Nyheder

Klagenævnet for Udbud blåstempler indgåelse af rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 16. februar 2023 vedrørende et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet fastslået, at det er muligt at indgå en rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning, samt fastslået at angivelse af estimeret værdi af en rammeaftale kan fremgå af et notat til de prækvalificerede - og ikke nødvendigvis af udbudsbekendtgørelsen. Få indblik i sagen og den aktuelle retsstilling her.

Resumé af sagen

Sagen (”Microsoft Danmark ApS mod Ørsted Services A/S”) vedrører et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet om anskaffelse af Public Cloud Services. Udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling gennem en kvalifikationsordning, hvor der på baggrund heraf blev indgået en rammeaftale. Ørsted har på baggrund af udbuddet tildelt rammeaftalen til Amazon Web Services EMEA SARL.

Nærværende sag omhandler, om det er i strid med forsyningsvirksomhedsdirektivet at tildele en rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning. Klager gjorde gældende, at det ikke er muligt at tildele en rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning, og derved kombinere to indkøbsmetoder i form af en kvalifikationsordning og indgåelse af en rammeaftale. Klager fremhævede i den forbindelse, at formålet med en kvalifikationsordning er, at ordregiver etablerer en liste med egnede tilbudsgivere. På baggrund af denne liste kan ordregiver efterfølgende tildele en specifik kontrakt i overensstemmelse med ordlyden af direktivet art. 77, stk. 5. I denne sag tildelte ordregiver ikke en kontrakt, men indgik derimod en otteårig rammeaftale med Amazon. Ordregiver gjorde under klagesagen gældende, at ordlyden af art. 77, stk. 5 ikke er afgørende, og ordregiver dermed ikke er afskåret fra at tildele en rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning.

Yderligere omhandler sagen, om ordregiver har handlet i strid med direktivets art. 69 ved ikke at angive oplysninger om rammeaftalens maksimale værdi eller mængde af ydelser i udbudsbekendtgørelsen. Oplysninger om rammeaftalens værdi fremgik af en ”Prequalification Notice”, som var et dokument kun udvalgte tilbudsgivere fik adgang til. Det var dermed ikke offentlig tilgængelig information, da det først krævede udpegning af ordregiver og efterfølgende prækvalifikation af tilbudsgiver, før informationen kunne tilgås. Klager mente derfor, at ordregiver afskar øvrige potentielle tilbudsgivere fra at deltage i udbuddet ved udpegning af de ønskede tilbudsgivere. I forlængelse heraf fremhævede klager kendelsen Simonsen og Weel, hvor EU-domstolen slog fast, at rammeaftalers estimerede og maksimale værdi skal angives i udbudsbekendtgørelsen. Ordregiver gjorde derimod gældende, at der ikke er et krav om at oplyse en rammeaftales maksimale værdi eller mængde af ydelser i en udbudsbekendtgørelse, hvis rammeaftalen tildeles på baggrund af en kvalifikationsordning.

Herudover indgik der i udbudsmaterialet en række krav, som tilbudsgiver skulle opfylde, herunder krav der blev kategoriseret som henholdsvis ”Minimum Requirements” og ”Standard Requirements”. Ordregiver angav, at ”begge krav skulle opfyldes af tilbudsgiveren ved afgivelsen af det endelige tilbud”. Forskellen på kravene blev ikke nærmere defineret, men ordregiver havde angivet, at krav der ikke var grundlæggende elementer og angivet som ”Standard Requirements”, kunne ændres af ordregiver undervejs i udbudsprocessen. Klager nedlagde påstand om, at forskellen mellem kravene var uigennemsigtig, samt at ordregivers adgang til at ændre i ”Standard Requirements” medførte en betydelig usikkerhed, når ordregiver undervejs ændrede i krav, der krævede opfyldelse, før en tilbudsgiver kunne komme i betragtning.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud fastslog, at der i forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 51 stk. 1 er hjemmel til at anvende en kvalifikationsordning til at indgå en rammeaftale. Klagenævnet finder således ikke, at det strider imod hverken ordlyden eller forarbejderne til direktivets art. 77, og at det ligeledes ikke strider imod formålet med kvalifikationsordninger eller forhindrer en effektiv konkurrence.

I kendelsen fastslår Klagenævnet for Udbud herudover, at ordregiver havde opfyldt kravet til oplysning om maksimal værdi eller mængde af ydelser, der skulle leveres i henhold til aftalen, idet disse oplysninger fremgik i form af en estimereret værdi af rammeaftalen i Prequalification Notice.

Den påståede uklarhed og uigennemsigtighed om kravene ”Minimum Requirements” og ”Standard Requirements” anerkendes ej heller af Klagenævnet for Udbud, idet Klagenævnet finder, at det fremgik klart, at ”Minimum Requirements” ikke kunne forhandles, mens ”Standard Requirements” kunne forhandles.

Bemærkninger til kendelsen

Kvalifikationsordninger anvendes allerede i et stort omfang til at indgå specifikke kontrakter, og med ovenstående kendelse må det forventes, at der i høj grad vil blive indgået (endnu flere) rammeaftaler på baggrund af kvalifikationsordninger. Ud over fordelen ved at ordregiver kan udpege deltagerne i udbud af rammeaftaler, er det tilmed en stor fordel, at ordregiver ikke er nødsaget til at angive rammeaftalens maksimale værdi eller mængde af ydelser i en udbudsbekendtgørelse. Det er i lyset af ovenstående kendelse tilstrækkeligt, at en estimeret værdi fremgår af opfordringsskrivelsen til de udpegede tilbudsgivere. Det er således vanskeligt fremadrettet at se, hvilket behov ordregivere omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet har for at offentliggøre udbudsbekendtgørelser, når de har oprettet en kvalifikationsordning.

Ønsker tilbudsgivere at komme i betragtning til kontrakter eller rammeaftaler til ordregivere, der er omfattet af direktivet, må det fremadrettet anses som en nødvendighed, at disse tilbudsgivere er registreret på de relevante kvalifikationsordninger.

Klagenævnet for Udbud kom desuden frem til, at kravtyperne ”Minimum Requirements” og ”Standard Requirements” var tilstrækkeligt klart defineret i udbudsmaterialet. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, skal ordregivere fortsat sikre sig, at kravtyperne er defineret klart og præcist. Det er dog i lyset af kendelsen ikke afgørende, at tilbudsgiverne præcist ved, hvilke krav de forventes at opfylde. Tilbudsgiverne skal derfor i forbindelse med vurderingen af, om de ønsker at byde på en kontrakt, gennemgå kravtyperne meget nøje.

Kontakt DAHL 

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne