Nyheder

Mens vi venter: Hvordan må du anvende din minkfarm?

Der er snart gået 2,5 år, siden minkerhvervet blev lukket ned den 4. november 2020. Lige så længe har minkavlere og følgeerhverv ventet på en afklaring af, hvordan de erstatningsmæssigt er stillet som følge af nedlukningen. I denne artikel ser vi på minkavlernes situation i perioden, indtil erstatningerne er gjort op, og hvor ventetiden både kan indebære økonomiske udfordringer og uvished om fremtiden.

Disponering over aktiver, herunder bygninger, minkhaller og maskiner mv.

For mere end et år siden blev der udvalgt 25 prøvesager – såkaldte kalibreringssager – der skulle danne grundlag for behandlingen af de kommende mange hundrede erstatningssager. Kun meget få af disse 25 sager er afgjort – og det er kun i første instans, idet der er mulighed for at påklage hver afgørelse til anden instans. Det kan derfor vare længe, før sidste minkavler har fået sin sag behandlet af taksationsmyndighederne.

Tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation efter nedlukningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2463 af 11. december 2021 om fuldstændig erstatning til minkvirksomheder mv.) sker med vilkår om, at staten erhverver den fulde ret over de aktiver, der bliver ydet erstatning eller kompensation for.

Som udgangspunkt kan du som minkavler således ikke afhænde eller bortskaffe de aktiver, herunder bygninger, minkhaller og maskiner mv., som du ønsker erstatning for. Du har dog mulighed for at få udtaget aktiver mod de pågældende aktivers realiserede salgsværdi, dog mindst den aktuelle markedsværdi, som så vil blive fradraget i opgørelsen af erstatningen. Som det er nu, afklares dette først i forbindelse med sagens afgørelse.  

Vi anbefaler derfor, at du som minkavler ikke afhænder eller bortskaffer aktiver, der indgik i din minkvirksomhed, og som du senere ønsker erstatning for. Efter omstændighederne vil erstatningskravet kunne bortfalde, og hvis ikke vil du kunne blive tvunget til at udtage aktivet til en værdi, der ikke nødvendigvis er økonomisk fordelagtig for dig. Hvis aktivet er bortskaffet eller afhændet, kan det desuden være besværligt og i visse tilfælde ligefrem umuligt at vurdere aktivets stand og udtagningsværdi.

Afhænder du et aktiv, der er nødvendig for din minkvirksomheds drift, uden at lade aktivet indgå i opgørelsen af erstatningskravet, kan det ikke afvises, at aktivet vil blive indregnet med en lejetakst i minkvirksomhedens årlige omkostninger, der anvendes som led i den skematiske model. Dette er nødvendigvis heller ikke økonomisk fordelagtigt. Der må derfor udvises stor tilbageholdenhed med at disponere over erstatningsberettigede aktiver, om end ventetiden på at få en afklaring forekommer urimelig og langstrakt.

Vedligeholdelse af aktiver, herunder bygninger, minkhaller og maskiner mv.

Indtil der er truffet afgørelse om erstatning, er du som minkavler efter nedlukningsbekendtgørelsen forpligtet til i et vist omfang at drage omsorg for de aktiver, som staten senere overtager og yder erstatning for. Forpligtelsen omfatter ”passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold”, og du har derfor krav på kompensation for de udgifter, der er forbundet med denne omsorgsforpligtelse. Dette krav behandles også af taksationsmyndighederne i forbindelse med erstatningsfastsættelsen.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke udgifter der ydes kompensation for og i hvilket omfang. Spørgsmålet behandles i de 25 kalibreringssager, der er omtalt indledningsvist. Indtil der er en fuldstændig afklaring af dækningens omfang anbefaler vi, at dokumentation for samtlige omkostninger afholdt af minkvirksomheden i mellemperioden gemmes. Det kan f.eks. være dokumentation for afholdelse af forsikringer – både lovpligtige og ikke-lovpligtige, rottebekæmpelse, renteudgifter, rådgiveromkostninger, indkøb af materiale i forbindelse med reparation/vedligehold af aktiver og opgørelse af timeforbrug i forbindelse hermed mv.

Mulighed for salg af landbrugsjord

Efter nedlukningsbekendtgørelsen ydes der ikke erstatning for værdien af landbrugsjord. Efter vores vurdering hindrer erstatningsreglerne heller ikke, at du som minkavler sælger dele af din landbrugsjord fra. Salg af landbrugsjord er reguleret af landbrugsloven, som indeholder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt i forbindelse med salg mv.

Salg af hele din landbrugsejendom eller de dele af din landbrugsejendom, hvor de erstatningsberettigede aktiver i form af bygninger og minkhaller befinder sig, kan vi generelt ikke anbefale.

For det første kan der – som omtalt længere oppe i artiklen - opstå en række problemstillinger i forbindelse med opgørelsen af erstatningen for de erstatningsberettigede aktiver. For det andet kan det have indvirkning på statens forpligtelse til at foretage nedrivning og fjernelse af bygninger, som staten har erhvervet ret over. Dette kan der i hvert fald opstå risiko for, hvis der ikke i forbindelse med handlens gennemførelse aftales vilkår og betingelser, hvor der tages højde for de regler, der fremgår af nedlukningsbekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om mulighederne for overdragelse af landbrugsjord, eller på hvilke vilkår og betingelser en købsaftale kan indgås, kan det være en god idé at kontakte en juridisk rådgiver, så du i forbindelse med salg af landbrugsjord ikke afskærer dig de rettigheder, som du har efter nedlukningsbekendtgørelsen.

Har du brug for kompetent sparring?

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning både om ekspropriation og ekspropriationsprocessen samt om de spørgsmål, der kan opstå undervejs i processen, herunder bl.a. rådgivning om købsaftaler og handler.

Er du minkavler eller på anden måde berørt af forbuddet mod hold af mink f.eks. som følgeerhverv og i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne