Nyheder

Den ægteskabelige status kan have afgørende betydning for skatten

For ægtefæller er der i skatteretten forskellige sambeskatningseffekter og -regler, der kun gælder for gifte personer. Et eksempel herpå er Kildeskattelovens § 25 A, stk. 1. Den bestemmelse indebærer, at hvor en erhvervsvirksomhed ejes af den ene ægtefælle, men drives af den anden ægtefælle, så beskattes indkomsten fra virksomheden hos den ægtefælle, der driver virksomheden og altså ikke hos ejeren. Det kan derfor have helt afgørende betydning, om en skatteyder er gift eller ikke. Og netop dét illustrerer en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

En kvinde var i en årrække registreret i CVR som ejer af en personligt drevet virksomhed. Perioden omfattede bl.a. indkomstårene 2013-2015.

Kvinden blev i 1982 gift med en mand, og i 2004 blev der bevilget separation mellem dem.

Manden døde i 2021.

Forud for mandens død havde Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrolsag forhøjet virksomhedens indkomst for indkomstårene 2013-15 med i alt ca. 4.000.000 kr., og man havde forhøjet kvindens skat for de relevante indkomstår i overensstemmelse hermed.

Kvinden gjorde gældende, at det ikke var hende, men derimod hendes mand, der drev virksomheden, og at ægtefællernes samliv i øvrigt var fortsat efter separationen i 2004, hvorfor de fortsat var gift. Derfor skulle beskatningen ske hos hendes mand, og ikke hos hende som følge af reglen i Kildeskattelovens § 25 A, stk. 1.

Betydningen af mandens død

Som anført var manden død i 2021. Hvis kvinden fik medhold i, at beskatningen skulle henføres til ham og ikke til hende, ville det betyde, at Skattestyrelsens krav på beskatning i tilknytning til indkomstforhøjelsen skulle rettes mod dødsboet. Kvindens hæftelse som ægtefælle for afdødes personlige skat efter Gældsinddrivelseslovens § 12 ville heller ikke kunne gøres gældende mod hende, da denne mulighed for inddrivelse hos hende bortfaldt ved mandens død.

Med andre ord; hvis skatten kunne henføres til manden, ville kvinden ikke komme til at hæfte for skatten, hverken som skatteyder eller som ægtefælle.

Sagens afgørelse

Landsskatteretten var for det første enig i, at virksomhedens indkomst kunne forhøjes. Landsskatteretten var også enig i, at det var manden der havde drevet virksomheden i de relevante indkomstår, selvom kvinden ejede den.

Herefter var det afgørende, om Kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, fandt anvendelse. Problemstillingen var jo, at ægtefællerne i 2004 var blevet separeret, og derfor mente Skattestyrelsen, at de ikke længere var gift, hvorfor reglen i Kildeskattelovens § 25 A heller ikke kunne anvendes af dem.

Reglerne om separation

Reglerne om separation findes i ægteskabsloven. De formelle regler omkring separation og efterfølgende skilsmisse har været ændret nogle gange, men det har altid været et kendetegn ved separation, at en separation bortfaldt, hvis ægtefællerne fortsatte – eller genoptog deres ægteskabelige samliv.

Med andre ord - hvis et separeret ægtepar ikke flytter fra hinanden, eller hvis de ganske vist flytter fra hinanden, men senere flytter sammen på ny, så bortfalder separationens retsvirkninger, og ægtefællerne er – stadig – ægtefæller.

Var separationen bortfaldet?

I sagen blev Landsskatteretten forelagt en række oplysninger af betydning for vurderingen af, om ægtefællernes separation i 2004 var bortfaldet.

Blandt de mest markante fakta var:

  • At parret nogle år efter separationen havde fejret deres sølvbryllup
  • At de i årene efter separationen havde omprioriteret og solgt ejendomme, hvor de havde underskrevet sig som ægtefæller
  • Men at de efter separationen ikke havde fælles folkeregisteradresse, idet manden ændrede sin folkeregisteradresse til kvindens sommerhus og herefter registrerede sig som udvandret til Tyskland, for at udføre konsulentarbejde i den virksomhed, kvinden ejede
  • Derudover var der oplysninger om fælles rejser, fælles ferier i sommerhuset, fælles køb af en båd til sommerhuset og fælles samliv i weekenderne, når manden havde fri fra arbejdet i udlandet, alt sammen i årene efter separationen.

Landsskatteretten anerkendte efter en konkret vurdering på grundlag af de oplysninger, der forelå i sagen, at parret efter separationen i 2004 havde genoptaget samlivet på en sådan måde, at separationen var bortfaldet, og parret var derfor ægtefæller i de relevante indkomstår.

Landsskatteretten gav herefter kvinden medhold – hun skulle ikke beskattes for de relevante indkomstår. Det skulle manden.

Afsluttende kommentar

Sagen er, selvom den er konkret begrundet, et tankevækkende eksempel på, at en skatteyders private livssituation kan have helt afgørende betydning for vedkommendes skattemæssige stilling. I denne sag var det helt afgørende, om en for mange år siden meddelt separation var bortfaldet, og det lykkedes altså konkret at overbevise Landsskatteretten om, at det var tilfældet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne