Nyheder

Fokus på Fonde: Ny afgørelse om fritagelse for boafgift for fonde

En fond kan fritages for at betale boafgift af en modtaget arv, hvis fonden har almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Det fastslår boafgiftslovens § 3, stk. 2. Efter praksis er det et krav for at opnå afgiftsfritagelse, at fondens formål udelukkende er almenvelgørende eller almennyttigt. Der må altså ikke være andre formål. Men hvad gælder, hvis fondens uddelingsformål er almennyttigt, men dens driftsformål ikke er? I denne artikel behandler vi netop det spørgsmål, og vi tager udgangspunkt i en nyere afgørelse fra Landsskatteretten.

I en tidligere klumme her på hjemmesiden kiggede vi på, hvornår en fonds formål var hhv. almennyttigt eller almenvelgørende ifbm. Afgiftsfritagelse.

Nu har en nyere afgørelse fra Landsskatteretten behandlet netop spørgsmålet om afgiftsfritagelse. Fonden i sagen havde bl.a. til formål at eje aktier i et selskab og dettes koncernforbundne selskaber – og afgiftsfritagelsen blev altså nægtet, på trods af at uddelingsformålet var almennyttigt.

Omstændighederne i sagen

I sagen havde afdøde i sit testamente bestemt, at en fond, som afdøde selv tidligere havde stiftet, bl.a. skulle arve afdødes aktier i et selskab, der ejede kapitalandele i en række koncernforbundne selskaber.

Fonden havde til formål at foretage uddelinger til almennyttige formål, hvilket der ikke var uenighed om i sagen.

Derudover var fondens formål i fondens vedtægt angivet at være at ”eje aktier i A/S X og ethvert andet selskab, der hører til X-koncernen, det være sig datterselskaber eller søsterselskaber eller på anden måde” og

”gennem denne aktiebesiddelse at sikre opretholdelse i videst muligt omfang af den samlede virksomhed, der drives af X-koncernen, således at den samlede virksomhed bevares i det omfang, det findes økonomisk forsvarligt.”

Det var altså utvivlsomt, at fondens uddelingsformål var almennyttigt, men herudover havde fonden de angivne driftsformål knyttet til selskabsbesiddelsen.

Skattestyrelsen imødekom ikke dødsboets anmodning om at bevilge afgiftsfritagelse til fonden efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.  Som begrundelse angav styrelsen, at fondens formål ikke udelukkende var almennyttigt, idet der også måtte lægges vægt på formålet om at eje og drive X-koncernen.

Boet (og fonden) havde gjort gældende, at det alene var fondens uddelingsformål, der var afgørende, og at disse udelukkende var almennyttige, hvorfor der skulle bevilges afgiftsfritagelse.

Boet indbragte sagen for Landsskatteretten, der imidlertid ved sin afgørelse af 9. september 2022 stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse.

Landsskatteretten var enig i, at det ikke var tilstrækkeligt, at uddelingsformålet var almennyttigt, og at det også forhindrede afgiftsfritagelse, at fonden havde driftsformålet i relation til X-koncernen. Boet fik derfor heller ikke medhold ved Landsskatteretten.

Konsekvensen var altså, at der skulle betales boafgift af arven til fonden.

Hvad er konsekvensen, og er der løsninger?

Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed søges fremtidssikret via en fondsstiftelse, eller at en sådan løsning i hvert fald er inde i billedet som led i generationsskifteovervejelser. Tankegangen er typisk, at fondsejerskabet kan sikre stabilitet og kontinuitet i ejerskabet i situationer, hvor der måske ellers ikke er nogen naturlig arvtager til virksomheden, eller hvor et generationsskifte af andre grunde vil være vanskeligt eller umuligt.  Der kan også være mange andre grunde til at overveje fondsløsningen.

I de tilfælde og det omfang, hvor fondens uddelinger er tiltænkt almennyttige formål, vil det være en afgørende overvejelse at undgå betaling af boafgift i unødigt omfang.

Den her omtalte afgørelse viser, at konstruktionen kræver megen omtanke, hvis man vil undgå utilsigtede afgiftsmæssige konsekvenser, og at der må søges andre og alternative løsninger, hvis fondsløsningen ønskes kombineret med muligheden for at uddele til almennyttige formål.

En mulig overvejelse kan være at stifte to fonde. En fond, der som erhvervsdrivende får den afgørende og bestemmende indflydelse i virksomheden, og dermed bliver der hvor ejerskabet og hensynet til virksomhedsbevarelse forankres. Og en almennyttig fond, der modtager en ejerandel, der ikke er bestemmende, og som udgør fondens grundkapital eller en del heraf, og dermed genererer et afkast, der løbende kan uddeles til almennyttige formål. Med en tilstrækkelig omhyggelig etablering af en sådan konstruktion vil i hvert fald de værdier, der tilfalder den almennyttige fond, blive fritaget for afgift.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til afgiftsfritagelse ifbm. formulering af fondens formål, eller ønsker du rådgivning om fondes forhold i øvrigt, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister i fondsret.

Denne artikel er en del af vores serie, ”Fokus på fonde”. Er du nysgerrig efter mere? Find bl.a. vores tidligere artikel om, hvordan uddeling af den bundne kapital beskattes her, og vores artikel om, hvordan uddeling skal fordeles mellem flere uddelingsformål her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne