Nyheder

Skal ordregiver begrunde en beslutning om tilbagekaldelse af en tildelingsbeslutning?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 11. januar 2023 udtalt, at ordregiver ikke er forpligtet til at begrunde en beslutning om tilbagekaldelse af en tildelingsbeslutning. Når evalueringen genoptages, skal ordregiver foretage en helt ny og fuldstændig evalueringen af de indkomne tilbud. Ordregiver kan altså ikke nøjes med at rette de fejl, der var årsagen til, at tildelingsbeslutningen blev tilbagekaldt. Få indblik i sagen og den aktuelle retsstilling her.

Resumé af sagen

Sagen (”Rambøll Danmark A/S mod Biofos A/S”) vedrører et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II af en rammeaftale om levering af rådgivning vedrørende maskin- og procesanlæg til behandling af spildevand.

Biofos A/S (herefter ”Biofos”) modtog tilbud fra fem tilbudsgivere og tildelte i første omgang en rammeaftale til Rambøll Danmark A/S, Niras A/S og Sweco Danmark A/S. EnviDan ApS, der var blevet prækvalificeret, men som ikke fik tildelt en rammeaftale, klagede til Biofos vedrørende evalueringen af det kvalitative underkriterium ”Organisation og Kompetence”.

Tildelingskriteriet for rammeaftalerne var bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne Pris (35 %), Organisation og Kompetence (40 %) og Tilgang til tilbudte ressourcer (25 %).

Kort tid herefter tilbagekaldte Biofos tildelingsbeslutningen med henvisning til udbudslovens § 170 og med den begrundelse, at der var sket fejl i forbindelse med tilbudsevalueringen. Biofos foretog herefter en ny tilbudsevaluering. Resultatet af den nye evaluering var, at Rambøll ikke fik tildelt en rammeaftale. Derimod tildelte Biofos en rammeaftale til EnviDan, hvorefter Rambøll klagede til Klagenævnet for Udbud.

Rambøll nedlagde påstand om, at Biofos havde handlet i strid med princippet om ligebehandling og gennemsigtighed samt udbudslovens § 170 og 171 ved ikke at have oplyst hvilke konstaterede fejl i tilbudsevalueringen, der var årsag til, at tildelingsbeslutningen blev tilbagekaldt.

Rambøll gjorde desuden gældende, at der ikke burde have været foretaget en ny tilbudsevaluering af hele tilbuddet, men alene af de fejl, som lå til grund for tilbagekaldelsen.

Kendelse fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud fastslog indledningsvist, at ordregiver ikke har pligt til at begrunde en beslutning om tilbagekaldelse af en tildelingsbeslutning. Klagenævnet udtalte endvidere, at ordregiver ved en genoptagelse af tilbudsevalueringen skal foretage en helt ny og fuldstændig evaluering af de indkomne tilbud.

Ordregiver kan altså ikke nøjes med alene at rette de fejl, der blev opdaget efter den første tilbudsevaluering. Slutteligt udtalte Klagenævnet for Udbud, at ordregiver i forbindelse med evalueringen af de kvalitative forhold i de enkelte tilbud og tildeling af point har et vidt skøn, som ikke tilsidesættes af Klagenævnet, medmindre skønnet er usagligt, hviler på et objektivt forkert grundlag, eller ordregiver åbenbart har overskredet den vide grænse, der gælder for ordregivers skøn. Da der ikke var udsigt til, at nogen af de nedlagte påstande ville blive taget til følge, blev klagen ikke tillagt opsættende virkning. Rambøll har efterfølgende tilbagekaldt klagen.

Bemærkninger til kendelsen

I henhold til udbudslovens § 170 kan en ordregiver tilbagekalde en tildelingsbeslutning og genoptage tilbudsevalueringen. Dette er betinget af, at der er begået fejl ved den oprindelige tilbudsevaluering, kontrakten endnu ikke er indgået, og ordregiver har orienteret alle tilbudsgivere herom.

Kendelsen er ikke udtryk for en ny retsstilling, men den er interessant, da Klagenævnet for Udbud udtaler, at der ikke gælder en begrundelsespligt i forbindelse med tilbagekaldelse af tildelingsbeslutningen. Årsagen til, at en beslutning om tilbagekaldelse ikke kræver en begrundelse, er, at en sådan beslutning følges op af enten en ny tilbudsevaluering (og deraf følgende ny tildelingsbeslutning) eller en annullering af udbuddet. Dette er beslutninger, som skal begrundes i overensstemmelse med udbudslovens § 171. Vælger ordregiver i forbindelse med tilbagekaldelsen af tildelingsbeslutningen at give en begrundelse, skal denne begrundelse utvivlsomt være udtryk for de reelle forhold.

Herudover skal ordregivere være opmærksomme på, at hvis tildelingsbeslutningen tilbagekaldes, skal ordregivers fornyede evaluering ikke alene omfatte de forhold, som under den første tilbudsevaluering var behæftede med fejl, men skal vedrøre alle dele af tilbuddene. Bliver ordregiver opmærksom på yderligere/andre fejl, skal disse naturligvis også rettes. Formålet med evalueringen er jo netop at sikre, at det er den rigtige tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten, hvorfor også en ny tildelingsbeslutning naturligvis skal bero på en hel og samlet tilbudsevaluering.

Kontakt DAHL   

Har du spørgsmål til den omtalte kendelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsafgivelse eller andre udbudsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter Claus Gulholm-Hansen Krüger og Kathrine Ahrenholt, der har mange års erfaring med at yde højt specialiseret rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne