Nyheder

Fokus på fonde: Beskatning ved uddeling af den bundne kapital

Skatterådet har nuanceret og præciseret praksis for, hvornår det udløser beskatning, at en fond uddeler af sin bundne kapital. Det gør de i et bindende svar offentliggjort i SKM2021.549.SR. Læs mere om afgørelsen og dens betydning her.

Som det ligger i selve udtrykket ”bunden kapital”, kan denne del af en fonds formue ikke uddeles. Det er kun fondens ”frie” kapital, som bestyrelsen kan uddele. Det skal naturligvis ske efter de regler, der i øvrigt gælder for uddelinger, som du kan læse mere om her.

Den bundne kapital kan dog (delvist) uddeles enten efter tilladelse fra fondsmyndigheden, eller i forbindelse med at en fond opnår fondsmyndighedens tilladelse til likvidation eller opløsning. I sidstnævnte tilfælde ligger det i sagens natur, at hele den bundne kapital så vil blive – og skal – uddeles.

På grund af de regler, der gælder for beskatning af fonden, når en fond modtager gaver, vil den bundne kapital typisk ikke være beskattet. Der opstår derfor et spørgsmål om beskatning, når den bundne kapital anvendes til uddelinger.

Hvornår skal anvendelse af bundne midler beskattes?

På baggrund af særligt et bindende svar offentliggjort i SKM2007.693.SR, har det været antaget, at anvendelse af en fonds bundne kapital, herunder ved uddelinger, indebar, at fonden blev beskattet af den del af den bundne kapital, der blev anvendt.

Fondsbeskatningsloven indeholder ingen bestemmelser, der direkte regulerer spørgsmålet om beskatning ved uddeling af fondens bundne kapital i forbindelse med uddelinger eller opløsning af en fond. Uddeling af den bundne kapital er kun sporadisk blevet behandlet i skatteretlig praksis. Skatterådet bemærkede imidlertid uopfordret i det bindende svar fra 2007, at i det omfang fonden forbruger den vedtægtsbestemte bundne kapital, ville dette være skattepligtigt for fonden.

Det er også stadig det bærende princip, men i en nyere afgørelse fra Skatterådet – SKM2021.549.SR – sker der en nyttig præcisering af retsstillingen.

Skattefri tilgang af kapital til en fond

Fondsbeskatningsloven blev indført med virkning fra 1987. Forud for indførelsen heraf blev fonde ikke beskattet af gaver ved stiftelsen, senere gaver, tilskud m.v. Fonde blev kun beskattet af erhvervsindtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, hvilket skete med hjemmel i Selskabsskatteloven.

Med fondsbeskatningsloven i 1987 blev der indført en ordning, der indebar, at fonde som udgangspunkt var skattepligtige af bl.a. gaver, men at Skattemyndighederne konkret kunne fritage en fond for beskatning af gaver til tilvejebringelse eller udvidelse af en fonds grundkapital. Der var altså tale om en dispensationsordning.

Med virkning fra 1. juli 1995 blev dispensationsordningen, der havde fået megen kritik, fjernet. I stedet blev indført et mere generelt regelsæt, der med visse justeringer fortsat er gældende og nu findes i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6. Det regelsæt indebærer i hovedtræk, at gaver til fonde er skattepligtige for fonden, hvis gaven skal anvendes til uddeling, mens gaver er skattefrie, hvis de skal tilfalde den bundne kapital.

Hvad betyder afgørelsen i SKM2021.549.SR?

I sit bindende svar udtaler Skatterådet, at man er enig med spørger i, ”at en forudsætning for beskatning ved uddeling fra grundkapitalen er, at der er tale om forbrug af en bunden kapital, der var skattefri ved tilgangen, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6 eller efter den tidligere dispensationsordning”.

I den konkrete sag var der tale om en fond stiftet længe før indførelsen af fondsbeskatningsloven. Fonden havde opnået Fondsmyndighedens tilladelse til opløsning og ville dermed komme til at uddele sin grundkapital (bundne kapital). Man havde derfor ved det bindende svar anmodet om at få bekræftet, at det ikke ville udløse beskatning af fonden.

Der var altså tale om, at fonden havde modtaget den bundne kapital som gave ved stiftelsen længe før indførelsen af fondsbeskatningsloven. Dermed var der hverken tale om, at fonden havde modtaget gaven skattefrit som følge af dispensationsordningen, der eksisterede mellem 1987 til 1995, eller at fonden havde modtaget en gave, der var skattefri efter de nugældende regler i fondsbeskatningsloven. Man havde modtaget gaven på et tidspunkt, hvor der slet ikke i skattelovgivningen var hjemmel til at beskatte gaven hos fonden.

Skatterådet kunne derfor bekræfte, at fonden ikke var skattepligtig ved uddelingen af den bundne kapital.

Afgørelsen har betydning i de tilfælde, hvor den bundne kapital, der ønskes uddelt, er tilgået fonden inden fondsbeskatningslovens indførelse, altså før 1. januar 1987.

Ved efterfølgende gaver har de kunnet være skattefri enten efter dispensationsordningen, mens den fandtes, eller efter de nugældende regler i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6. Uddeles bunden kapital, der er modtaget med skattefrihed efter de regler, vil der blive tale om beskatning.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til uddelinger, fondes kapitalforhold eller andre fondsretlige emner - eller ønsker du at få gennemgået forholdene i din fond - er du velkommen til at rette henvendelse til en af vores fondsretlige specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne