Nyheder

SpotOn: Hvordan indgives korrekt ankestævning til Højesteret?

Domstolene anvender sagsportalen, minretssag.dk til digital håndtering af civile retssager. I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en afgørelse fra Højesteret fra den 16. december 2022 om anvendelse af minretssag.dk ved anke af en sag til Højesteret.

Retsplejeloven fastsætter reglerne for førelse af blandt andet civile retssager. Det betyder også, at det er retsplejeloven, der fastsætter reglerne for anvendelsen af domstolenes sagsportal. Korrekt anvendelse af minretssag.dk har derfor væsentlig betydning ved førelse af civile retssager.

Et forkert tryk på en knap på minretssag.dk kan have stor betydning

Den konkrete sag drejede sig om, hvorvidt en person havde betalt overpris for en lejlighed.

Sagen blev behandlet både i by- og landsretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39.

Den 19. august 2022 gav Procesbevillingsnævnet tilladelse til, at sagen kunne indbringes for Højesteret, hvilket skulle ske inden 4 uger fra meddelelsen af tilladelsen, dvs. senest den 16. september 2022.

Advokat A indleverede ankestævning den 14. september 2022 kl. 15.20, men i stedet for at vælge knappen ”Anke” på sagsportalen (den korrekte fremgangsmåde), anvendte advokat A ved en fejl appelformen ”Særlig anmodning”, og der blev samtidig hermed automatisk genereret et dokument med titlen ”Anmodning om tilladelse til anke eller kære efter fristens udløb”, som ikke levede op til kravene til en ankestævning i retsplejelovens §372, bland andet fordi dokumentet ikke indeholder den nedlagte påstand.

Indstævnte påstod sagen afvist, da sagsøgers advokat A ikke havde anvendt appelfunktionen på sagsportalen korrekt.

Retsplejelovens §372, stk. 2 og §148 a, stk. 1

Det følger af retsplejelovens §372, stk. 2, at når Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til anke efter retsplejelovens §371, skal anke ske inden 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt ansøgeren, dvs. senest den 16. september 2022. Desuden følger det af retsplejelovens §372, stk. 2, at anke sker ved indlevering af ankestævning til den ret, hvis dom indankes (Landsretten), og at den ret, hvis dom indankes, inden 1 uge efter modtagelse af ankestævning sender sagens dokumenter til ankeinstansen (Højesteret).

Derudover følger det af retsplejelovens §148 a, stk. 1, at borgerlige retssager anlægges og behandles ved anvendelsen af domstolenes digitale sagsportal. I forarbejderne til §148 a fremgår det blandt andet, at forpligtelsen til at anlægge og behandle sagerne på domstolenes sagsportal indebærer, at en retssag skal anlægges digitalt på den måde, som forskrives på domstolenes sagsportal (Folketingstidende 2015-16, tillæg A, lovforslag nr. L22, s. 12).

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en ”Vejledning til minretssag.dk”, der er målrettet advokater og andre professionelle brugere af minretssag.dk. Af vejledningens punkt 39, der er benævnt ”Ankestævning til Højesteret”, fremgår det blandt andet, at: ”du anker på sagens forside ved at trykke på knappen ”Opret appel” og derefter vælger ”Anke”.

Sagsøgers advokat havde derfor ikke sørget for at anke sagen på den forskrevne måde, hvorfor ankestævningen ikke var i overensstemmelse med retsplejeloven.

Højesteret fandt alligevel, at sagen - uanset fejloprettelsen på sagsportalen - undtagelsesvist skulle fremmes til realitetsbehandling. Højesteret lagde vægt på, at der samtidig med oprettelsen af sagen på sagsportalen blev indlæst et dokument, hvoraf det fremgik, at der var tale om en ankestævning udarbejdet af sagsøgers advokat. Derudover modtog modparten samme dag advisering om, at der var nyt i sagen. Desuden blev sagen dagen efter, og inden for ankefristens udløb, overført af landsretten til Højesteret med bemærkning om, at landsrettens dom var anket.

Hvad skal man være opmærksom på?

Man skal altid sikre sig, at man anvender domstolens portal korrekt. Opfylder man ikke den foreskrevne måde i vejledningen til minretssag.dk, sagsportalen og dermed retsplejelovens §148 a, stk. 1, kan man risikere, at en ankestævning til Højesteret bliver afvist.

Har du spørgsmål til, hvordan man korrekt indgiver ankestævning til Højesteret via sagsportalen?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse af den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs de seneste udgaver her og her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne