Nyheder

Transport: Ophør af fragtføreres ansvar efter CMR-loven

Her i anden udgave af vores serie ’Transport’ ser vi på den situation, hvor en vejtransport af gods reguleres af CMR-loven, men det før godsets fremkomst til bestemmelsesstedet bliver umuligt at gennemføre transporten. I den situation kan spørgsmålet opstå; kan en fragtfører bringe sit ansvar efter CMR-loven til ophør forinden den ellers planlagte aflevering af godset? Eller ophører ansvaret først ved afleveringstidspunktet?

Vi har tidligere i artiklen Transport: CMR-loven og national vejtransport af gods skrevet om betydningen for en fragtfører af, at en vejtransport af gods i Danmark reguleres af lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven). Her kommer anden udgave af transportserien.

Regelgrundlaget: Hvem har ansvaret for godset?

En fragtfører er efter CMR-loven objektivt ansvarlig for beskadigelse, bortkomst og forsinkelse af gods - ansvaret gælder fra overtagelsen og frem til afleveringen af godset. I hele perioden, hvor godset er i fragtførerens varetægt, har fragtføreren ifølge CMR-loven en generel pligt til at tage vare på godset, drage omsorg for kundens interesser og optræde loyalt overfor kunden i forbindelse med transportaftalens opfyldelse.

Såfremt kunden lider tab som følge af, at fragtføreren ikke opfylder forpligtelsen til at udvise den fornødne høje grad af omhu og agtsomhed, vil fragtføreren være erstatningsansvarlig.

Fragtføreren er dog ansvarsfri, hvis denne godtgør, at bortkomsten, beskadigelsen eller forsinkelsen skyldes forhold, som fragtføreren ikke kunne have undgået og heller ikke kunne have undgået eller afværget følgerne af, uanset at fragtføreren udviste den yderste omhu og agtsomhed i forbindelse med opfyldelsen af transportaftalen.

Fragtførerens omsorgs- og loyalitetsforpligtelse medfører desuden, at fragtføreren i et vist omfang har pligt og ret til at foretage dispositioner på kundens vegne for at varetage dennes interesser bedst muligt, hvis situationen gør det påkrævet at foretage dispositioner, der ligger ud over de dispositioner, som fragtføreren ifølge transportaftalen er forpligtet til at foretage.

Det gælder blandt andet efter CMR-lovens § 19, stk. 1, hvorefter fragtføreren, hvis det før godsets fremkomst til bestemmelsesstedet bliver umuligt at opfylde transporten i overensstemmelse med fragtbrevets bestemmelser, skal indhente anvisninger fra den, der har ret til at råde over godset, dvs. den rådighedsberettigede.

Der er ikke i bestemmelsen angivet nogen tidsfrist for den berettigede til at fremkomme med anvisninger, som fragtføreren med rimelighed er pligtig til at efterkomme, men ifølge § 22 kan fragtføreren ”straks” aflæsse godset for den berettigedes regning. ”Straks” må dog fortolkes under hensyntagen til den tid, der nødvendigvis må medgå til selve ekspeditionen af anvisningerne, ligesom der i et vist omfang må tages hensyn til den berettigedes forretningstid. 

CMR-lovens § 22 bestemmer, at fremkommer der ikke ”straks” anvisninger, kan fragtføreren aflæsse godset for den berettigedes regning, og transporten anses for afsluttet. Aflæsningen er i dette tilfælde, specielt i relation til fragtførerens ansvarsperiode i CMR-loven, at ligestille med afleveringen i den forstand, at fragtførerens ansvar efter CMR-loven ophører efter aflæsningen.

Fragtføreren skal efter at have aflæsset godset som udgangspunkt fortsat opbevare godset med omhu på den berettigedes vegne. Da transporten anses for afsluttet ved aflæsningen, hæfter fragtføreren ikke for denne opbevaring efter CMR-lovens ansvarsregler. Fragtførerens ansvar for skade på eller bortkomst af godset under opbevaringen skal i stedet bedømmes efter de øvrige nationale retsregler, da ansvaret ikke er reguleret i CMR-loven.

Fragtføreren kan betro godset til en tredjemand, hvorefter den videre opbevaring af godset vil ske for den rådeberettigedes regning og risiko. Såfremt godset senere bortkommer eller beskadiges som følge af en hændelig begivenhed eller tredjemandens fejl eller forsømmelse, vil fragtføreren således ikke være erstatningsansvarlig overfor den berettigede. Fragtføreren vil kun være ansvarlig, hvis denne ikke har udvalgt tredjemanden med tilbørlig omhu, og dette medfører tab for den berettigede.

En fragtfører skal således følge en bestemt fremgangsmåde for, at dennes ansvar efter CMR-loven ophører ved hindring af transportens gennemførelse, og det er en problemstilling, som Sø- og Handelsretten har behandlet i en nyere dom afsagt i sommeren 2022.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I sagen havde en dansk producent af fiskefoder (Producenten) solgt 48 sække med fiskefoder til en norsk køber på leveringsvilkår Incoterms DAP (Delivered at Place). Producenten skulle i overensstemmelse hermed stå for transporten og havde kontraheret en fragtfører (F1) til at transportere godset fra Danmark til Norge. F1 lastede sækkene i en trailer og viderekontraherede transporten til den udførende fragtfører (F2), som forestod udførelsen af transporten til Norge.

F2’s chauffør blev under transporten involveret i et færdselsuheld i Sverige, hvor køretøjet skred ud på grund af glat føre, hvilket resulterede i, at køretøjet og traileren væltede om på siden. Chaufføren kontaktede straks F2, som herefter kontaktede sit forsikringsselskab med henblik på vejhjælp og bjærgning af godset, hvilket blev foretaget ved SOS International Sverige.

Uheldet resulterede i umiddelbar skade på 14 sække, som ikke kunne bjærges. De resterende 34 sække blev af bjærgningsselskabet placeret på en nærliggende parkeringsplads, hvorefter de blev flyttet til et lager bestående af en åben bygning med halvtag, hvor sækkene blev udsat for sne og regn.

F2 og F2’s forsikringsselskab kontaktede dagen efter uheldet F1 og oplyste, at transporten ikke kunne gennemføres, og hvor godset blev opbevaret, ligesom F2 opfordrede til, at Producenten fik afhentet godset hurtigst muligt.

F1 meddelte i den forbindelse, at man afventede yderligere informationer fra Producentens forsikringsselskab, før der skulle ske yderligere med godset.

Først 3 uger efter uheldet oplyste F1 til Producenten, hvor godset befandt sig, og hvordan det kunne transporteres hjem. Producenten var før dette tidspunkt desuden ikke blevet informeret om, hvorledes godset blev håndteret efter uheldet.

Da de 34 sække yderligere 10 dage senere, dvs. en måned efter uheldet, kom retur til Producenten i Danmark, kunne det under en besigtigelse konstateres, at samtlige sække var beskadigede grundet sne og regn under opbevaringen i Sverige. Fiskefoderet var som følge af fugt- og vandskader uanvendeligt og måtte kasseres. Det kunne desuden konstateres, at skaderne på 9 af sækkene delvist kunne tilskrives færdselsuheldet, idet sækkene ved uheldet blev sprængt/hullet, men ikke mere end at de kunne bjærges.

F2 anerkendte at være ansvarlig for skaderne, der opstod på de 14 sække i umiddelbar forbindelse med færdselsuheldet. Sagens tvist angik derfor spørgsmålet om, hvorvidt F1 eller F2 var ansvarlig for de efterfølgende skader på fiskefoderet som følge af den utilstrækkelige opbevaring af sækkene.

Eftersom F1 og F2 havde påtaget sig at forestå en international vejtransport af gods, var deres ansvar omfattet af CMR-loven.

Retten konstaterede, at det fremgik af besigtigelsesrapporterne af godset, at skaderne på 9 af sækkene delvist kunne tilskrives færdselsuheldet. Da skaderne var sket inden afleveringen af godset, frifandt retten F1 for skaderne på disse sække.

Retten fandt herudover, at skaderne på de resterende 25 sække kunne tilskrives den manglende skadesbegrænsning i forbindelse med opbevaring og håndtering af godset i perioden efter uheldet, indtil godset blev sendt retur til Producenten. Retten fandt derfor, at F1 var ansvarlig for beskadigelsen af de 25 sække.

Omvendt var F2 ikke ansvarlig for disse skader. Skaderne på de 25 sække indtraf efter færdselsuheldet fandt sted og efter, at F2 havde oplyst F1 om, hvor godset befandt sig, og efter at F2 havde efterspurgt nærmere information om det videre forløb.

F2 havde indhentet anvisninger, samt overladt godset til tredjemand, som på det foreliggende grundlag blev valgt med tilbørlig omhu. F2’s ansvar måtte anses for ophørt på dette tidspunkt.

Konklusioner

Dommen illustrerer på udmærket vis, hvorledes CMR-lovens §§ 19 og 22 skal forstås i praksis.

I dommen havde F1 ikke rettidigt videregivet oplysningerne om, hvor godset befandt sig, eller anmodet om Producentens anvisninger. Som følge heraf var F1’s ansvar efter CMR-loven ikke ophørt. Derimod havde F2 opfyldt betingelserne i CMR-lovens §§ 19 og 22 og var derfor ikke ansvarlig for skaderne på 25 af sækkene, som var opstået under opbevaringen.

Bliv klogere på transportret

Transportretten og den privatretlige regulering af forholdet mellem fragtføreren og kunden hører til et af de juridiske områder, hvor der er størst behov for afklaring og afdækning af parternes risici. I vores serie ’Transport’ giver vi dig et indblik i de mest gængse og centrale problemstillinger illustreret af den nyeste retspraksis på området.

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til transportretten, herunder CMR-loven, er du velkommen til at kontakte vores specialister.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne