Nyheder

Afskaffelse af "ægtefællefinten"

I de senere år har udtrykket ”ægtefællefinten” vundet indpas i det danske sprog. Det betegner den fremgangsmåde, at en gift person, som er kommet i økonomisk uføre, overdrager aktiver, f.eks. hus eller bil, til sin ægtefælle, for at undgå at sådanne værdier kommer kreditorerne til gode, hvis det økonomiske uføre eksempelvis ender i en konkurs.

Under finanskrisen har der været eksempler fremme i dagspressen på, hvordan bankdirektører i senere krakkede banker og andre – tilsyneladende – har gjort brug af fremgangsmåden.

Hvis man kommer i økonomisk uvejr eller frygter at komme det og derefter forærer sine aktiver væk eller sælger dem meget billigt, går det ud over den dækning, som ens kreditorer senere kan forvente at få. Derimod skal man huske, at det ikke forringer kreditorernes dækningsmulighed, hvis man sælger aktiverne til den rigtige pris og rent faktisk får betaling for dem. Dermed veksler man blot et aktiv til rede penge, og kreditorernes dækningsmulighed bliver ikke ringere af det.

Det, man betegner som ”ægtefællefinten”, dækker nogle gange over reelle og isoleret set uproblematiske overdragelser, hvor én ægtefælle sælger sine aktiver til den anden ægtefælle til den rigtige pris og mod fuld og reel betaling, og det er der ikke problemer forbundet med.

Problemet opstår, hvis man overdrager eksempelvis en fast ejendom til sin ægtefælle til en pris, der ikke modsvarer handelsværdien eller måske helt uden vederlag. I den situation er der tale om en gave, enten helt eller delvist, og det går ud over kreditorerne eller kan i hvert fald gøre det.

NYT TILTAG
Det er denne sidste variant af ”ægtefællefinten”, som Folketinget nu søger at imødegå. Det sker ved en lovændring vedtaget i Folketinget den 23. maj 2017, hvor der sker en ændring af konkursloven. Der er tale om en del af den følgelovgivning, der knytter sig til den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Lov om ægtefællers økonomiske forhold afløser den såkaldte retsvirkningslov, som nu ophæves. Deri har der været visse særregler om omstødelse af gaver mellem ægtefæller. Omstødelse betyder, at den der har modtaget gaven, i givet fald kan komme til at aflevere gaven tilbage eller tilbagebetale et beløb svarende til gavens værdi.

Disse særregler ophæves nu, og i stedet udvider man muligheden for efter konkurslovens regler at omstøde gaver.

OMSTØDELSE AF GAVER
Når en person går konkurs, bliver der fastsat en såkaldt fristdag. Det er typisk den dag, hvor skifteretten har modtaget den konkursbegæring, som danner grundlag for konkursen.

Det vil uændret være således, at gaver, der er givet senere end 6 måneder før fristdagen, kan omstødes uden yderligere betingelser.

Gaver, der er givet til en ægtefælle senere end 2 år før fristdagen, kan ligeledes omstødes. Her vil modtageren af gaven dog kunne undgå omstødelse, hvis den pågældende kan bevise, at den ægtefælle, der gav gaven, også efter at have givet gaven havde tilstrækkelige indtægter til løbende at betale sin gæld og derudover beholdt tilstrækkelige værdier til, at der var fuld dækning til den pågældendes kreditorer. Dette krav til det såkaldte ”solvensbevis” bliver skærpet med de nye regler.

I det nye regelsæt bliver indført mulighed for at omstøde gaver til ægtefæller helt uden tidsbegrænsning. Det vil gælde, hvis der gives en gave, som ”stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold”. Heri ligger altså, at det skal være en gave af en vis størrelse i forhold til giverens formueforhold i øvrigt. Modtageren kan undgå omstødelse ved at føre solvensbevis.

Der vil fremover også være mulighed for at omstøde beløb, som løbende er overført til en ægtefælle eller samlever, hvis disse beløb var større end ”hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse”.

Den del af det nye regelsæt skal imødegå en anden variant af ægtefællefinten, nemlig at man lader den ægtefælle, der har stor gæld, betale alle løbende udgifter, således at den anden ægtefælle kan spare sin løbende indtægt op.

Man har undertiden set, at en ægtefælle, der blev mødt med et stort krav, har overdraget sine aktiver til sin ægtefælle på et tidspunkt, hvor kravet måske nok var ”på vej” men ikke anerkendt eller fastslået ved dom. Måske har der skullet føres langvarige retssager ved flere instanser, og der har således kunnet gå år mellem, at ægtefællen havde foræret sine aktiver væk, og indtil der var nogen, der var i stand til at få den pågældende erklæret konkurs. Da har de forskellige frister for omstødelse af gaver været udløbet. Det problem imødegås ved, at visse af omstødelsesreglerne kan anvendes uden tidsbegrænsning, og ved at det udtrykkeligt fastslås i de nye regler, at omtvistede eller betingede krav skal regnes med som en forpligtelse, når det skal fastslås, om man er solvent.

IKRAFTTRÆDEN
Der er ingen tvivl om, at de nye regler, som vil have virkning for gaver, der ydes den 1. januar 2018 eller senere, vil modvirke ægtefællefinten. En kreditor, der føler sig ”snydt”, vil stadigvæk skulle tage initiativ til at erklære giverægtefællen konkurs – konkurs er en nødvendig forudsætning for omstødelse. Det er konkursboet, som gennemfører omstødelsen. Det betyder også, at omstødelsen kommer alle kreditorer til gode, da boets aktiver – naturligvis – skal fordeles efter konkurslovens regler.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne