Nyheder

Fokus på fonde: Hvilke regler gælder for aftaler mellem erhvervsfonde og ledelsesmedlemmer?

Det er et grundlæggende fondsretligt princip, at formuen i en fond skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Men hvad gælder, hvis fonden efter stiftelsen vil erhverve (yderligere) aktiver fra stifteren? Og hvad gælder for aftaler mellem fonden og ledelsen i fonden, navnlig medlemmerne af fondens bestyrelse? Bliv klogere på disse ikke helt enkle spørgsmål i denne artikel.

Det generelle krav om adskillelse

Det er et afgørende delelement i definitionen på en fond, at fondens formue skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Der findes derfor særlige regler for en fonds aftaler med stifteren. Disse regler skal sikre, at der ikke sker tilbageførsel af midler fra fonden til stifteren.

Som medlem af en fondsbestyrelse er det vigtigt at have sig for øje, i hvilket omfang fonden må indgå aftaler med stifteren eller andre nærtstående til fonden, samt hvilke særlige regler der gælder for sådanne aftaler.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at Erhvervsfondsloven sidestiller fondens væsentlige gavegivere, bidragsydere eller lignende med fondens stifter i alle henseender, hvilket udvider den personkreds, som man skal være opmærksom på at indgå aftaler med.

Særlige regler for aftaler mellem en fond og nærtstående til fonden

Efterfølgende erhvervelser fra stifter

Der gælder særlige regler, hvis en fond ønsker at købe aktiver fra stifteren, eller en person som er knyttet til stifteren ved:

  • Ægteskab
  • Fast samlivsforhold
  • Slægtskab i ret op- eller nedstigende linje så nært som søskende
  • Eller på anden måde står den pågældende særlig nært

Dét er fastsat i Erhvervsfondslovens § 62. Reglen slår indledningsvist fast, at fondens ledelse er ansvarlig for, at erhvervelse af aktiver fra stifteren eller dennes nærtstående ikke er til skade for fonden eller dens kreditorer. I den forbindelse stilles ingen krav til aftaletypen eller vederlaget i øvrigt. Det gælder således alle aftaler.

Herudover gælder der yderligere krav, hvis en fond efter stiftelsen ønsker at købe et aktiv fra stifteren til en pris, der udgør 10% eller mere af fondens grundkapital. I så fald skal fondsmyndigheden godkende erhvervelsen.  

Når denne godkendelse skal indhentes, skal bestyrelsen udarbejde en redegørelse, der beskriver de nærmere omstændigheder ved erhvervelsen. Herudover skal der som udgangspunkt udarbejdes en vurderingsberetning fra en eller flere sagkyndige vurderingsmænd.

Vurderingsberetningen skal beskrive aktivet, samt hvilken fremgangsmåde der er anvendt til vurderingen af aktivet, og vurderingsberetningen skal slå fast, at den ansatte værdi af aktivet mindst svarer til grundkapitalen.

Udgangspunktet, om at der skal udarbejdes en vurderingsberetning, kan fraviges, hvis det aktiv, fonden ønsker at købe fra stifteren, allerede har været genstand for en anerkendt uafhængig sagkyndig vurdering. Det kræves, at aktivet er individuelt målt til dagsværdi og præsenteret i en årsrapport eller et koncernregnskab i det forudgående regnskabsår.

Herudover kan udgangspunktet om en vurderingsberetning fraviges, hvis der er tale om børsnoterede værdipapirer.

Såfremt kravet om at indhente godkendelse fra Fondsmyndigheden ikke overholdes, kan erhvervelsen måske være ugyldig, og der kan opstå spørgsmål om erstatningsansvar for bestyrelsen. Der er principielt også risiko for at ifalde en bødestraf. 

Ovenstående særregler for fondens erhvervelse af aktiver fra stifteren eller dennes nærtstående finder ikke anvendelse på fondens sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Det vil sige handler, som fonden typisk vil indgå - og måske endda tidligere har indgået - med uafhængige parter.

Regler for andre aftaler mellem fond og ledelsesmedlemmer

Erhvervsfondsloven regulerer også andre aftaler mellem fonden og dennes ledelsesmedlemmer. 

Andre aftaler kunne f.eks. være, hvis en fond indgår en lejeaftale med et ledelsesmedlem eller et ledelsesmedlems nærmeste, enten hvorved fonden lejer lokaler af ledelsesmedlemmet, eller ledelsesmedlemmet lejer lokaler fra fonden. Det kunne også være en aftale om, at et ledelsesmedlem skal foretage konsulentarbejde eller lignende for fonden.

For disse andre aftaler gælder det, at ledelsesmedlemmerne ikke må disponere således, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe medlemmer af ledelsen eller andre en utilbørlig fordel på fondens bekostning. Dette følger af Erhvervsfondslovens § 63, stk. 1. Bestemmelsen angiver også, at hvis en fond ønsker at indgå aftaler med stifteren mv., er ledelsen ansvarlig for, at erhvervelsen ikke er til skade for fonden eller dens kreditorer.

Husk at få det på skrift

Ud over det særlige ansvar for fondens ledelse, er der også et særligt skriftlighedskrav, som skal iagttages, når en fond indgår aftaler med stifteren eller dennes nærtstående.

Aftaler mellem fonden og et eller flere medlemmer af ledelsen er kun gyldige, hvis de affattes på en måde som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende. Dette er i realiteten et skriftlighedskrav, og dette skriftlighedskrav er en gyldighedsbetingelse for aftalen mellem fonden og stifteren eller dennes nærtstående.

Skriftlighedskrav er en fravigelse af det ellers velkendte aftaleretlige princip om, at en mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale. Dette princip finder dog fortsat anvendelse, hvis der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende.

Begrundelsen for dette skærpede ansvar for ledelsen og skriftlighedskravet til aftalernes gyldighed er, at en fond har en særlig stilling. En fond har ikke kapitalejere eller en generalforsamling, der fører kontrol med ledelsens dispositioner, som det er tilfældet for selskaber. Det er derfor fondsmyndigheden og/eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som skal føre kontrol med ledelsens arbejde. Dette tilsyn er nemmere at føre, hvis aftalerne kan dokumenteres.

Hvad er inhabilitetsreglen?

Når det kommer til en fonds aftaler med stifteren eller ledelsesmedlemmerne, skal fondsbestyrelsens medlemmer også huske inhabilitetsreglen i Erhvervsfondslovens § 51. Det følger af bestemmelsen i Erhvervsfondslovens § 51, at et medlem af en fonds ledelse ikke må deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv. Loven angiver ingen undtagelser til denne regel, og det kan derfor konkluderes, at et ledelsesmedlem aldrig må være med til at indgå aftaler med sig selv.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til erhvervsdrivende fondes aftaler med bestyrelsesmedlemmer og andre nærtstående til fonden, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i fondsret.

Denne artikel er en del af vores serie, ”Fokus på fonde”. Er du nysgerrig efter mere? Find bl.a. vores tidligere artikel om, hvordan uddeling af den bundne kapital beskattes her, og vores artikel om, hvordan uddeling skal fordeles mellem flere uddelingsformål her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne