Nyheder

Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012: Hvad indebærer betingelserne, og hvad skal du være opmærksom på?

Har du og din virksomhed styr på, hvordan I er stillet, når en indgået aftale er underlagt et sæt standardbetingelser, herunder Orgalime S 2000 eller Orgalime S 2012? Vi giver i denne artikel et overblik over standardbetingelsernes indhold, herunder på hvilke punkter de to regelsæt adskiller sig fra hinanden.

Hvad er Orgalime S, og ligner de ikke NL-betingelserne?

For leverancer af maskiner samt mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr til og fra Danmark er der særligt to sæt handelsbetingelser, der tilkalder sig opmærksomhed; nemlig Orgalime S og NL-betingelserne.

Hvor NL-betingelserne regulerer vilkårene for handel af ovennævnte produkter mellem de nordiske lande (Danmark, Finland, Norge og Sverige), eller inden for disse, regulerer Orgalime S handlen på europæisk plan.

Orgalime S er således et sæt internationale salgs- og leveringsbetingelser, der regulerer leverancer af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr. Orgalime S 2012 er en revideret udgave af de meget benyttede Orgalime S 2000 standardbetingelser, der i sin tid erstattede Orgalime S 92.

Standardbetingelserne er udarbejdet af ORGALIME, der er elektronikindustriens og jern- og metalindustriens europæiske samarbejdsorganisation. Orgalime S regulerer derfor kontrakter, der indgås mellem erhvervsdrivende i forskellige europæiske lande, men standardbetingelserne kan også anvendes på rent nationale kontrakter.

Da NL- og Orgalime S-betingelserne netop bygger på samme tilgang til regulering af den nævnte handel, er betingelsernes indhold meget enslydende. Du kan læse mere om NL-betingelserne i denne artikel.

Vedtagelse af Orgalime S

Uanset om Orgalime S 2012 eller Orgalime S 2000 anses som værende udbredt i branchen, finder de – som tilfældet også er med NL-, NLM-, og Orgalime SI-betingelserne - alene anvendelse, såfremt det er aftalt mellem parterne. DAHL anbefaler derfor altid, at den part, som ønsker, at Orgalime-betingelserne skal finde anvendelse i aftaleforholdet, allerede før – dog senest samtidig med – aftaleindgåelsen fremsender et eksemplar af betingelserne, så modparten kan gøre sig bekendt hermed.

Hvor adskiller Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012 sig fra hinanden?

Da ORGALIME løbende følger udviklingen i den europæiske teknikindustri, herunder behovet for at opdatere betingelserne, har den seneste revision medført væsentlige ændringer mellem Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012.

De væsentligste ændringer vedrører 1) risikoens overgang, 2) forsinkelse og købers ret til konventionalbod og 3) omfanget af force majeure-begivenheder.

AD 1) Risikoens overgang

Hvorvidt en køber erhverver misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse afhænger af, om sælger eller køber bærer risikoen for salgsgenstanden på tidspunktet for undergangen eller forringelsen.

Hvor Orgalime S 2000 finder anvendelse mellem parterne, men uden en leveringsklausul er aftalt, anses levering for sket ”Ex Work” (Incoterms). Det betyder, at køber bærer risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang fra det tidspunkt, sælger har stillet salgsgenstanden til rådighed for køber, f.eks. på sælgers forretningssted.

Med Orgalime S 2012 er leveringsklausulen nu ændret således, at hvor Orgalime S 2012 finder anvendelse på forholdet, men uden parterne konkret har aftalt en bestemt leveringsklausul, sker levering ”FCA” (Free Carrier, Incoterms). Det betyder, at sælger skal levere salgsgenstanden til den af køber antaget fragtfører på enten sælgers forretningssted eller et af køber andet anvist sted. Leveres salgsgenstanden derfor på sælgers forretningssted, overgår risikoen til køber, når salgsgenstanden er lastet på fragtførerens transportmiddel. Leveres salgsgenstanden derimod uden for sælgers forretningssted, overgår risikoen først til køber, når salgsgenstanden stilles til rådighed for købers fragtfører og klar til aflæsning.

Hvor Orgalime S 2012 er vedtaget mellem parterne, gør DAHL opmærksom på, at risikoreglerne er mere byrdefuld for sælger sammenholdt med Orgalime S 2000, idet sælger – hvor levering sker på dennes forretningssted – bærer risikoen, indtil salgsgenstanden er lastet på købers transportmiddel.

AD 2) Forsinkelse og købers ret til konventionalbod

FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger som udgangspunkt, når salgsgenstanden ikke leveres, eller ikke leveres til aftalt tid. Uanset om aftaleforholdet er reguleret af Orgalime S 2000 eller Orgalime S 2012, har sælger dog ret til forlængelse af leveringsfristen, hvis forsinkelsen skyldes en handling eller undladelse fra købers side eller en force majeure-begivenhed.

KONVENTIONALBOD

I tilfælde af sælgers forsinkelse er køber efter både Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012 berettiget til konventionalbod fra det tidspunkt, hvor levering skulle have fundet sted. Det er dog en forudsætning for købers ret til konventionalbod, at køber senest seks måneder efter, at leveringen skulle have fundet sted, fremsætter skriftligt påkrav herom til sælger.

Konventionalboden udgør, efter både Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012, 0,5% af den aftalte købesum for hver uges forsinkelse. Konventionalbod kan dog maksimalt beregnes for 15 ugers forsinkelse, dvs. for et beløb svarende til 7,5% af den samlede købesum.

Konventionalboden beregnes efter Orgalime S 2000 for hver afsluttet uges forsinkelse, hvorimod konventionalboden efter Orgalime S 2012 beregnes for hver påbegyndt uges forsinkelse. Man skal derfor som sælger være opmærksom på, at køberen efter Orgalime S 2012 opnår krav på konventionalbod på et tidligere tidspunkt end efter Orgalime S 2000.

Når den maksimale konventionalbod på 7,5% af købesummen er nået, er køber, efter såvel Orgalime S 2000 som Orgalime S 2012, berettiget til at hæve aftalen, hvis sælger ikke leverer salgsgenstanden inden en af køber fastsat frist på mindst en uge. Hvis køberen hæver aftalen, kan køberen samtidig kræve erstatning, i det omfang denne har lidt et tab som følge af sælgers forsinkelse. Købers erstatningskrav kan dog ikke overstige 7,5% af den aftalte købesum, som kan henføres til den del af produktet, for hvilken aftalen hæves.

Med andre ord; den samlede kompensation inkl. konventionalbod, som køberen er berettiget til, kan maksimalt udgøre 15% af den aftalte købesum.

AD 3) Udvidelse af force majeure-begivenheder

Foreligger der en force majeure-begivenhed, og medfører denne begivenhed, at opfyldelsen af en af parternes forpligtelser i henhold til aftalen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld, kan den pågældende part midlertidigt afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor hindringen ikke længere forekommer. Det er dog en forudsætning for afbrydelsen, at begivenhedens indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Såvel Orgalime S 2000 som Orgalime S 2012 indeholder en opregning af force majeure- begivenheder, herunder bl.a. arbejdskonflikter, brand, krig, oprør og embargo. I Orgalime S 2012 er kredsen af eksempler på force majeure-begivenheder imidlertid udvidet til også at omfatte valuta- og eksportrestriktioner, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger og - hvad der har været særligt aktuelt i de senere år - epidemier.

Såfremt aftalens opfyldelse har været hindret i mere end seks måneder, er hver part berettiget til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden.

Sælgers afhjælpning af mangler

Skyldes en mangel fejl i produktets konstruktion, materiale eller fremstilling, har sælger efter begge Orgalime-regelsæt ret og pligt til at afhjælpe manglen. Hvor sælgers afhjælpning efter Orgalime S 2000 skal ske hos køber (medmindre sælger finder det hensigtsmæssigt, at afhjælpningen foretages hos sælger selv), skal afhjælpningen efter Orgalime S 2012 derimod foretages der, hvor produktet befinder sig (medmindre sælger under hensyn til begge parters interesse finder det hensigtsmæssigt, at afhjælpningen sker et andet sted).

Hvor sælger skal foretage afhjælpning og produktet – f.eks. som følge af videresalg – ikke befinder sig hos køberen, skal køberen (efter begge regelsæt) bære de meromkostninger, som sælgeren påføres herved.

Sælgers ansvar omfatter imidlertid (efter begge regelsæt) alene de mangler, som viser sig inden et år fra leveringstidspunktet. Når køber bliver bekendt med manglen, skal denne uden ugrundet ophold (senest 14 dage efter etårs-fristens udløb) afgive en specifik reklamation til sælger. Sælger skal ved modtagelsen af reklamationen uden ugrundet ophold påbegynde afhjælpning af manglen for egen regning.

I tilfælde af at sælger ikke opfylder afhjælpningspligten uden ugrundet ophold, erhverver køberen efter begge regelsæt – og efter at have givet sælgeren en sidste rimelig frist for opfyldelse – ret til enten 1) at lade manglen afhjælpe hos tredjemand for sælgers regning, 2) et forholdsmæssigt afslag på maks. 15 % af den aftalte købesum, eller 3) at hæve aftalen, hvis manglen er væsentlig. Ved ophævelse kan køber kræve erstatning for sit tab, dog maks. 15 % af den aftalte købesum.

Betaling

Da parterne ofte fraviger betalingsbetingelserne i Orgalime S ved en særskilt betalingsplan, finder bestemmelserne herom alene anvendelse i tilfælde af, at parterne har undladt at regulere, hvornår betaling skal ske.

Ifølge både Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012 forfalder 1/3 af betalingen ved aftalens indgåelse, 1/3 af betalingen ved sælgers skriftlige meddelelse om, at produktet er klar til levering, og den sidste 1/3 ved levering. I alle tilfælde skal betalingen ske mod faktura med 30 dages betalingsfrist fra fakturadato.

I tilfælde af at køberen ikke betaler købesummen til rette tid, har sælgeren ifølge både Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012 krav på morarenter samt ret til at afbryde opfyldelsen af aftalen indtil betaling sker. Til forskel fra Orgalime S 2000 har sælgeren i medfør af Orgalime S 2012 ret til at kræve kompensation for sine faktiske inddrivelsesomkostninger samt ret til at afbryde opfyldelsen af aftalen, indtil køberen stiller sikkerhed for købesummens betaling.

Har køberen ikke inden tre måneder betalt den forfaldne købesum, har sælger, efter både Orgalime S 2000 og Orgalime S 2012, ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit eventuelle tab.

Ejendomsforbehold

Orgalime S 2000 såvel som Orgalime S 2012 indeholder bestemmelser om, at sælger har ejendomsforbehold i det leverede produkt til sikkerhed for købers betaling af købesummen. Dette gælder dog alene i den udstrækning, at et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter lovgivningen i det land, hvori produktet befinder sig.

Produktansvar

Sælgeren er hverken efter Orgalime S 2000 eller Orgalime S 2012 ansvarlig for en indtrådt skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af produktet, hvis skaden er indtrådt efter levering, og mens det er i købers besiddelse. Tilsvarende er sælger heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori køberens produkt indgår.

Reglerne om produktansvar indebærer derfor, at køber – medmindre sælger har handlet groft uagtsomt - skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges et ansvar over for tredjemand for en indtrådt skade eller et tab, som sælger ikke er ansvarlig for.

Voldgift

Da Orgalime S regulerer internationale leverancer, indeholder begge regelsæt en voldgiftsklausul, hvorefter alle tvister i anledning af aftalen skal afgøres i henhold til Det Internationale Handelskammers (ICC) regler om voldgift.

Som erhvervsdrivende er dette et væsentligt forhold at være opmærksom på, ligesom det bemærkes, at internationale voldgifter ofte er mere tidskrævende samt gennemsnitligt dyrere end national voldgift.

Vil du vide mere?

Aftaler, standardbetingelser og kontrakter spiller en væsentlig rolle i det danske samfund, da de ikke blot indeholder de nærmere vilkår for udveksling af ydelser erhvervsdrivende i mellem, mellem private og erhvervsdrivende samt private parter indbyrdes, men ofte også regulerer disse. Men hvordan indgås den gode kontrakt, hvad indeholder den, og hvad skal man som erhvervsdrivende eller privatperson være særligt opmærksom på? I vores artikelserie om aftaler får du et overblik over de væsentligste aspekter i processen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. De har mange års erfaring med at yde rådgivning på området og er klar til at hjælpe dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne