Nyheder

Momspligtig udlejning af ferielejlighed - ny praksis

Landsskatteretten har den 25. marts 2022 truffet afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af en ferielejlighed. Landsskatteretten tog stilling til, hvorvidt udlejning af en ferielejlighed skulle kvalificeres som momsfritaget udlejning af fast ejendom eller som momspligtig hotellignende udlejningsvirksomhed.

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er fritaget for moms. Fritagelsen omfatter ikke udlejning af værelser i hoteller og lignende eller udlejning af værelser i virksomheder, der udlejes for kortere tidsrum end en måned, mv.

Virksomheder kan have en interesse i, at udlejningen af en ferielejlighed osv. bliver anset for momspligtig udlejning af værelser i hoteller og lignende, idet virksomheden som følge af, at momspligten indtræder, også har mulighed for momsfradrag.

Momspligtig udlejning af hotelværelser

Efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. omfatter fritagelsen i 1. pkt. ikke udlejning af værelser i hoteller og lignende, som bliver drevet i konkurrence med hoteller. Momspligten for udlejning af hotelværelser og lignende gælder uanset udlejningens varighed.

Det følger dog af Den juridiske vejledning, D.A.5.8.6, at momspligt for udlejning af hotelværelser kun omfatter den situation, hvor ejer/udlejer af værelser og ejer/udlejer af ”hotel” er samme juridiske enhed. En ejers udlejning af hotelferielejligheder vil dermed ikke være momspligtig, når ejeren ikke har rådighed over faciliteterne, f.eks. restauranten, nøgleudleveringen, receptionen mv. Det følger desuden af Den juridiske vejledning, at fællesfaciliteterne skal være beliggende ved ferielejlighederne.

Såfremt ejeren af hotellet eller ferielejligheden og ejeren af fællesaktiviteterne ikke er samme juridiske enhed, eller fællesaktiviteterne ikke er beliggende ved ferielejlighederne, har Skattestyrelsen anset udlejningen for momsfri efter udgangspunktet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

SKM2022.264.LSR – praksisændring?

Sagen vedrører hvorvidt et kommanditselskabs udlejning af en ferielejlighed var momspligtig eller momsfritaget. Ferielejligheden er opført i tilknytning til en kro, og udlejning af ferielejligheden sker med tilbud om forplejning fra denne kro. Udlejningen kan ikke ske uden for kroens åbningstid, og kroen er endda forpligtet til at tilbyde forplejning til ferielejlighedens gæster. Ferielejligheden er underlagt hotelpligt og må kun benyttes erhvervsmæssigt.

Ejeren af ferielejligheden og ejeren af kroen er dog ikke samme juridiske enhed, hvorfor ejeren af ferielejligheden ikke har rådighed over faciliteterne, herunder restauranten (kroen). På denne baggrund traf Skattestyrelsen afgørelse om, at udlejningen var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt.

Landsskatteretten er dog uenig og finder, at udlejningen er momspligtig. Landsskatteretten lægger vægt på, at:

  • Ferielejligheden er underlagt hotelpligt
  • Ferielejligheden kun må anvendes erhvervsmæssigt
  • Kroen udgør en integreret del af ferieejendommen
  • Udlejning af ferielejligheden kan kun ske, såfremt kroen har åbent og tilbyder forplejning til ferielejlighedens gæster

Landsskatteretten fraviger dermed kravet om, at momspligt for udlejning af hotelværelser kun omfatter den situation, hvor udlejer af værelser og udlejer af faciliteterne er samme juridiske enhed. Landsskatterettens afgørelse viser dog, at der stadig skal være en tæt tilknytning mellem faciliteterne og ferielejligheden, førend udlejningen kan anses for at blive drevet i konkurrence med hoteller og dermed være momspligtig.

Genoptagelse

Skattestyrelsen har i SKM-meddelelsen SKM2022.453.SKTST oplyst, at Skattestyrelsen endnu ikke har udarbejdet styresignal om afgørelsens betydning for dansk praksis. Styresignalet forventes dog at blive offentliggjort i løbet af 2023.

Efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 skal anmodninger om genoptagelse som følge af, at hidtidig praksis er blevet underkendt ved dom, indsendes til Skattestyrelsen senest seks måneder efter, at den skattepligtige er blevet bekendt med dommen. Når der offentliggøres et genoptagelsesstyresignal, løber seks-måneders fristen dog normalt fra tidspunktet for offentliggørelse.

Når styresignalet offentliggøres, er det derfor vigtigt at være opmærksom på seks-måneders fristen, hvis man ønsker at genoptage momspligten af udlejning af ferielejligheder.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne