Nyheder

Fokus på Fonde: En fondsbestyrelse kan ikke dele ud til sig selv

Det ligger i sagens natur, at en af de væsentligste opgaver for bestyrelsen i en fond er at uddele fondens midler i overensstemmelse med de uddelingsformål, der er beskrevet i fondens vedtægt. Rammerne for, hvad der kan og skal uddeles, fremgår dels af fondens vedtægt, dels af lovgivningen om fonde, der dermed danner rammerne for, hvad bestyrelsen kan beslutte, når det gælder uddelinger. Læs mere her, om hvad det betyder.

Erhvervsdrivende fonde er omfattet af lovgivningen om fonde, og almindelige fonde er omfattet af den almindelige fondslov. I begge love er der enslydende bestemmelser, hvorefter der ”ikke kan tillægges stiftere, medlemmer af ledelsen, revisorer eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold, og de nævnte personers mindreårige børn”.

Forbud mod uddeling

Essensen i regelsættet er, at den personkreds, der er omfattet, ikke kan modtage uddelinger fra fonden. De kan få vederlag for det arbejde, de udfører for fonden, men de kan ikke modtage uddelinger. Det gælder, uanset om en påtænkt uddeling til dem for så vidt ville falde ind under fondens formålsbestemmelse.

Hvem udgøres personkredsen af?

Fondens stifter kan ikke modtage uddelinger. Det er i tråd med det helt grundlæggende princip for fonde, hvorefter fondens formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

Efter stiftelsen af en fond kan det forekomme, at andre yder fonden væsentlige gaver, der derefter indgår i fondens formue. En sådan væsentlig gavegiver vil også blive omfattet af forbuddet mod at modtage uddelinger.

Fondens revisor er også underlagt forbuddet ligesom fondens ledelse.

Medlemmer af fondens bestyrelse udgør selvsagt en del af fondens ledelse. Fondsbestyrelsesmedlemmer kan derfor ikke modtage uddelinger.

Forbuddet udstrækkes også til de pågældende personers ægtefælle og en eventuel samlever. Derudover omfattes også bestyrelsesmedlemmets mindreårige børn af forbuddet.

Derimod kan et bestyrelsesmedlems myndige børn godt modtage uddelinger, og eventuelle børnebørn eller oldebørn er heller ikke omfattet af forbuddet. Den sondring hviler på det synspunkt, at bestyrelsesmedlemmet selv er værge for sit mindreårige barn, hvorfor uddeling til et sådant barn reelt kan siges at være en uddeling til bestyrelsesmedlemmet selv. Det gør sig ikke på samme måde gældende for myndige børn og de senere generationer.

Det kan forekomme, at vedtægten i en fond foreskriver, at der skal udpeges suppleanter for medlemmer af bestyrelsen. Sådanne suppleanter vil også være underlagt forbuddet mod uddelinger.

Derimod er tidligere bestyrelsesmedlemmer m.v. ikke omfattet af forbuddet.

Særligt om familiefonde

Udtrykket familiefond er for så vidt ikke et begreb, der findes i fondslovgivningen. Udtrykket benyttes dog i almindelig sprogbrug om en fond, der – blandet andet – har til formål at foretage uddelinger til medlemmer af en bestemt familie. Det vil næsten undtagelsesfrit være stifterens familie.

Det er typisk sådan, at der i en sådan fond er medlemmer af bestyrelsen, der udpeges blandt medlemmer af den familie, der er uddelingsberettiget. Der opstår i sådanne fonde derfor meget ofte et dilemma.

Et familiemedlem, der lader sig vælge eller udpege til at indtage en plads i bestyrelsen, vil være afskåret fra selv at modtage uddelinger, og den pågældendes ægtefælle, samlever og mindreårige børn vil ej heller kunne modtage uddelinger. Det gælder, som tidligere angivet, selvom den pågældende isoleret set var uddelingsberettiget, hvis familiemedlemmet ikke havde plads i bestyrelsen.

Et sådant familiemedlem står derfor med valget mellem at indtage pladsen i bestyrelsen og som konsekvens heraf være afskåret fra, at vedkommende selv og de nærmeste kan modtage uddelinger, eller takke nej og dermed stadig være uddelingsberettiget.

Selvom bestyrelseshvervet er forbundet med et bestyrelseshonorar og derudover antagelig er et spændende og meningsfuldt hverv, kan det altså ud fra en snæver økonomisk betragtning være ufordelagtigt at vælge bestyrelseshvervet. Det er selvsagt dilemmafyldt, når økonomiske overvejelser i sådanne tilfælde skal opvejes mod de hensyn, der typisk ligger bag familiens repræsentation i bestyrelsen.

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet

Hvis der sker uddeling til en personkreds, der ikke lovligt kan modtage uddelinger, vil der først blive tale om et krav om tilbagebetaling.

Hvis sådan tilbagebetaling af en eller anden årsag ikke kan finde sted, vil der herefter kunne blive tale om erstatningsansvar for bestyrelsen, for det tab fonden har lidt ved den uberettigede uddeling.

Fik du også læst?

Denne artikel er en del af vores serie, ”Fokus på fonde”. Er du nysgerrig efter mere? Find første artikel i serien lige her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne