt skulle have afbrudt forældelsen ved en telefonsamtale med Gældsstyrelsen år forinden.

Østre Landsret fandt, at SKAT ikke havde foretaget fornøden varsling om, at Gældsstyrelsen ekstraordinært havde genoptaget sagen, indenfor 6-måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 1. pkt. Sagen var derfor ikke ekstraordinært genoptaget, og den 3-årige forældelsesfrist skulle derfor løbe fra den første årsopgørelse for 2010. Forholdet var derfor ikke omfattet af gældsinddrivelseslovens § 18 a. Afslutningsvis fandt Østre Landsret ikke, at den pågældende telefonsamtale konkret havde afbrudt forældelsen.

Læs mere om ekstraordinær genoptagelse i vores seneste artikel her.

Har du brug for rådgivning?

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager – herunder fogedsager.

Vi bistår med råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne, samt efterfølgende eventuel førelse af din skattesag ved domstolene. Hertil bistår vi også med repræsentation til fogedretsmøder, og med indgåelse af afdragsordninger.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.   

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne