Nyheder

Praksisændring: Mulighed for genoptagelse af tinglysningsafgift betalt ved omdannelser, fusion, spaltning eller ved tilførsel af aktiver

Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes senest 5. juli 2023. Højesteret underkendte ved dom af 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, hidtidig praksis om, at interessentskaber ikke kan foretage en tilførsel af aktiver med nedsat afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Læs med og bliv klogere på den afgørende dom her.

Højesteret udtalte, at begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, ikke kan begrænses til bestemte selskabsformer, hvorfor dommen har medført en lempelse af praksis. Praksisændringen er beskrevet i styresignalet SKM2023.2.SKTST, som blev offentliggjort den 5. januar 2023.

Tinglysningsafgift

Efter tinglysningsafgiftslovens § 4 skal der ved en tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, som hovedregel, betales både en fast afgift på 1.850 kr. (2023-niveau), og en variabel afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen. Efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a, skal der dog kun betales den faste afgift ved visse adkomstændringer. Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. har følgende ordlyd:

”For tinglysning af adkomstændringer ved selskaber m.v.’s fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.850 kr.”

Højesteretsdom  

Højesteret tog i sagen SKM2021.110.HR stilling til, hvorvidt tinglysningen af en overdragelse af fast ejendom fra et interessentskab til et partnerskab var omfattet af Tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1 eller tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt.

Tidligere var kun selskaber, omfattet af selskabsloven, omfattet af formuleringen ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Interessentskaber og kommanditselskaber var derimod omfattet af udgangspunktet i tinglysningsafgiftslovens § 4. Dette betød, at disse selskaber både skulle betale en fast tinglysningsafgift på 1.850 kr. og en variabel tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen.  

Højesteret fandt i dog dommen, modsat Skattemyndighederne og Landsskatteretten, at både det indskydende selskab (interessentskab) og det modtagende selskab (partnerselskab) er omfattet af begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, da det ville kræve en indskrænkende fortolkning af ”selskaber m.v” i § 6 a at komme frem til det modsatte resultat.

Højesteret fandt i øvrigt, at det pågældende apportindskud, foretaget af interessentskabet i partnerskabet, opfyldte betingelserne for at udgøre en tilførsel af aktiver. Højesteret fastslog på den baggrund, at betingelserne i tinglysningsafgiftslovens § 6 a var opfyldt. Af den grund skulle interessentskabet kun betale den faste tinglysningsafgift efter reglerne i § 6 a.

Ny praksis

På baggrund af Højesteretsdommen SKM2021.110.HR er det nu Skattestyrelsens opfattelse, at begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a ikke kan begrænses til bestemte selskabsformer. Den brede formulering af ”selskaber m.v.” omfatter alle typer af selskaber, der har retsevne efter de civilretlige regler.

Herefter kan også skattemæssigt transparente selskaber, tinglyse adkomstændringer til fast ejendom med en fast afgift på 1.850 kr. efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a ved dispositioner, der opfylder betingelsen om at udgøre en fusion, fission (spaltning), omdannelse eller tilførsel af aktiver.

Det medfører, at alle selskabsformer, der har retsevne efter de civilretlige regler og opfylder de materielle betingelser for den pågældende omstrukturering, kan tinglyse adkomstændringer til fast ejendom til den i tinglysningslovens § 6 a faste tinglysningsafgift - modsat tidligere praksis, hvor interessentskaber og kommanditselskaber skulle betale både den faste og den variable tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1. 

Skattestyrelsen har i styresignalet SKM2023.2.SKTST beskrevet, hvad der forstås ved fusion, spaltning, omdannelse og tilførsel af aktiver, herunder de materielle betingelser for de forskellige omstruktureringsmuligheder.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er fusion efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a, når et selskab eller en anden juridisk enhed:

 • sammensmeltes med et andet selskab eller anden juridisk enhed, eller
 • overdrager sin formue som helhed til et andet selskab/juridisk enhed, og
 • dets rettigheder og forpligtelser derved overgår som helhed til det fortsættende selskab/juridiske enhed
 • fusion indebærer endvidere, at en eller flere af de fusionerede juridiske enheder ophører.

Der er tale om spaltning efter tinglysningslovens § 6 a, når et selskab eller en anden juridisk enhed:

 • overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber/juridiske enheder,
 • ved i henhold til en pro-rata regel (i samme forhold som hidtil) at tildele sine deltagere aktier m.v. i de modtagende selskaber/juridiske enheder, og eventuelt en kontant udligningssum.
 • Ved delvis spaltning skal de aktiver, der overføres, udgøre en gren af en virksomhed.

Tilførsel af aktiver er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, når:

 • et selskab eller en anden juridisk enhed uden at være opløst
 • tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab eller juridisk enhed
 • mod at få tildelt aktier m.v. i det modtagende selskabs kapital

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at omdannelse omfattet af tingslysningsafgiftslovens § 6 a også kan foretages af andre selskabsformer og juridiske enheder, hvis ejerforhold videreføres uændret og i samme forhold som hidtil, såfremt de hidtidige ejere udelukkende modtager vederlag i aktier, anparter eller andele i den omdannede enhed og virksomheden videreføres i sin helhed med overførsel af alle aktiver og passiver.

Genoptagelse af tinglysningsafgift

Der kan anmodes om genoptagelse af sager, hvor der er betalt tinglysningsafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftslovens § 4, som følge af at parterne ikke er blevet anset som værende ”selskaber m.v.” efter hidtidig praksis.

Det følger af styresignalet, at der kan ske ordinær genoptagelse, hvis der anmodes herom senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Der kan desuden ske ekstraordinær genoptagelse fra og med afgiftsperioden maj 2013. Anmodningen skal fremsendes til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, dvs. senest den 5. juli 2023.

Anmodning om genoptagelse kan fremsendes digitalt via www.tinglysning.dk. Alternativt kan der sendes en skriftlig anmodning til SKAT. Anmodningen skal indeholde en række oplysninger til brug for identifikation af det tinglyste dokument samt dokumentation for at ansøgeren har afholdt hele eller dele af udgiften til tinglysningsafgiften. Oplysningerne er nærmere beskrevet i styresignalet SKM2023.2.SKTST.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til praksisændringen eller ønsker du bistand i din genoptagelsessag, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, der er klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål vedrørende moms og afgifter. Teamet består af Albert Kusk, Maria Hygum Fleischer, Cecilie Thoft Holm og Christoffer-Emil Stubkjær. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne