Nyheder

Ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Den nye bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme trådte i kraft den 1. juli 2022. Vi giver dig her et overblik over ændringerne i den nye bekendtgørelse.

Den 10. marts 2022 sendte Landbrugsstyrelsen et udkast til en ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (”Regelbekendtgørelsen”) i høring. Ved det nye udkast blev der foretaget en fuldstændig gennemskrivning af den gældende bekendtgørelse med en række forenklinger og lempelser for erhververe af danske landbrugsejendomme til følge.

Den nye bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 561 af 6. maj 2022, (den ”Nye Regelbekendtgørelse”) trådte i kraft den 1. juli 2022, hvorved den tidligere bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 (den ”Gamle Regelbekendtgørelse”) blev ophævet.

Med den Nye Regelbekendtgørelse er der blandt andet sket ændringer i reglerne om 1) dokumentation for opfyldelse af bopælspligten ved tredjemand, og 2) ændringer i opfyldelse af bopælspligten. Herudover er der sket en præcisering af 3) kravet om passende beboelsesbygning. I forbindelse med den Nye Regelbekendtgørelse er der desuden 4) kommet nye erklæringsskemaer, som nu 5) kan signeres ved brug af digital signatur. Alt dette kan du læse mere om i det følgende.

1. Dokumentation for opfyldelse af bopælspligt ved tredjemand

Før personer eller virksomheder kan erhverve landbrugsejendomme i Danmark, skal en række betingelser være opfyldt. En af betingelserne er, at erhververen kan opfylde den såkaldte bopælspligt.

I bopælspligten ligger, at en fysisk person skal tage fast ophold på ejendommen og benytte ejendommen som helårsbolig. Det ligger endvidere i bopælspligten, at den pågældende person registreres i folkeregisteret med adresse på ejendommen. Bopælspligten gælder i 10 år fra den dato, hvor der er indgået bindende aftale om handlen.

Er erhverver en fysisk person, kan denne frit vælge mellem selv at opfylde bopælspligten eller lade pligten opfylde ved tredjemand, typisk i form af en lejer. Er erhverver derimod et selskab eller en fond, er det en forudsætning for erhvervelsen, at bopælspligten opfyldes ved tredjemand, da bopælspligten i sagens natur ikke kan opfyldes af en juridisk person.

Forud for den Nye Regelbekendtgørelse var det et krav, at der i erklæringsskemaet blev givet oplysning om tredjemands navn, personnummer og adresse. Endvidere skulle erklæringsskemaet vedlægges dokumentation for opfyldelse af bopælspligten i form af underskrevet lejekontrakt, forpagtnings- eller bestyrerkontrakt eller anden aftale om, at vedkommende tredjemand tager fast bopæl på landbrugsejendommen. Dokumentationskravet gav anledning til en række problemstillinger i relation til videregivelse af persondata om tredjemand.

Ved den Nye Regelbekendtgørelses ikrafttræden er dokumentationskravet bortfaldet, og erhverver skal således blot angive i erklæringsskemaet, at bopælspligten opfyldes ved tredjemand. Der skal ikke gives oplysning om tredjemands navn eller personnummer, og der skal heller ikke vedlægges dokumentation for aftale med tredjemand om, at denne tager fast bopæl på landbrugsejendommen. Landbrugsstyrelsen påser selv, at en fysisk person er tilmeldt folkeregisteret på den pågældende adresse.

Som en naturlig konsekvens af bortfaldet af dokumentationskravet er erklæringsskemaernes ordlyd om opfyldelse af bopælspligten ændret i de nye erklæringsskemaer. Nærmere herom under punkt 4.

2. Ændringer i opfyldelse af bopælspligten

Forud for den Nye Regelbekendtgørelse var det et krav, at ændringer i opfyldelse af bopælspligten blev indberettet til Landbrugsstyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen). Der skulle således ske indberetning, såfremt den person, som opfyldt bopælspligten, fraflyttede ejendommen. Indberetningen skulle være Landbrugsstyrelsen i hænde inden fire uger fra ændringen.

Efter den Nye Regelbekendtgørelses ikrafttræden er der ikke længere krav om indberetning af ændringer i opfyldelse af bopælspligten, og også på dette punkt er der således sket en lempelse af erhververes forpligtelser.

3. Præcisering vedr. passende beboelsesbygning

Første gang en fysisk person eller en virksomhed erhverver en landbrugsejendom, stilles der krav om, at landbrugsejendommen er forsynet med en beboelsesbygning. Det er således ikke muligt at erhverve en bygningsløs landbrugsejendom uden at være adkomsthaver til en landbrugsejendom med beboelsesbygning, idet der dog kan ske erhvervelse af bygningsløs landbrugsejendom og landbrugsejendom med beboelsesbygning på samme tid.

Landbrugsloven foreskriver, at beboelsesbygningen skal være en ”passende beboelsesbygning”. Herved forstås ifølge den Gamle Regelbekendtgørelse en beboelsesbygning af en sådan størrelse og karakter, at den kan anvendes til helårsbolig for en husstand med sædvanlig husførelse.

Ved den Nye Regelbekendtgørelse er det præciseret, hvad der må forstås ved en ”passende beboelsesbygning”. Ifølge den Nye Regelbekendtgørelse forstås, at beboelsen skal have en sådan størrelse og karakter, at den kan anvendes til helårsbeboelse for en husstand med sædvanlig husførelse og overholde mindstekravene i byfornyelseslovens § 75, stk. 3-5.

Byfornyelseslovens § 75, stk. 3-5 indeholder en række krav om blandt andet adgang til dagslys og luftfornyelse, mulighed for opvarmning og adgang til drikkevand og wc.

4. Nye erklæringsskemaer

I forbindelse med den Nye Regelbekendtgørelses ikrafttræden er der kommet nye erklæringsskemaer til brug for både fysiske personers og virksomheders erhvervelse af landbrugsejendomme.

Som følge af det bortfaldne dokumentationskrav skal der i erklæringsskemaerne ikke længere indsættes informationer om navn, personnummer og adresse på den person, som opfylder bopælspligten. Som konsekvens af det bortfaldne dokumentationskrav skal erklæringsskermaerne heller ikke længere bilægges dokumentation for aftale med tredjemand om, at denne tager fast bopæl på landbrugsejendommen.

I relation til de nye erklæringsskemaer er det i øvrigt værd at bemærke, at ordlyden ved erklæring om opfyldelse af bopælspligten ved tredjemand er ændret på et andet væsentligt punkt. Således erklæres det nu, at det er ”hele beboelsesbygningen som udlejes”. Heri ligger et krav om, at beboelsesbygningen i sin helhed udlejes som ét lejemål til beboelse. Udlejes alene dele af beboelsesbygningen til eksempelvis en eller flere medarbejdere på ejendommen, vil bopælspligten ikke være opfyldt.

De nye erklæringsskemaer blev taget i brug ved den Nye Regelbekendtgørelses ikrafttræden den 1. juli 2022.

5. Signering af erklæringsskemaer og ansøgninger om tilladelse

Det fremgår af den Nye Regelbekendtgørelse, at erklæringer og ansøgninger kan underskrives med digital signatur eller anden sikker personidentifikation. Indsendelse af erklæringer eller ansøgninger via erklæringsgivers/ansøgers e-Boks anses som værende anden sikker personidentifikation.

I forbindelse med den Nye Regelbekendtgørelse har Landbrugsstyrelsen udarbejdet en ny vejledning til landbrugsloven, som kan tilgås her.

Kontakt DAHL

Overvejer du at erhverve en landbrugsejendom, påtænker du at gennemføre et generationsskifte af dit landbrug, eller har du spørgsmål til landbrugslovgivningen, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne