Nyheder

Fokus på fonde: Fordeling mellem flere uddelingsformål

Efter erhvervsfondslovens § 77 og fondslovens § 29 har bestyrelsen i både en erhvervsdrivende og i en ikke-erhvervsdrivende fond pligt til at foretage uddelinger til de formål, der er fastsat i vedtægten. Det vil i praksis sige de områder eller personer, der eksplicit er angivet som uddelingsberettigede i vedtægten. Men hvordan skal uddelingerne fordeles, hvis der er flere uddelingsformål? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Hvordan er din fonds uddelingsformål formuleret? Er det som en fordelingsnøgle, prioriterede uddelingsformål eller ligestillede uddelingsformål? Den konkrete formulering har stor betydning for fleksibiliteten af uddelingerne. I det følgende gennemgår vi reglerne samt de tvivlsspørgsmål, du som fondsbestyrelse skal være opmærksom på.

Fordelingsnøgle

En fordelingsnøgle er den mindst fleksible form for fordeling mellem flere uddelingsformål. Indeholder vedtægten en fordelingsnøgle i form af procentsatser eller brøkdele, SKAL bestyrelsen uddele i henhold til den angivne fordelingsnøgle. Her er et eksempel:

Af fondens indtægter afholdes de til fondens administration nødvendige udgifter.

Indtil 20% af fondens overskud henlægges til reservekapitalen.

Den resterende del anvendes til følgende formål:

  1. Halvdelen anvendes til støtte til videnskabelig forskning inden for sygdomsbekæmpelse.
  2. Den anden halvdel anvendes til støtte til elitesport” (vores fremhævninger)

Prioriterede uddelingsformål

Indeholder vedtægten prioriterede formål i form af ord som ”primær”, ”sekundær”, ”i særdeleshed”, ”fortrinsvis” eller lignende, skal bestyrelsen ikke nødvendigvis uddele det samme eller mere til de prioriterede uddelingsformål end til de andre uddelingsformål. Der kan dog ikke uddeles til andre uddelingsformål, før bestyrelsen har sikret, at de prioriterede uddelingsformål er opfyldt gennem uddeling.

Det kan for eksempel stå således:

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

  • at sikre videreførelsen af fondens dattervirksomheder og
  • at yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i koncernen.

I det omfang fondens bestyrelse skønner, at de ovennævnte formål er tilgodeset, skal bestyrelsen være beføjet til at give støtte til almennyttige formål, i særdeleshed til religiøse formål, men også andre almennyttige formål som f.eks. kulturelle og miljømæssige formål kan der ydes støtte til” (vores fremhævninger).

Prioriterede uddelingsformål giver således bestyrelsen et lidt større råderum for fordeling end en streng matematisk fordelingsnøgle.

Ligestillede uddelingsformål

Hvis vedtægten hverken indeholder en fordelingsnøgle eller en prioritering, er uddelingsformålene normalt ligestillede. I dette tilfælde har bestyrelsen pligt til at uddele til alle ligestillede formål, men der kan godt være forskelle i de beløb, der uddeles, forudsat at der er rimelige og saglige grunde til det. Ligestillede uddelingsformål giver således den største fleksibilitet og frihed for bestyrelsens fortolkning af uddelingsbehovet og fordelingen af uddelingerne.

Det er principperne fastlagt i højesteretsdommen U.2019.2657H om Det Nissenske Familiefond, der ligger til grund herfor. I denne sag var de ligestillede uddelingsformål i) støtte til efterkommere efter stifteren og ii) støtte til almennyttige formål. Højesteret fandt, at det ene uddelingsformål ikke må begunstiges frem for det andet, medmindre fundatsen bestemmer andet (Fondslovens § 29):

Der ligger heri, at der som udgangspunkt skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække. Fondsbestyrelsen skal således sagligt og loyalt tilgodese de formål, der er opregnet i fundatsen, og en eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set over en årrække – uden at der er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle i fundatsen – skal være rimelig og sagligt begrundet, f.eks. i konkrete eller generelle uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, opsparing til særlige formål eller lignende” (vores fremhævninger).

Højesteretsdommen underkendte dermed Civilstyrelsens hidtidige opfattelse af, at fondslovens § 29 indebærer, at en fond over tid skal foretage uddeling af lige store beløb til ligestillede formål. Civilstyrelsen har som følge heraf ændret praksis og følger nu principperne fastlagt i højesteretsdommen.

Se senest Civilstyrelsens henstilling til Helsefonden af 7. juni 2022 (sagsnr. 03-410-06467), der gengiver principperne og henstiller til, at bestyrelsen i) ikke ensidigt begunstiger forskning som i 2017-2020 og ii) uddeler til det ligestillede uddelingsformål etablering og modernisering af plejehjem, som bestyrelsen havde negligeret.

Eksempler på ligestillede uddelingsformål

Hvis en fond til eksempel har som ligestillede uddelingsformål i) at vedligeholde stifters gravsted og ii) at støtte almennyttige formål, vil det være uhensigtsmæssigt at uddele halvdelen af uddelingsmidlerne til hvert af formålene. Bestyrelsen skal i stedet se på behovet for uddelinger, og dermed på hvad de forskellige formål kan bære. Mens der ud fra en saglig vurdering er en naturlig overgrænse for, hvad det kan koste at vedligeholde et gravsted, er det almennyttige formål så bredt, at der ingen naturlig overgrænse er. Der vil således under det almennyttige formål – uudtømmeligt - kunne ydes støtte til f.eks. sociale, kunstneriske, kulturelle, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. I en sådan situation vil det derfor være fuldt ud lovligt, at det almennyttige formål over en længere årrække modtager hovedparten af fondens uddelingsmidler.

Bestyrelsen bør altid sikre sig bevis for rimeligheden og sagligheden overfor fondsmyndigheden ved at indføje sine uddelingsbeslutninger - og overvejelserne bag - i bestyrelsesmødereferater.

De samme principper gælder for erhvervsdrivende fonde.

Undgå fortolkningstvivl vedr. brede almennyttige formål

Kan fonden dokumentere, at der er tale om en ikke-udtømmende opregning af mulige almennyttige områder, som bestyrelsen kan støtte under et bredt almennyttigt formål, har bestyrelsen næppe pligt til at uddele til dem alle. Hvis der anvendes ord som ”herunder”, ”deriblandt”, ”eller”, ”og/eller” eller ”f.eks.”, kan områderne anses for eksempler, der tjener til konkretisering af stifters vilje, fremfor ligestillede formål. I sådan et tilfælde er der ikke krav om afbalanceret fordeling.

Det afhænger dog af en konkret fortolkning af den enkelte vedtægt.

Se i den forbindelse sagsnr. 03-410-05128, hvor Civilstyrelsen den 27. september 2022 noterede sig redegørelsen for bestyrelsens fortolkning af Rockwool Fondens formål og lukkede regnskabskontrolsagen uden bemærkninger, selvom fonden i årtier havde negligeret uddelinger til kunstneriske formål. Det synes således at være lykkedes for Rockwool Fondens advokat og bestyrelse at overbevise Civilstyrelsen om, at Rockwool Fondens formålsbestemmelse:

Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling” (vores fremhævninger).

siden fondens stiftelse - med rette - er forstået, fortolket og praktiseret som:

Fondens formål er efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning at støtte samfundsudvikling, herunder men ikke begrænset til videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt miljø” (vores fremhævninger).

Overbevisningen skete med støtte i korrespondance, notater, breve, mødereferater og udkast til fundats op til fondens stiftelse i 1981, en erklæring fra den eneste nulevende af stifterne, oversigter over uddelinger, uddelingsguidelines fra 1982 og bekræftelser fra fondens rådgivere.

Kritiske røster har kaldt ovenstående for pseudo-juridisk sniksnak og hævdet, at de videnskabelige, humanitære, kunstneriske, sociale og miljømæssige formål ikke er eksemplificeringer af samfundsudvikling, men derimod selvstændige formål, som, når de ikke er prioriterede, må anses for ligestillede formål.

Vi råder derfor enhver fondsbestyrelse til at være meget præcis ved udformningen af formålsparagraffer, så ordlyden ikke giver anledning til fortolkningstvivl.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til fordelingen mellem flere uddelingsformål, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i fondsret.

Denne artikel er en del af vores serie, ”Fokus på fonde”. Er du nysgerrig efter mere? Find første artikel i serien lige her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne