Nyheder

Ny afklaring om retskrav på +/- 15 % ved gavetransaktion

Når en fast ejendom skal overdrages fra en person til en anden, kan man bruge +/- 15 % af den senest offentliggjorte vurdering som en standard for den værdi, der kan lægges til grund skattemæssigt. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder – og hvad betyder det?

I ældre administrativ praksis har der været afgørelser, der meget bastant har konkluderet, at man navnlig i gavesituationer næsten altid kunne bruge +/- 15 %-reglen.  Der var ikke  en undtagelse om, at denne standard kunne fraviges, hvis der forelå særlige omstændigheder.

I dag kan margin på de 15 % udvides til 20 %, når der foreligger en ny vurdering for en ejendom efter det nye ejendomsvurderingssystem. Der er endnu ikke sendt særlig mange ejendomsvurderinger ud efter den nye ejendomsvurderingslov – kun 152.000 – hvorfor det stadigvæk er +/- 15 %, der er den dominerende standard.

En sag om 5 mio. kr.

På dødsboområdet tog Højesteret allerede i 2016 stilling til om man altid kunne anvende 15%-reglen og fandt her, at reglen skulle fortolkes sådan, at der var en undtagelse for særlige omstændigheder. Højesteret er i en dom af 18. oktober 2022 kommet til samme resultat for så vidt angår gavesituationerne. I den pågældende sag havde en mor overdraget en ejendom til sine fem døtre til vurderingen – 15 %, eller til en værdi på 1.615.000 kr. 11 dage efter overdragelsen overdrog de fem døtre ejendommen til kommunen på ekspropriationslignende vilkår for 5 mio. kr. Spørgsmålet var, om man kunne anvende den første værdi på 1.615.000 som handels­værdi mellem parterne. Landsskatteretten havde givet skatteyderne medhold i, at man kunne bruge denne standard. Det var Vestre Landsret og Højesteret dog ikke enige i.

For Højesteret forelå et argument om, at man på gaveområdet altid kunne bruge +/- 15 % af den senest offentliggjorte ejendomsvurdering som standard, og at skattemyndigheder var forpligtet til at lægge denne til grund. Højesteret fandt, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at der forelå en fast administrativ praksis som netop anført. Højesteret fandt derfor, at man som udgangspunkt kan bruge +/- 15 %-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Med højesteretsdommen af 18. oktober 2022 er det nu endegyldigt fastslået, at gavesituationer og arvesituationer kan behandles ens i relation til +/- 15 %-reglen og senere, når de nye ejendomsvurderinger kommer +/- 20 %-reglen.

Men hvad med de særlige omstændigheder?

Der vil altid være en undtagelse fra +/- 15 %-reglen, nemlig når der foreligger særlige omstændigheder.

I den konkrete dom fra 18. oktober 2022 fra Højesteret fandt man, at der forelå særlige omstændigheder. Det forhold, at de fem døtre var bekendt med, at kommunen ønskede at købe ejendommen for 5 mio. kr., at man havde indgået i salgsforhandlinger med kommunen, og at man de facto også solgte ejendommen til kommunen for 5 mio. kr., medførte, at man ikke kunne anvende vurderingen +/- 15 % som en standard.

Som et subsidiært anbringende havde skatteyderen gjort gældende, at man i så tilfælde ønskede at overdrage den pågældende ejendom med skatteretlig succession. Ved succession betød det, at overdrager – moren – ikke ville blive beskattet ved overdragelsen, og de 5 døtre indtrådte i den skattemæssige position. Baggrunden for dette synspunkt var naturligvis, at de fem døtre kunne sælge ejendommen på ekspropriationslignende vilkår, hvilket betyder, at man kan modtage de 5 mio. kr. skattefrit.

Såvel Vestre Landsret som Højesteret fandt på dette punkt, at der ikke kunne ske succession, da det alene var et mellemsalg fra mor til de fem døtre. Der forelå derfor ikke drift af en erhvervsvirksomhed, der berettigede til succession.

Konsekvensen blev derfor, at moderen blev beskattet af den ejendomsavance, der kunne opgøres ved en salgssum på 5 mio. kr. og måtte betale en kapitalindkomstbeskatning på ca. 42 % af denne avance. Havde moren i stedet solgt ejendommen direkte til kommunen, kunne hun have oppebåret de 5 mio. kr. skattefrit. I så fald skulle man alene have betalt en boafgift på 15 % ved at kanalisere den løbende over til de 5 døtre. Ved den valgte løsning, som skattemyndighederne anfægtede og fik medhold i, blev der tale om et relativt dyrt generationsskifte – rent faktisk det dyreste, da moderen blev beskattet af en ejendomsavance, og børnene af en gaveafgift.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til beskatning af gavetransaktioner, er du velkommen til at kontakte vores specialister, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne