Nyheder

Evaluering ved brug af ”varekurv-metoden” i sortimentsudbud

Ordregivers evaluering af de indkomne tilbud i et sortimentsudbud – et udbud, der indeholder et stort antal forskellige varer eller ydelser – giver ofte anledning til udfordringer i praksis. Vi giver dig et indblik i to nye afgørelser og den aktuelle retsstilling her.

Klagenævnet for Udbud har i to afgørelser af henholdsvis 5. og 6. januar 2023 taget stilling til ordregivers brug af ”varekurv-metoden” ved evaluering af tilbud i et sortimentsudbud. Klagenævnet godkendte ordregivers udformning og anvendelse af en varekurv.

Resumé:

Sagerne (Høje-Taastrup Kommune, Brøndby Kommune, Køge Kommune og Odsherred Kommune mod henholdsvis Nutricia A/S og Mediq Danmark A/S) vedrører begge klage over det samme udbud. De fire nævnte kommuner udbød i fællesskab en rammeaftale med en enkelt aktør vedrørende indkøb af klinisk ernæring og utensilier. Der var tale om et såkaldt ”sortimentsudbud”, hvorved kommunerne udbød flere forskellige varelinjer under ét udbud. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne ”pris” og ”kvalitet/service”, der begge vægtede 50 %. Mediq Danmark A/S, DanuCare ApS og Nutricia A/S afgav tilbud. Den 30. august 2022 besluttede kommunerne at indgå rammeaftale med DanuCare ApS. Nutricia A/S og Mediq Danmark A/S indgav herefter hver sin klage over tildelingen.

Nutricia A/S og Mediq Danmark A/S gjorde under klagesagerne gældende, at kommunerne havde handlet i strid med udbudslovens §§ 45 og 160 samt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at have anvendt en evalueringsmodel for underkriteriet ”pris”, der var uigennemsigtigt og reelt gav kommunerne frit valg i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen. Nutricia A/S og Mediq Danmark A/S mente derfor, at evalueringsmodellen ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udbuddet var et sortimentsudbud, dvs. et udbud af en rammeaftale om et stort antal forskellige varer. Det fremgår af udbudslovens § 45, stk. 2, at en ordregiver i forbindelse med gennemførelsen af et sortimentsudbud kan foretage tilbudsevalueringen på grundlag af et repræsentativt udsnit af sammenlignelige produkter i tilbudsgivers sortiment – den såkaldte ”varekurv-metode”.  

Efter udbudslovens § 160, stk. 1 skal en ordregiver fastlægge og beskrive indholdet af alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Specifikke parametre i evalueringsmodellen kan afhænge af de indkomne tilbud, men dog ikke på en måde, der beror på ordregivers valg eller vurdering efter åbningen af tilbuddene.

Ordregiver havde forud for offentliggørelse af udbudsmaterialet fastlagt en repræsentativ varekurv med 41 varer, der var udvalgt ud fra ordregivers historiske indkøb, og denne skulle danne grundlag for evalueringen. For hver vare i kurven havde ordregiver angivet et estimeret forbrug. Ved evalueringen af tilbuddene ville ordregiver foretage et fiktivt standardindkøb ved at udvælge varer fra tilbudsgivers tilbudsliste, som var sammenlignelige med varerne i varekurven. Det fremgik af udbudsmaterialet, at afgørelsen af, om en vare var sammenlignelig med varen i varekurven eller ej, ville ske på baggrund af en vurdering af ordregivers faglige skøn ud fra de tilbudte varers type, størrelse, vægt, dimensioner, materiale, holdbarhed, justerbarhed og formål.

Klagenævnets afgørelse:

Klagenævnet for Udbud kom frem til, at den anvendte evalueringsmetode var i overensstemmelse med udbudslovens § 45, stk. 2. Klagenævnet udtalte i den forbindelse, at det fremgik klart af udbudsmaterialet ud fra hvilke specifikke parametre, sammenligningen ville blive foretaget. Efter Klagenævnets vurdering var parametrene objektivt beskrevet og afhang ikke af de indkomne tilbud på en måde, der ville bero på ordregivers valg eller vurdering efter åbning af tilbuddene, jf. udbudslovens § 160, stk. 1.

Klagenævnet for Udbud udtalte desuden, at det forhold, at ordregiver ud fra de i forvejen fastsatte parametre skulle foretage et fagligt skøn ved udvælgelsen af sammenlignelige produkter, ikke var at anse som om, at selve fastsættelsen af varekurven ville ske afhængigt af de indkomne tilbud.

Ordregiver har efterfølgende annulleret udbuddet, idet Klagenævnet for Udbud kom frem til, at ordregiver havde handlet i strid med udbudslovens § 2 ved i udbudsbekendtgørelsen at have oplyst, at udbuddet vedrørte én rammeaftale, mens det af udbudsmaterialet fremgik, at der ville blive indgået fire separate rammeaftaler. På den baggrund konstaterede Klagenævnet for Udbud, at udbudsmaterialet var uklart og dermed ikke egnet til at danne grundlag for tildeling af den udbudte rammeaftale.

Bemærkninger til kendelsen:

Sortimentsudbud er velegnede til brug for udbud af rammeaftaler, som omfatter et stort antal forskellige varer. Der opstår dog ofte udfordringer i forbindelse med evalueringen, dels fordi det er vanskeligt for ordregiver at foretage evaluering af mange forskellige varekategorier, dels fordi de tilbudsgivere, der afgiver tilbud, ikke nødvendigvis har sammenfaldende sortimenter. Afgørelserne er udtryk for, hvordan en varekurv kan udformes i overensstemmelse med udbudslovens § 45, stk. 2, herunder kravene i udbudslovens § 160, stk. 1 til evalueringsmodel- og metode. Det er herunder interessant, at det fastslås i kendelserne, at det ikke er et udbudsretligt krav, at den præcise varekurv er offentliggjort forud for tilbudsfristen, da det kan have negative konsekvenser for den samlede pris og kvalitet i tilbuddene. Det gælder således i høj grad om at finde den rette balance i evalueringsmodellen, hvor på den ene side varekurven er beskrevet tilstrækkelig tydeligt, og at den på den anden side er tilstrækkelig fleksibel til at forhindre, at tilbudsgiverne spekulerer uhensigtsmæssigt heri.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til de omtalte kendelser, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne